Ktl-icon-tai-lieu

Chế độ định địa chỉ

Được đăng lên bởi Thuy Phong
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 0 lần
N. T. Cêng, P. Q. Th¾ng, T. V. Hîp
Ch¬ng 5: ChÕ ®é ®Þnh ®Þa chØ
67
Ch¬ng 5
chÕ ®é ®Þnh ®Þa chØ
CPU cã thÓ truy cËp d÷ liÖu theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. D÷ liÖu cã thÓ ë
trong mét thanh ghi, ë trong bé nhí hoÆc ®îc cho díi d¹ng mét gi¸ trÞ tøc thêi.
C¸ch CPU truy cËp d÷ liÖu ®îc gäi lµ chÕ ®é ®Þnh ®Þa chØ. Ch¬ng nµy chóng ta
t×m hiÓu c¸c chÕ ®é ®Þnh ®Þa chØ cña 8051.
C¸c chÕ ®é ®Þnh ®Þa chØ ®îc x¸c ®Þnh tõ khi thiÕt kÕ bé vi xö lý vµ kh«ng thÓ
bÞ thay ®æi do lËp tr×nh viªn. 8051 cã tÊt c¶ 5 chÕ ®é ®Þnh ®Þa chØ nh sau:
1. Tøc thêi
2. Thanh ghi
3. Trùc tiÕp
4. Gi¸n tiÕp qua thanh ghi
5. ChØ sè
5.1 ChÕ ®é ®Þnh ®Þa chØ tøc thêi vµ thanh ghi
5.1.1 ChÕ ®é ®Þnh ®Þa chØ tøc thêi
ë chÕ ®é ®Þnh ®Þa chØ nµy, to¸n h¹ng nguån lµ mét h»ng sè vµ nh tªn gäi,
to¸n h¹ng cã ngay sau m· lÖnh. Lu ý r»ng, tríc d÷ liÖu tøc thêi cÇn cã dÊu "#".
ChÕ ®é ®Þnh ®Þa chØ nµy cã thÓ ®îc dïng ®Ó n¹p d÷ liÖu vµo mäi thanh ghi, kÓ c¶
thanh ghi con trá d÷ liÖu DPTR. VÝ dô:
MOV A,#25H ;N¹p gi¸ trÞ 25H vµo thanh ghi A
MOV R4,#62 ;N¹p gi¸ trÞ 62 thËp ph©n vµo R4
MOV B,#40H ;N¹p gi¸ trÞ 40 H vµo thanh ghi B
MOV DPTR,#4521H ;N¹p 4512H vµo con trá d÷ liÖu DPTR
DPTR lµ thanh ghi 16 bit, tuy vËy nã còng cã thÓ ®îc truy cËp nh 2 thanh
ghi 8 bit DPH vµ DPL trong ®ã DPH lµ byte cao vµ DPL lµ byte thÊp. XÐt ®o¹n
ch¬ng tr×nh sau:
MOV D PTR,#255OH
MOV A,#50H
MOV DPH,#25H
Còng nªn lu ý lµ lÖnh díi ®©y cã thÓ t¹o ra lçi v× gi¸ trÞ n¹p vµo DPTR lín
Chế độ định địa chỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế độ định địa chỉ - Người đăng: Thuy Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chế độ định địa chỉ 9 10 819