Ktl-icon-tai-lieu

CCNA OSPF

Được đăng lên bởi Hai ShenChen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài viết CCNA-OSPF
Tác giả: Đặng Quang Minh

Tài liệu tham khảo cho học viên CCNA của VnPro

OSPF dùng giải thuật SPF để tính tóan đường đi. Giải thuật này còn được gọi là giải thuật Dijkstra.
Các routing protocol nhóm link state không broadcast tòan bộ thông tin về bảng định tuyến giống
như RIP/IGRP và thay vào đó, OSPF sẽ dùng một quá trình để khám phá các láng giềng
(neighbor). Các láng giềng cũng có thể được định nghĩa tĩnh.

Router láng giềng là các router khác, cũng chạy OSPF, có chung subnet với router hiện hành. Khi
các router đã thiết lập quan hệ láng giềng với nhau, các router bắt đầu trao đổi các thông tin về đồ
hình (topology) của mạng. Giải thuật SPF sẽ chạy trên các database này để tính ra các đường đi tốt
nhất.

Khi một interface được chỉ định chạy OSPF, các bước sau diễn ra:

1. Xác định neighbors

a. Bắt đầu ở Down state, router không trao đổi gì với ai.

b. Sang Init state, router gửi hello packet để xác định neighbor. OSPF gửi packet Hello lần đầu tiên
và chờ nhận một gói Hello packet từ một OSPF router khác, chuẩn bị cho việc thiết lập quan hệ :
Two way hay Adjacency. Init state chỉ giúp router tìm các neighbor của nó thôi. Ở giai đọan này,
router chưa thiết lập adjacency

c. Two-way state, router nhận hello hình thành neighbors. Khi này các Router nhận ra neighbor,
nhưng không thể share routing information cho nhau được. ; không có bầu chọn DR/BDR trong
state này. =>DR là router chính để phân phối cho các router còn lại.

2. Hình thành Adjacency

a. Vào Extart state: Gửi và nhận DBD (DataBase Description), từ đó chọn ra master/slave. Master
được quyền gửi các DBD trước.
b. Sang Exchange state: Master gửi DBD cho các slave, slave nhan DBD, so sánh với các thông tin
của nó, đồng thời gửi LSAck lại cho master
c. Loading state: Nếu một trong hai bên có thông tin đúng hơn, bên kia sẽ gửi yêu cầu LSRequest,
bên này trả lại LSUpdate, bên kia nhận và trả lại LSAck. Trạng thái b, c lặp cho đén khi chúng có
cùng thông tin
d. Full state: Khi này, các router đã có database như nhau, chúng trở thành adjacency của nhau.

Chỉ những Router là adjacency của nhau mới share routing information cho nhau

- Trong serial link (point to point), các Router OSPF cũng tự bầu chọn DR/BDR, không nhất thiết
là trong multiaccess

DR, BDR để làm gì?

Khái niệm DR, BDR chỉ dùng khi interface của router nối vào broadcast-multiaccess segment. Để
trao đổi được thông tin vói nhau, các router OSPF phải là các adjacent của nhau. Giả sử trong
segment có N router chạy OSP...
Bài viết CCNA-OSPF
Tác giả: Đặng Quang Minh
Tài liệu tham khảo cho học viên CCNA của VnPro
OSPF dùng giải thuật SPF để tính tóan đường đi. Giải thuật này còn được gọi là giải thuật Dijkstra.
Các routing protocol nhóm link state không broadcast tòan bộ thông tin về bảng định tuyến giống
như RIP/IGRP và thay vào đó, OSPF sẽ dùng một quá trình để khám phá các láng giềng
(neighbor). Các láng giềng cũng có thể được định nghĩa tĩnh.
Router láng giềng là các router khác, cũng chạy OSPF, có chung subnet với router hiện hành. Khi
các router đã thiết lập quan hệ láng giềng với nhau, các router bắt đầu trao đổi các thông tin về đồ
hình (topology) của mạng. Giải thuật SPF sẽ chạy trên các database này để tính ra các đường đi tốt
nhất.
Khi một interface được chỉ định chạy OSPF, các bước sau diễn ra:
1. Xác định neighbors
a. Bắt đầu ở Down state, router không trao đổi gì với ai.
b. Sang Init state, router gửi hello packet để xác định neighbor. OSPF gửi packet Hello lần đầu tiên
và chờ nhận một gói Hello packet từ một OSPF router khác, chuẩn bị cho việc thiết lập quan hệ :
Two way hay Adjacency. Init state chỉ giúp router tìm các neighbor của nó thôi. Ở giai đọan này,
router chưa thiết lập adjacency
CCNA OSPF - Trang 2
CCNA OSPF - Người đăng: Hai ShenChen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CCNA OSPF 9 10 446