Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc giữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi Lâm Hiền
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT GIẢI (bằng JAVA)
1- Hướng dẫn chung về khung kiến trúc các lớp Java
JAVA là ngôn ngữ lập trình dùng đối tượng. Các lớp java là tổng quát hoá của
kiểu dữ liệu, rất phù hợp để minh họa các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản thường gặp.
Gói java.util đã định nghĩa sẵn một khung kiến trúc các lớp (cột trái) và các
giao diện – Interface (cột phải) để người lập trình tiện sử dụng và phát triển thêm các
lớp (= các kiểu dữ liệu trừu tượng) của mình.
Dưới đây trích sơ đồ khung kiến trúc của Java Collections Framework
Object
AbstractCollection ---------------------------------------------Collection
AbstractList ---------------------------------------------List
AbstractSequentialList
LinkedList -----------ArrayList -----------------------Vector -------------------------Stack
AbstractSet ----------------------------------------------Set
HashSet
TreeSet ---------------------------------------SortedSet
AbstractMap -------------------------------------------------Map
HashMap
TreeMap ------------------------------------------------SortedMap
WeakHashMap
Arrays
BitSet
Collections
Dictionary
Hashtable -----------------------------------------Map
Properties

Hình 1: Một phần khung kiến trúc của các lớp Java

Tại địa chỉ  có đầy đủ tài liệu
(javadoc) về các lớp, các giao diện này và cũng cho phép tải về mã nguồn để tham
khảo.

1

2- Một số lưu ý khi lập trình bằng java
2.1.Tổ chức các lớp, các giao diện và các gói

a - Nếu một chương trình không lớn, chỉ gồm một vài lớp thì có thể tổ chức
thành một gói. Toàn bộ mã nguồn sẽ nằm trong một tệp, tên tệp phải trùng tên lớp
public. Các lớp còn lại không được là public. Các lớp đều nằm trong gói này và gói có
thể có tên hoặc không tên (không có câu lệnh package <tên gói> ở đầu tệp)
b - Nếu phát triển một chương trình java lớn, sẽ có rất nhiều lớp và giao diện
(interface) có liên quan đến nhau. Nếu không tổ chức tốt thì sẽ rất khó theo dõi. Cần
phải tạo một đồ án (project). Một đồ án gồm nhiều tệp, có nhiều lớp, được tổ chức
trong các gói (package). Mỗi tệp chứa một hoặc vài lớp. Phải có một lớp chính, chứa
hàm main là lối vào của chương trình. Lớp chính phải là public và tên lớp chính phải
trùng tên tệp.
Các tệp thuộc một đồ án chương trình thường đặt trong cùng một thư mục.
Trình biên dịch sẽ tạo ra các tệp mã byte-code cho mỗi lớp với đuôi .class. Trong tệp
chính sẽ phải có lệnh nhập (mport) các lớp phụ trợ khác, đặt trong những gói.
Các gói cũng được tổ chức...
THỰC HÀNH
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT GIẢI (bằng JAVA)
1- Hướng dẫn chung về khung kiến trúc các lớp Java
JAVA là ngôn ngữ lập trình dùng đối tượng. Các lớp java là tổng quát hoá của
kiểu dữ liệu, rất phù hợp để minh họa các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản thường gặp.
Gói java.util đã định nghĩa sẵn một khung kiến trúc các lớp (cột trái) và các
giao diện – Interface (cột phải) để người lập trình tiện sử dụng và phát triển thêm các
lớp (= các kiểu dữ liệu trừu tượng) của mình.
Dưới đây trích sơ đồ khung kiến trúc của Java Collections Framework
Hình 1: Một phần khung kiến trúc của các lớp Java
Tại địa chỉ http://www.docjar.com/docs/api/java/util/ có đầy đủ tài liệu
(javadoc) về các lớp, các giao diện này và cũng cho phép tải về mã nguồn để tham
khảo.
1
Object
AbstractCollection ---------------------------------------------Collection
AbstractList ---------------------------------------------List
AbstractSequentialList
LinkedList ------------
ArrayList ------------------------
Vector --------------------------
Stack
AbstractSet ----------------------------------------------Set
HashSet
TreeSet ---------------------------------------SortedSet
AbstractMap -------------------------------------------------Map
HashMap
TreeMap ------------------------------------------------SortedMap
WeakHashMap
Arrays
BitSet
Collections
Dictionary
Hashtable -----------------------------------------Map
Properties
Cấu trúc giữ liệu và giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc giữ liệu và giải thuật - Người đăng: Lâm Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Cấu trúc giữ liệu và giải thuật 9 10 86