Ktl-icon-tai-lieu

Cây

Được đăng lên bởi mr-vothanhthien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cây
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#define MAX 100
#define TRUE 1
#define FALSE 0
typedef struct node
{
int info;
struct node* left;
struct node* right;
}NODE;
typedef NODE* NodePtr;
void Init(NodePtr *pTree)
{
*pTree=NULL;
}
//cap phat vung nho cho NewNode
NodePtr NewNode()
{
NodePtr newnode;
newnode=(NodePtr)malloc(sizeof(NODE));
return newnode;
}
//giai phong vung nho
void FreeNode(NodePtr p)
{
free(p);
}
//kiem tra rong
int IsEmpty(NodePtr pTree)
{
return(pTree==NULL)?TRUE:FALSE;
}
NodePtr CreateNode(int x)
{
NodePtr node;
node=NewNode();
node->info = x;
node->left=NULL;
node->right=NULL;
return node;
}
int Insertleft(NodePtr p,int x)
{
if(p==NULL)return FALSE;
if(p->left!=NULL)return FALSE;
p->left=CreateNode(x);
return TRUE;
}
int InsertRigth(NodePtr p,int x)
{

if(p==NULL)return FALSE;
if(p->right!=NULL)return FALSE;
p->right=CreateNode(x);
return TRUE;
}
int Deleteleft(NodePtr p)
{
NodePtr q;
int value;
if(p==NULL)return -1;
q=p->left;
if(q==NULL)return -1;
if(q->left!=NULL||q->right!=NULL)return -1;
value=q->info;
p->left=NULL;
FreeNode(q);
return value;
}
int Deleteright(NodePtr p)
{
NodePtr q;
int value;
if(p==NULL)return -1;
q=p->right;
if(q==NULL)return -1;
if(q->right!=NULL||q->left!=NULL)return -1;
value=q->info;
p->right=NULL;
FreeNode(q);
return value;
}
//xuat tuan tu truoc NLR
void PreOrder(NodePtr pTree)
{
if(pTree!=NULL)
{
//SV tự bổ sung;
PreOrder(pTree->left);
PreOrder(pTree->right);
}
}
//xuat tuan tu sau LNR
void InOrder(NodePtr pTree)
{
if(pTree!=NULL)
{
InOrder(pTree->left);
//SV tự bổ sung;
//SV tự bổ sung;
}
}
//xuat tuan tu giua LRN
void PostOrder(NodePtr pTree)
{

if(pTree!=NULL)
{
PostOrder(pTree->left);
PostOrder(pTree->right);
printf("%d",pTree->info);
}
}
//SV tự bổ sung hàm main	  

...
Cây
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#define MAX 100
#define TRUE 1
#define FALSE 0
typedef struct node
{
int info;
struct node* left;
struct node* right;
}NODE;
typedef NODE* NodePtr;
void Init(NodePtr *pTree)
{
*pTree=NULL;
}
//cap phat vung nho cho NewNode
NodePtr NewNode()
{
NodePtr newnode;
newnode=(NodePtr)malloc(sizeof(NODE));
return newnode;
}
//giai phong vung nho
void FreeNode(NodePtr p)
{
free(p);
}
//kiem tra rong
int IsEmpty(NodePtr pTree)
{
return(pTree==NULL)?TRUE:FALSE;
}
NodePtr CreateNode(int x)
{
NodePtr node;
node=NewNode();
node->info = x;
node->left=NULL;
node->right=NULL;
return node;
}
int Insertleft(NodePtr p,int x)
{
if(p==NULL)return FALSE;
if(p->left!=NULL)return FALSE;
p->left=CreateNode(x);
return TRUE;
}
int InsertRigth(NodePtr p,int x)
{
Cây - Trang 2
Cây - Người đăng: mr-vothanhthien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cây 9 10 274