Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

Được đăng lên bởi Tiến
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

1

Số tiết lý thuyết:

45

Số tiết thực hành:

30

Tài Liệu Tham Khảo
 Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức. Giáo trình Cấu
Trúc Dữ Liệu 1, ĐHQG Tp. HCM, 2000.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

 Robert Sedgewick. Cẩm nang thuật toán (bản dịch
của nhóm tác giả ĐH KHTN), NXB Khoa học kỹ thuật,
1994.
 P. S. Deshpande, O. G. Kakde. C & Data Structures,
2004.
 Dr. Dobb's. Algorithms and Data Structures, 1999
 A.V. Aho, J.E Hopcroft, J.D Ullman. Data structures
and Algorithms, Addison Wesley, 1983.
2

Thời lượng và hình thức Thi


Thời lượng học

 45 tiết lý thuyết
 11 Buổi - mỗi buổi 4 tiết

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

 30 thực hành

 8 Buổi - mỗi buổi 4 tiết


Hình thức thi
 Giữa kỳ: 2 điểm (giấy)

 Cuối kỳ: 8 điểm
 Lý thuyết: Thi trên giấy (5 điểm)
 Thực hành: Viết Chương Trình (3 điểm)

 Tổng điểm: 10 điểm
3

Nội Dung Chương Trình
 Buổi 1:

 Giới thiệu về CTDL & Giải Thuật.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

 Các thuật toán tìm kiếm.
 Buổi 2: Các thuật tóan sắp xếp có độ phức tạp
O(N2): Interchange Sort, Selection Sort, Bubble Sort,
Insertion Sort

 Buổi 3: Các thuật toán có độ phức tạp
O(NlogN): Quick Sort, Shell Sort, Heap Sort, Merge
Sort.
4

Nội Dung Chương Trình
 Buổi 4: Cấu trúc động, Danh sách liên kết đơn.
 Buổi 5: tiếp tục Cấu trúc động, Danh sách liên kết
đơn, Stack, Queue.
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

 Giới thiệu qua danh sách liên kết đơn vòng
 Buổi 6:Danh sách liên kết kép

 Giới thiệu qua danh sách liên kết đôi vòng)

5

Nội Dung Chương Trình
 Buổi 7: Cây, Cây nhị phân, cây nhị phân
kiếm
 Buổi 8: cây nhị phân tìm kiếm (tt)

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

 Buổi 9: Cây cân bằng (AVL)
 Buổi 10: Cây cân bằng (tt)
 Buổi 11: Ôn tập

6

tìm

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ CTDL VÀ THUẬT TOÁN

7

Nội Dung
 Tổng quan về CTDL và thuật toán
 Các tiêu chuẩn của CTDL
 Vai trò của CTDL
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

 Độ phức tạp của thuật toán
 Thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
 Tiêu chuẩn của chương trình

8

Khái Niệm Về CTDL Và Thuật Toán
 Niklaus Wirth:
CTDL + Thuật toán = Chương trình

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

 Cần nghiên cứu về thuật toán và CTDL!

9

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

Sự Cần Thiết Của Thuật Toán
 Tại sao sử dụng máy tính để xử lý dữ liệu?
 Nhanh hơn.
 Nhiều hơn.
 Giải quyết những bài toán mà con người
không thể hoàn thành được.
 Làm sao đạt...
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1
1
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1
Số tiết lý thuyết: 45
Số tiết thực hành: 30
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 - Người đăng: Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 9 10 206