Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040)

Được đăng lên bởi dangtuyen-skyline
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A
C

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)

B
F
D
E

G
K
H

Giới thiệu
Môn học giới thiệu:
Các cấu trúc dữ liệu cơ bản
Các giải thuật điển hình trên các cấu trúc dữ liệu đó

Dùng phương pháp hướng đối tượng.
Ngôn ngữ lập trình minh hoạ:
Mã giả (pseudocode)
C++ (không được giảng dạy chính thức trong môn
học)

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu môn học

2

Nội dung
Chương 1. Tổng quan
Chương 2. Stack
Chương 3. Queue
Chương 4. Đệ qui
Chương 5. List và String
Chương 6. Cây nhị phân
Chương 7. Tìm kiếm
Chương 8. Sắp xếp

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu môn học

3

Một số thuật ngữ căn bản
Một chương trình máy tính (computer program)
là tập các câu lệnh để điều khiển một máy tính
sinh ra một kết quả cụ thể
Viết các chương trình máy tính gọi là lập trình
máy tính (computer programming)
Ngôn ngữ để tạo các chương trình máy tính gọi
là ngôn ngữ lập trình
Software là một chương trình hay tập hợp các
chương trình
Programming Fundamentals
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

4
Giới thiệu môn học

4

Ngôn ngữ máy
Cấp thấp nhất. Các chương trình bao gồm 0, 1.
Lập trình bằng ngôn ngữ máy có thể điều khiển
trực tiếp đến phần cứng máy tính
Ví dụ
00101010 000000000001 000000000010
10011001 000000000010 000000000011
Instruction part
address parts (địa chỉ bộ nhớ
(opcode – tác vụ
của dữ liệu
được thực hiện)Programming Fundamentals
5

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu môn học

5

Assembly languages
Thực hiện cùng nhiệm vụ ngôn ngữ máy nhưng
sử dụng tên tượng trưng cho opcode và các
toán tử thay vì 1, 0
LOAD BASEPAY
ADD OVERPAY
STORE GROSSPAY
Chương trình ngôn ngữ assembly phải được
dịch sang ngôn ngữ máy trước khi có thể thực
thi bởi máy tính
Programming Fundamentals
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

6
Giới thiệu môn học

6

Assembler

Assembly
language
program

Translation
program
(assembler)

Programming Fundamentals
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Machine
language
program

7
Giới thiệu môn học

7

Ngôn ngữ lập trình cấp cao
Sử dụng các câu lệnh dễ hiểu hơn.
Các chương trình sử dụng ngônn ngữ cấp cao
phải được dịch sang ngôn ngữ cấp thấp bằng
cách sử dụng một chương trình gọi là compiler

Programming Fundamentals
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

8
Giới thiệu môn học

8

High-level Programming Languages
(cont.)
Cho phép người lập trình viết các câu lệnh như
câu tiếng Anh và các kí hiệu toán học thông
dụng
Mỗi dòng trong chương trình ngôn ngữ mứ...
A
B
C
D
F
G
E
H
K
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)
GIẢI THUẬT (501040)
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040) - Người đăng: dangtuyen-skyline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040) 9 10 185