Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi xuancong_2010
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 4584 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Tài liệu này và sự biên tập nội dung có bản quyền thuộc về Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên. Tài liệu này tuân thủ
giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Tài liệu được hiệu đính bởi: August 13, 2010
Ngày tạo PDF: August 19, 2010
Để biết thông tin về đóng góp cho các module có trong tài liệu này, xem tr. 118.

Nội dung
1 Mục lục
1.1 Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Bài 1: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu
2.1 Giải thuật và cấu trúc dữ liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 Bài 2: Phân tích và thiết kế bài toán
3.1 Phân tích và thiết kế bài toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 Bài 3: Phân tích thời gian thực hiện giải thuật
4.1 Phân tích thời gian thực hiện thuật toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5 Bài 4: Mảng và danh sách
5.1 Mảng và danh sách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6 Bài 5: Danh sách nối đơn (Singlely Linked List)
6.1 Danh sách nối đơn (Singlely Linked List) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7 Bài 6: Thực hành cài đặt danh sách nối đơn
7.1 Thực hành và cài đặt danh sách nối đơn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8 Bài 7: Danh sách tuyến tình ngăn xếp (Stack)
8.1 Danh sách tuyến tính ngăn xếp (Stack) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
9 Bài 8: Danh sách tuyến tình hàng đợi (Queue)
9.1 Danh sách tuyến tính kiểu hàng đợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
10 Bài 9: Thực hành danh sách Queue
10.1 Thực hành cái đặt danh sách kiểu hàng đợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11 Bài 10: Danh sách nối vòng và nối kép
11.1 Danh sách nối vòng và nối kép . . . . . . . . . . ...
Cấu trúc dữ liệu giải thuật
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Người đăng: xuancong_2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9 10 307