Ktl-icon-tai-lieu

Cây nhị phân tìm kiếm

Được đăng lên bởi Trần Thị Bích
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ TÀI: CÂY NHỊ
PHÂN TÌM KIẾM

NGUYỄN THỊ THU THỦY

GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN

1
2
3
4

THÀNH VIÊN
NHÓM:

NGUYỄN THỊ
THỦY

NGUYỄN PHƯƠNG
THOA

NGUYỄN THỊ TUYẾT
NHUNG
NGUYỄN THỊ

2

TẠO CÂY
DUYỆT CÂY THEO THỨ TỰ TRƯỚC KHÔNG ĐỆ QUY
DUYỆT CÂY THEO THỨ TỰ GiỮA KHÔNG ĐỆ QUY
DUYỆT CÂY THEO THỨ TỰ SAU KHÔNG ĐỆ QUY

NỘI
DUNG

BỔ SUNG NÚT VÀO CÂY
LOẠI BỎ NÚT KHỎI CÂY
ĐẾM SỐ NÚT LÁ TRÊN CÂY
TÌM NÚT CÓ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT TRÊN CÂY

TRÁO ĐỔI CÂY CON TRÁI VÀ CÂY CON PHẢI

1.Tạo cây nhị phân tìm
kiếm
int x;
char ch;
cay*t;
t=NULL;
do
{
printf("\nnhap khoa x="); scanf("%d",&x);
t=bosung(t,x);
printf("co nhap nua khong?c/k");ch=getch()
}
While(toupper(ch)!=‘K’);
return t;
}

TẠO CÂY NHỊ PHÂN TÌM KiẾM

4

Cây nhị phân tìm kiếmluôn có cây con trái nhỏ hơn gốc và nhỏ
hơn cây con phải.
Vì vậy ta có thể tạo Cây như sau:

5 , 4 , 2 , 7 , 6 , 9 , 8 , 11 ,

5
4

7

2

9

6
8

11

2.Duyệt trước
-

Thăm gốc
- Duyệt cây con trái theo thứ tự trước
- Duyệt cây con phải theo thứ tự trước

Duyệt cây theo thứ tự
trước
void duyettruoc(cay *t)
{
cay *p;
cay *s[max];
int top=0;
if(t==NULL) printf("\ncay
rong");
else
{

push(s,&top,t);
while(top>0)
{
p=pop(s,&top);
while(p!=NULL)
{
printf("%5d",p->info);
if(p->rptr!=NULL)
push(s,&top,p->rptr);
p=p->lptr;
}
}
}
}

TẠO CÂY NHỊ PHÂN TÌM KiẾM

7

P=

5

P

4

P

7
P

2

9

6
8

11

3.Duyệt giữa
Ý tưởng :
- Thăm cây con trái theo thứ tự giữa
- Thăm gốc
- Thăm cây con phải theo thứ tự giữa

Duyệt cây theo thứ tự
void duyetgiua(cay*t)
if(top>0)
giữa
{
{

cay *p;
cay *s[max] ;
int top=0,tt;
if(t==NULL) printf("\ncay rong");
else
{ p=t;
do
{
while(p!=NULL)
{
push(s,&top,p);
p=p->lptr;
}

p=pop(s,&top);
printf("%5d",p->info);
p=p->rptr;
tt=1;
}
else tt=0;
}
while(tt==1);
}
}

TẠO CÂY NHỊ PHÂN TÌM KiẾM

10

P

P=

5

P

P

4
P

P
2

7
6

P
9

P

P
8

11

4.Duyệt sau
Ý tưởng :
- Thăm cây con trái theo thứ tự sau.
- Thăm cây con phải theo thứ tự sau.
- Thăm gốc

Duyệt cây theo thứ tự
push(s,&top,p);
sau
void duyetsau(cay *t)
d[top]=1;
{

p=p->lptr;
}
while(d[top]<0)
{
p=pop(s,&top);
printf("%3d",p->info);
if(top==0) return;
}
p=s[top]->rptr;
d[top]=-d[top];

int top,d[max];
cay *s[max];
cay *p;
if(t==NULL) printf("\cay
rong");
else
{
top=0;
p=t;
while(1)
{
while(p!=NULL)
{

}
}
}

TẠO CÂY NHỊ PHÂN TÌM KiẾM

13

P

P=

5

P

P

4
P

7

P

P
2

6

9

P

P
8

11

5.Bổ sung nút có info=x
cay *bosung(cay*t,int
x
else if(x<q->info)
vào
cây
{
{
cay*p,*r,*q;
r=taonut(x);
if(t==NULL) t=r;
else
{
q=t;
while(q!=NULL)
{
if(q->info==x)
{
printf("\nnut da ton ta...
TÀI: CÂY NH ĐỀ
PHÂN TÌM KI M
Cây nhị phân tìm kiếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cây nhị phân tìm kiếm - Người đăng: Trần Thị Bích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Cây nhị phân tìm kiếm 9 10 407