Ktl-icon-tai-lieu

CCNA TIếng Việt

Được đăng lên bởi Cuộc Đời Sóng Gió
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2137 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Höôùng daãn caáu hình caùc chöùc naêng cô baûn cuûa Cisco routerHÖÔÙNG DAÃN CAÁU HÌNH CAÙC TÍNH NAÊNG CÔ BAÛN CHO CISCO ROUTER
MUÏC LUÏC
1

Khaùi nieäm veà Router .................................................................................................. 3
1.1

Nhieäm vuï vaø phaân loaïi......................................................................................... 3

1.1.1

Nhieäm vuï: ..................................................................................................... 3

1.1.2

Phaân loaïi....................................................................................................... 3

1.2

Caùc khaùi nieäm cô baûn veà Router vaø cô cheá routing............................................. 5

1.2.1
1.2.2
2

Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa Router – ARP Protocol: ..................................... 5
Moät soá khaùi nieäm cô baûn............................................................................... 7

Khaùi nieäm veà caáu hình Router. ................................................................................. 13
2.1
2.2

3

Caáu truùc router. ................................................................................................. 14
Caùc mode config ............................................................................................... 16

Caáu hình caùc tính naêng chung cuûa router. ............................................................... 19
3.1

Moät soá quy taéc veà trình baøy caâu leänh................................................................. 19

3.2

Caùc phím taét caàn söû duïng khi caáu hình router ................................................... 20

3.3
Caùc khaùi nieäm veà console, telnet. Caùch xaùc ñònh caùc teân vaø password cho
router. .......................................................................................................................... 22
3.3.1

Console port ............................................................................................... 22

3.3.2

Telnet sesstion ........................................................................................... 23

3.3.3

Xaùc ñònh teân cho router vaø enable password.............................................. 24

3.4

Laøm vieäc vôùi file caáu hình vaø IOS image. .......................................................... 26

3.4.1
3.4.2
4

Moät soá khaùi nieäm cô baûn...............................................................................
Höôùng daãn caáu hình caùc chöùc naêng cô baûn cuûa Cisco router
Trang 1/94
HÖÔÙNG DAÃN CAÁU HÌNH CAÙC TÍNH NAÊNG CÔ BAÛN CHO CISCO ROUTER
MUÏC LUÏC
1
Khaùi nieäm veà Router .................................................................................................. 3
1.1 Nhieäm vuï vaø phaân loaïi......................................................................................... 3
1.1.1 Nhieäm vuï: ..................................................................................................... 3
1.1.2 Phaân loaïi....................................................................................................... 3
1.2 Caùc khaùi nieäm cô baûn veà Router vaø cô cheá routing............................................. 5
1.2.1 Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa Router – ARP Protocol: ..................................... 5
1.2.2 Moät soá khaùi nieäm cô baûn............................................................................... 7
2 Khaùi nieäm veà caáu hình Router.................................................................................. 13
2.1 Caáu truùc router. ................................................................................................. 14
2.2 Caùc mode config ............................................................................................... 16
3 Caáu hình caùc tính naêng chung cuûa router. ............................................................... 19
3.1 Moät soá quy taéc veà trình baøy caâu leänh................................................................. 19
3.2 Caùc phím taét caàn söû duïng khi caáu hình router................................................... 20
3.3 Caùc khaùi nieäm veà console, telnet. Caùch xaùc ñònh caùc teân vaø password cho
router. .......................................................................................................................... 22
3.3.1 Console port ............................................................................................... 22
3.3.2 Telnet sesstion ........................................................................................... 23
3.3.3 Xaùc ñònh teân cho router vaø enable password.............................................. 24
3.4 Laøm vieäc vôùi file caáu hình vaø IOS image. .......................................................... 26
3.4.1 Moät soá khaùi nieäm cô baûn............................................................................. 26
3.4.2 Laøm vieäc vôùi file caáu hình vaø IOS. .............................................................. 27
4 Caáu hình router cho ñöôøng leased line..................................................................... 32
4.1 Khaùi nieäm veà lieân keát leased line....................................................................... 32
4.2 Caùc böôùc caáu hình moät router cho lieân keát leased line...................................... 34
4.2.1 Caáu hình caùc ethernet port vaø serial........................................................... 34
4.2.2 Caáu hình protocol cho lieân keát leased line .................................................. 35
4.2.3 Caáu hình static routing hay hay dynamic routing........................................ 37
4.2.4 Caáu hình moät soá thoâng soá caàn thieát khaùc. .................................................. 43
4.3 Thí duï cuï theå. .................................................................................................... 46
4.3.1 IP only......................................................................................................... 46
4.3.2 IPX only ...................................................................................................... 48
HTTP://WWW.GIAIPHAPMANG.NET
CÔNG TY CÁC GIẢI PHÁP MẠNG VIỆT NAM ( VNSC) - Email: info@giaiphapmang.net
CCNA TIếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CCNA TIếng Việt - Người đăng: Cuộc Đời Sóng Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
CCNA TIếng Việt 9 10 811