Ktl-icon-tai-lieu

CCS C for PIC16F877A

Được đăng lên bởi 41200684
Số trang: 251 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CCS C for PIC16F877A

24/06/2008

CCS C for
PIC16F877A

Thang8831

-1-

CCS C for PIC16F877A

24/06/2008

Mục lục
I. Tổng quan về CCS………………………………………………………10
1.1. Vì sao ta sử dung CCS ?
1.2. Giới thiệu về CCS ?
1.3. Một số ví dụ cho lập trình CCS…………………………………………….10
II.Chúng ta cùng nhau tìm hiểu lần lượt các phần sau………….11

1. I/O_Delay
Input_output………………………………………………………….......11
1.3. Nháy LED PortB7…………………………………………………………..14
1.4. Nháy Led nhiều chế độ……………………………………………………..15
1.5. Điều khiển led sáng dồn…………………………………………………….18
1.6. I/O + Delay _ Delay 1s RB0…………………………………………………18
1.7. Nháy Led RB0………………………………………………………….........19
1.8. Delay 1s portB……………………………………………………………….21
1.9. Delay_Timer0……………………………………………………………......22
2. ADC……………………………………………………………………………25
A. Sơ đồ:
B.Code
B.1. ADC reading voltage…………………………………………………….......25
B.2. LM335_LCD…………………………………………………………………26
B.3. LM335_F877A_LCD1602……………………………………………………29
B.4. ADC_186……………………………………………………………………...33
3. DAC……………………………………………………………………………..36
3.1. DAC_1446……………………………………………………………………..36
4. Timer…………………………………………………………………………….37
4.1. Timer0…………………………………………………………………………38
4.2. Timer1…………………………………………………………………………39
4.3. Timer2…………………………………………………………………………39
4.4. frequencymeter………………………………………………………………..40
5. INTERRUPT………………………………………………………………..…43
5.1. Ngắt Timer0…………………………………………………………………...44
5.2. Ngắt ngoài …………………………………………………………………….48
5.3. Ngắt ngoài trên RB4-RB7 ……………………………………………………51
5.4. Giải mã bàn phím .............................................................................................56
5.5. Chương trình gửi ký tự ra 2x16 LCD dùng CCS C ………………………..59
5.7. Ví dụ nhỏ về ngắt ngoài ………………………………………………………61
5.8. Ngắt ngoài và đèn 7 đoạn …………………………………………………….62
5.9. Chương trình hiển thị phím số ra đèn 7 đoạn (không dùng interrupt) …...63
5.10. Chương trình hiển thị phím số ra đèn 7 đoạn (DÙNG INTERRUPT) ….64
5.11. Thay đổi tốc độ đèn led dung ngắt………………………………………….65
6. Chương trình ví dụ sau mô tả cách dùng PWM do CCS cung cấp...….72
7. Tìm hiểu về LCD ..............................................................................................76
7.1. 8bit interface…………………………………………………………………..77
7.2. 4bit interface…………………………………………………………………..78
7.3. LCD_lib_4bit
1.2.

Thang8831

-2-

CCS C for PIC16F877A

24/06/2008

7.4. LCD lib 8bits…………………………………………………………………...80
7.5. Hiển thị LCD 8bit interface…………………………………………………..81
7.6. Hiển thị LCD 4bit ...
CCS C for PIC16F877A 24/06/2008
CCS C for PIC16F877A 24/06/2008
CCS C for
PIC16F877A
Thang8831
http://www.picvietnam.com
- 1 -
CCS C for PIC16F877A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CCS C for PIC16F877A - Người đăng: 41200684
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
251 Vietnamese
CCS C for PIC16F877A 9 10 715