Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc máy tính

Được đăng lên bởi Ngoc Hien Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2

Vào ra bằng ngắt

2/ Giải thích sơ đồ
a) ý nghĩa của các thành phần
- CPU: Central Processing Unit (Đơn vị sở lí trung tâm )
- PIC: Priority Interupt Controller (điều khiển ưu tiên ngắt )
- IVT: Interupt Vector Table (Bảng vector ngắt )
- ISR: In Service Register chương trình phục vụ ngắt
- Arbitor: Trọng tài điều khiển
- Stack:ngăn xếp
- INT - INTerrupt (Ngắt)
- IRQ - Interrupt ReQuest (Yêu cầu ngắt)
- INTA - INTerrupt Acknowleadge (Chấp nhận ngắt)Mỗi khi cần được phục vụ, số liệu đã sẵn sàng đưa vào hệ, thiết
bị tạo một xung hoặc mức tích cực tại đầu số liệu sẵn sàng làm yêu cầu ngắt và tác động thẳng đến đầu vào ngắt của
CPU để CPU đáp ứng yêu cầu vào số liệu mà không cần liên tục trực tiếp hỏi trạng thái.
Tính chất của ngắt:
Ngắt có tính dị bộ, điều này tạo cho ngắt có những thuận lợi như đã nêu trên đó là khả năng đáp ứng nhanh, các quá
trình không theo một trình tự quy định trước.
Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi đó có những hạn chế:

-

yêu cầu ngắt có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào, dó đó CPU có thể chuyển điều khiển trong chương
trình con phục vụ ngắt ở cuối bất cứ lệnh nào trong chương trình chính. Vì vậy việc dò tìm sai trong phần
mềm dùng ngắt thường khó và phức tạp hơn.

-

Các chương trình con phục vụ ngắt có thể phải cất giữ nội dung các thanh ghi, các cờ trạng thái ... và khôi
phục trước khi quay trở lại. Công việc này làm CPU phải thực hiện thêm một số lệnh và nhiều khi phải tăng
một cách đáng kể thời gian trả lời ngắt.

-

Hệ dùng ngắt phải thêm phần cứng, khi hệ có nhiều nguồn ngắt vấn đề trở nên khá phức tạp do phải giải
quyết vấn đề mã hoá và thứ tự ưu tiên của các yêu cầu ngắt.

-

Phương pháp ngắt đảm bảo thời gian trả lời yêu cầu vào ra số liệu của thiết bị ngoại vi ngắn. Nhưng việc
phục vụ vào/ra lại thực hiện bằng phần mềm, do đó đối với một số ngoại vi như đĩa từ, màn hình, phương

pháp ngắt vẫn phải thông qua sự điều khiển của CPU, không đáp ứng được yêu cầu chuyển số liệu với tốc
độ rất cao.

-

Phương pháp DMA (Direct Memory Access)
Thâm nhập trực tiếp là phương pháp vào ra số liệu nhanh nhất bằng phần cứng hoàn toàn. Tốc độ
chuyển số liệu chỉ hạn chế bởi thời gian thâm nhập bộ nhớ. Khi chuyển số liệu, CPU không cần phải
đọc, giải mã và thực hiện các lệnh chuyển số liệu, các lệnh điều chỉnh địa chỉ và các lệnh kiểm tra độ
dài mảng thay vào đó chuyển quyền điều khiển BUS hệ thống cho DMAC; số liệu được chuyển trực
tiếp giữa ngoại vi và bộ nhớ dưới sự điều khiển của DMAC. DMAC tạo địa chỉ, các tín hiệu điều
khiển đọc v...
2 Vào ra bằng ngắt
2/ Giải thích sơ đồ
a) ý nghĩa của các thành phần
- CPU: Central Processing Unit (Đơn vị sở lí trung tâm )
- PIC: Priority Interupt Controller (điều khiển ưu tiên ngắt )
- IVT: Interupt Vector Table (Bảng vector ngắt )
- ISR: In Service Register chương trình phục vụ ngắt
- Arbitor: Trọng tài điều khiển
- Stack:ngăn xếp
- INT - INTerrupt (Ngắt)
- IRQ - Interrupt ReQuest (Yêu cầu ngắt)
- INTA - INTerrupt Acknowleadge (Chấp nhận ngắt)Mỗi khi cần được phục vụ, số liệu đã sẵn sàng đưa vào hệ, thiết
bị tạo một xung hoặc mức tích cực tại đầu số liệu sẵn sàng làm yêu cầu ngắt và tác động thẳng đến đầu vào ngắt của
CPU để CPU đáp ứng yêu cầu vào số liệu mà không cần liên tục trực tiếp hỏi trạng thái.
Tính chất của ngắt:
Ngắt có tính dị bộ, điều này tạo cho ngắt có những thuận lợi như đã nêu trên đó là khả năng đáp ứng nhanh, các quá
trình không theo một trình tự quy định trước.
Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi đó có những hạn chế:
- yêu cầu ngắt có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào, dó đó CPU có thể chuyển điều khiển trong chương
trình con phục vụ ngắt ở cuối bất cứ lệnh nào trong chương trình chính. Vì vậy việc dò tìm sai trong phần
mềm dùng ngắt thường khó và phức tạp hơn.
- Các chương trình con phục vụ ngắt có thể phải cất giữ nội dung các thanh ghi, các cờ trạng thái ... và khôi
phục trước khi quay trở lại. Công việc này làm CPU phải thực hiện thêm một số lệnh và nhiều khi phải tăng
một cách đáng kể thời gian trả lời ngắt.
- Hệ dùng ngắt phải thêm phần cứng, khi hệ có nhiều nguồn ngắt vấn đề trở nên khá phức tạp do phải giải
quyết vấn đề mã hoá và thứ tự ưu tiên của các yêu cầu ngắt.
- Phương pháp ngắt đảm bảo thời gian trả lời yêu cầu vào ra số liệu của thiết bị ngoại vi ngắn. Nhưng việc
phục vụ vào/ra lại thực hiện bằng phần mềm, do đó đối với một số ngoại vi như đĩa từ, màn hình, phương
cấu trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu trúc máy tính - Người đăng: Ngoc Hien Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
cấu trúc máy tính 9 10 862