Ktl-icon-tai-lieu

CentOS 6.5 Cai dat DHCP Server

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH DHCP SERVER TRONG CENTOS 6.5
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol được dùng để cấp IP cho các client trong hệ
thống mạng.
Sử dụng DHCP server giúp cho người quản trị khỏi mất công đến từng máy cấu hình IP tĩnh,
giảm thiểu cấu hình sai, đỡ tốn thời gian, tránh trùng lắp IP. Nói chung là khá nhiều lợi ích
mà ta không thể không có DHCP Server.

1. Cài đặt các gói tin liên quan
# yum install dhcp -y

2. Cấu hình DHCP Server
Trước tiên bạn phải xác định được muốn cấu hình DHCP Server chạy trên interface nào. Ở
đây mình gán cho eth0.
[root@hocmang ~]# vi /etc/sysconfig/dhcpd
# Command line options here
DHCPDARGS=eth0
Save and close :wq
Copy cấu hình mẫu sang /etc/dhcp/
[root@hocmang ~]# cp /usr/share/doc/dhcp4.1.1/dhcpd.conf.sample /etc/dhcp/dhcpd.conf
cp: overwrite `/etc/dhcp/dhcpd.conf'?
Bây giờ tiến hành edit file dhcpd.conf để cấu hình DHCP Server
[root@hocmang ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
#
# DHCP Server Configuration file.
#
see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
#
see 'man 5 dhcpd.conf'
#
option domain-name "hocmang.local";
option domain-name-servers server.hocmang.local;
authoritative;
subnet 192.168.80.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.80.150 192.168.80.200;
option domain-name-servers server.hocmang.local;
option domain-name "hocmang.local";
option routers 192.168.80.254;
option broadcast-address 192.168.80.255;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}host ubuntu-client {
hardware ethernet 00:22:64:4f:e9:3a;
fixed-address 192.168.80.15;


}host windows8-client {
hardware ethernet 00:50:56:c0:00:08;
fixed-address 192.168.80.20;
}
Ở trên, mình đã cấu hình cấp IP cho mạng 192.168.80.0/24 với dãy IP từ 192.168.80.150 192.168.80.200
domain-name: hocmang.local
default gateway: 192.168.80.254
broadcast: 192.168.80.255
thời gian cho thuê là 600s = 10 phút.
Muốn cấp IP cho một host cụ thể nào đó bạn có thể dựa vào địa chỉ MAC, ở dưới là mình cấu
hình cấp địa chỉ 192.168.80.20 cho thiết bị có địa chỉ MAC là 00:50:56:c0:00:08
host windows8-client {
hardware ethernet 00:50:56:c0:00:08;
fixed-address 192.168.80.20;
}

3. Khởi động lại DHCP Server
[root@hocmang ~]# service dhcpd start
Starting dhcpd:
[root@hocmang ~]# chkconfig dhcpd on
Xem thêm cấu hình DHCP Server ở đây:


4. Kiểm tra
Trên máy Windows client chọn card mạng tương ứng -> Chọn Properties

[ OK ]



Nháy đúp vào TCP/IPv4

http:...
http://hocmang.net
NG DN CU HÌNH DHCP SERVER TRONG CENTOS 6.5
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol được dùng để cấp IP cho các client trong hệ
thống mạng.
Sử dụng DHCP server giúp cho người quản trị khỏi mất công đến từng máy cấu hình IP tĩnh,
giảm thiểu cấu hình sai, đỡ tốn thời gian, tránh trùng lắp IP. Nói chung là khá nhiều lợi ích
mà ta không thể không có DHCP Server.
1. Cài đặt các gói tin liên quan
# yum install dhcp -y
2. Cấu hình DHCP Server
Trước tiên bạn phải xác định được muốn cấu hình DHCP Server chạy trên interface nào. Ở
đây mình gán cho eth0.
[root@hocmang ~]# vi /etc/sysconfig/dhcpd
# Command line options here
DHCPDARGS=eth0
Save and close :wq
Copy cấu hình mẫu sang /etc/dhcp/
[root@hocmang ~]# cp /usr/share/doc/dhcp-
4.1.1/dhcpd.conf.sample /etc/dhcp/dhcpd.conf
cp: overwrite `/etc/dhcp/dhcpd.conf'?
Bây giờ tiến hành edit file dhcpd.conf để cấu hình DHCP Server
[root@hocmang ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
#
# DHCP Server Configuration file.
# see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
# see 'man 5 dhcpd.conf'
#
option domain-name "hocmang.local";
option domain-name-servers server.hocmang.local;
authoritative;
subnet 192.168.80.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.80.150 192.168.80.200;
option domain-name-servers server.hocmang.local;
option domain-name "hocmang.local";
option routers 192.168.80.254;
option broadcast-address 192.168.80.255;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}host ubuntu-client {
hardware ethernet 00:22:64:4f:e9:3a;
fixed-address 192.168.80.15;
CentOS 6.5 Cai dat DHCP Server - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CentOS 6.5 Cai dat DHCP Server - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CentOS 6.5 Cai dat DHCP Server 9 10 657