Ktl-icon-tai-lieu

CCNA Config Register

Được đăng lên bởi Hai ShenChen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài viết CCNA Config Register
Tác giả: Đặng Quang Minh

Tài liệu tham khảo cho học viên CCNA của VnPro
Mỗi thiết bị Cisco thời kỳ ban đầu có một số jumper (set of switch) có thể đi ều khi ển
hoạt động của router, ví dụ như thay đổi trình tự boot, thay đổi tốc độ console. Tuy
nhiên ngày nay các thiết bị Cisco đã thay thế các jumper trên b ằng m ột thanh ghi
phần mềm, gọi là "thanh ghi cấu hình"(configuration-register)
Thông thường, bạn thay đổi nội dung thanh ghi khi:
1.
2.
3.
4.

Khôi phục mật mã đã mất
Thay đổi trình tự boot. Cho phép boot từ ROM, flash
tải một IOS image vào flash
Cấm hoặc cho phép Control_Break key

Dưới đây là một vài giá trị thông dụng của thanh ghi cấu hình:
1. 0x2102: cho phép boot từ flash và NVRAM. Trạng thái mặc định
2. 0x2142: bỏ qua start-up config
3. 0x2100: dùng bootstrap tìm thấy trong ROM/boot router từ ROM
Các router của Cisco dùng một thanh ghi 16 bit là thanh ghi cấu hình. Thanh ghi 16
bit này được biểu diển bằng 4 chử số hexa (1 số hexa có 4 bit).
binary : 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
hex : A B C D

Mỗi bit trong thanh ghi config này mang một ý nghĩa khác nhau. Trong đó có m ột s ố
bit quan trọng như sau:
- bit 0,1,2,3: dùng để xác định chế độ khởi động
+ 0x0 : khởi động trong chế độ ROM moniter.
+ 0x1 : khởi động từ ROM
+ 0x2 -> 0xF : khởi động từ flash
- bit 6 : khi bit này bật (bằng 1) thì router sẽ khởi động, nh ưng b ỏ qua file c ấu hình
lưu trong nvram (vì thế hay dùng để password recovery). Các bit 0,1,2,3 được g ọi là
boot-field. Nếu giá trị boot-field này bằng 0, bạn sẽ phải boot router b ằng l ệnh boot.
Nếu giá trị là 1, router sẽ boot dùng software trong ROM.

Bit-4: (Fast-boot) Chỉ hỗ trợ trên các RSP chassis
Bit-6: có dùng start-up config từ NVRAM hay không.
Bit-8: cho phép break-key
Bit-11,12: Xác định tốc độ baud-rate của console
Đối với catalyst thì giá trị thanh ghi hơi khác với router
đây là một ví dụ của catalyst 3550:
cisco WS-C3550-24 (PowerPC) processor (revision J0) with 65526K/8192K bytes of
memory.
Processor board ID CAT0729Y1GE
Last reset from warm-reset
Bridging software.
Running Layer2/3 Switching Image
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
The password-recovery mechanism is enabled.
384K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:0D:65:C0:FA:80
Motherboard assembly number: 73-5700-10
Power supply part number: 34-0966-03
Motherboard serial number: CAT0729053K
Power supply serial number: LIT0...
Bài viết CCNA Config Register
Tác giả: Đặng Quang Minh
Tài liệu tham khảo cho học viên CCNA của VnPro
M i thi t b Cisco th i k ban u có m t s jumper (set of switch) có th i u khi n ế đầ đ
ho t ng c a router, ví d nh thay i trình t boot, thay i t c console. Tuy độ ư đổ đổ độ
nhiên ngày nay các thi t b Cisco ã thay th các jumper trên b ng m t thanh ghi ế đ ế
ph n m m, g i là "thanh ghi c u hình"(configuration-register)
Thông th ng, b n thay i n i dung thanh ghi khi: ườ đổ
1. Khôi ph c m t mã ã m t đ
2. Thay i trình t boot. Cho phép boot t ROM, flash đổ
3. t i m t IOS image vào flash
4. C m ho c cho phép Control_Break key
D i ây là m t vài giá tr thông d ng c a thanh ghi c u hình: ướ đ
1. 0x2102: cho phép boot t flash và NVRAM. Tr ng thái m c nh đị
2. 0x2142: b qua start-up config
3. 0x2100: dùng bootstrap tìm th y trong ROM/boot router t ROM
Các router c a Cisco dùng m t thanh ghi 16 bit là thanh ghi c u hình . Thanh ghi 16
bit này c bi u di n b ng 4 ch s hexa (1 s hexa có 4 bit). đượ
binary : 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
hex : A B C D
CCNA Config Register - Trang 2
CCNA Config Register - Người đăng: Hai ShenChen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CCNA Config Register 9 10 854