Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc hệ điều hành

Được đăng lên bởi Hai ShenChen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0

CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH
I

Mục đích
Sau khi học xong chương này, người học nắm được những kiến thức sau:
o Hiểu hệ điều hành từ ba khía cạnh: người dùng, người lập trình và người
thiết kế
o Hiểu các dịch vụ mà hệ điều hànhcung cấp
o Biết các phương pháp được dùng để thiết kế kiến trúc hệ điều hành

II Giới thiệu
Hệ điều hành cung cấp môi trường cho các chương trình thực thi. Nội tại, các hệ
điều hành rất khác biệt nhau về kiến trúc, chúng được tổ chức cùng với các dòng khác
nhau. Thiết kế một hệ điều hành mới là một công việc quan trọng. Các mục đích của
hệ thống phải được định nghĩa rõ ràng trước khi thiết kế bắt đầu. Kiểu hệ thống mong
muốn là cơ sở cho việc chọn lựa giữa các giải thuật và chiến lược khác nhau.
Hệ điều hành có thể được nhìn từ nhiều lợi điểm khác nhau. Người này xem xét
các dịch vụ mà hệ điều hành cung cấp. Người kia quan tâm đến giao diện mà hệ điều
hành mang lại cho người dùng và người lập trình. Người khác lại phân rã hệ thống
thành những thành phần và các mối quan hệ bên trong của chúng. Trong chương này
chúng ta tìm hiểu cả ba khía cạnh của hệ điều hành, thể hiện ba quan điểm của người
dùng, người lập trình và người thiết kế hệ điều hành. Chúng ta xem xét các dịch vụ
mà hệ điều hành cung cấp, cách chúng được cung cấp và các phương pháp khác nhau
được dùng cho việc thiết kế hệ điều hành.

III Các thành phần hệ thống
Chúng ta có thể tạo ra một hệ thống lớn và phức tạp như hệ điều hành chỉ khi
phân chia hệ điều hành thành những phần nhỏ hơn. Mỗi phần nên là một thành phần
được mô tả rõ ràng của hệ thống, với xuất, nhập và các chức năng được định nghĩa
cẩn thận. Tuy nhiên, nhiều hệ thống hiện đại chia sẻ mục tiêu hỗ trợ các thành phần
hệ thống được liệt kê sau đây:

III.1 Quản lý quá trình
Một chương trình không làm gì trừ khi các chỉ thị của nó được thực thi bởi
một CPU. Một quá trình có thể được xem như một chương đang thực thi, nhưng định
nghĩa của nó sẽ mở rộng khi chúng ta khám phá chi tiết hơn. Một chương trình người
dùng được chia thời chẳng hạn như một trình biên dịch là một quá trình. Một chương
trình xử lý văn bản đang được thực thi bởi một người dùng trên một PC cũng là một
quá trình. Một tác vụ hệ thống, như gởi dữ liệu xuất ra máy in cũng được xem là một
quá trình. Bây giờ chúng ta có thể xem xét một quá trình là một công việc hay chương
trình chia thời, nhưng chúng ta sẽ nghiên cứu khái niệm này tổng quát hơn trong các
chương sau.
Một quá trình cần ...
Đại Hc Cn Thơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Điu Hành – V1.0
CU TRÚC H ĐIU HÀNH
I Mc đích
Sau khi hc xong chương này, người hc nm được nhng kiến thc sau:
o Hiu h điu hành t ba khía cnh: người dùng, người lp trình và người
thiết kế
o Hiu các dch v mà h điu hànhcung cp
o Biết các phương pháp được dùng để thiết kế kiến trúc h điu hành
II Gii thiu
H điu hành cung cp môi trường cho các chương trình thc thi. Ni ti, các h
điu hành rt khác bit nhau v kiến trúc, chúng được t chc cùng vi các dòng khác
nhau. Thiết kế mt h điu hành mi là mt công vic quan trng. Các mc đích ca
h thng phi được định nghĩa rõ ràng trước khi thiết kế bt đầu. Kiu h thng mong
mun là cơ s cho vic chn la gia các gii thut và chiến lược khác nhau.
H điu hành có th được nhìn t nhiu li đim khác nhau. Người này xem xét
các dch v mà h điu hành cung cp. Người kia quan tâm đến giao din mà h điu
hành mang li cho người dùng và người lp trình. Người khác li phân rã h thng
thành nhng thành phn và các mi quan h bên trong ca chúng. Trong chương này
chúng ta tìm hiu c ba khía cnh ca h điu hành, th hin ba quan đim ca người
dùng, người lp trình và người thiết kế h điu hành. Chúng ta xem xét các dch v
mà h điu hành cung cp, cách chúng được cung cp và các phương pháp khác nhau
được dùng cho vic thiết kế h điu hành.
III Các thành phn h thng
Chúng ta có th to ra mt h thng ln và phc tp như h điu hành ch khi
phân chia h điu hành thành nhng phn nh hơn. Mi phn nên là mt thành phn
được mô t rõ ràng ca h thng, vi xut, nhp và các chc năng được định nghĩa
cn thn. Tuy nhiên, nhiu h thng hin đại chia s mc tiêu h tr các thành phn
h thng được lit kê sau đây:
III.1 Qun lý quá trình
Mt chương trình không làm gì tr khi các ch th ca nó được thc thi bi
mt CPU. Mt quá trình có th được xem như mt chương đang thc thi, nhưng định
nghĩa ca nó s m rng khi chúng ta khám phá chi tiết hơn. Mt chương trình người
dùng được chia thi chng hn như mt trình biên dch là mt quá trình. Mt chương
trình x lý văn bn đang được thc thi bi mt người dùng trên mt PC cũng là mt
quá trình. Mt tác v h thng, như gi d liu xut ra máy in cũng được xem là mt
quá trình. Bây gi chúng ta có th xem xét mt quá trình là mt công vic hay chương
trình chia thi, nhưng chúng ta s nghiên cu khái nim này tng quát hơn trong các
chương sau.
Mt quá trình cn các tài nguyên xác định-gm thi gian CPU, b nh, tp tin,
các thiết b xut/nhp-để hoàn thành tác v ca nó. Các tài nguyên này được cp cho
Biên son: Th.s Nguyn Phú Trường - 09/2005 Trang
18
Cấu trúc hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc hệ điều hành - Người đăng: Hai ShenChen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Cấu trúc hệ điều hành 9 10 453