Ktl-icon-tai-lieu

Checklist kiểm tra sơ bộ hệ thống quản lý

Được đăng lên bởi minhnguyen111
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 1 lần
COÂNG TY CP BAO BÌ BIEÂN HOAØ
Ñöôøng soá 7, KCN Bieân Hoaø I, TP. Bieân Hoaø, tænh Ñoàng Nai
Ñieän thoaïi: 0613836642 – 0613836121; Fax: 0613836030
Website: sovi.com.vn - mail:sovi@sovi.com.vn

NỘI DUNG LÀM VIỆC VỚI CÁC TBP/QĐX VỀ
V/v: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
Stt

Các tiêu chí khảo sát

Bộ phận
TCNS BPKD KHSX NCPT QTCL KTCĐ QTHC KTTC

PX.
PX. PX.
CART OFFS XEO




IT

1/.

Có danh mục tài liệu nội bộ tại bộ phận không?

















2/.

Có danh mục tài liệu bên ngoài tại bộ phận không?

























3/.

Có danh mục hồ sơ tại bộ phận không?

























4/.

Có quy trình kiểm soát tài liệu tại bộ phận không?

























5/.

Có quy trình kiểm soát hồ sơ tại bộ phận không?
Tại bộ phận Có duy trì thực hiện theo dõi và đo lường sản phẩm
KPH?
Có thống kê theo dõi chi phí nhân công, nguyên nhiên liệu sản
xuất (chi phí sản xuất) không?
Có thực hiện việc theo dõi tỷ lệ lãi gộp để phân tích hiệu quả?
(Lãi gộp = Doanh số bán hàng – Các chi phí sản xuất)
Có xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn?



















































































6/.
7/.
8/.
9/.



10/. Có thống kê theo dõi số lượng và doanh số thường xuyên không?
11/.
12/.
13/.
14/.
15/.

Có xây dựng và thiết lập mối quan hệ hướng tới khách hàng
không? (đo lường sự thỏa mãn của khách hàng: Giá cả, chất lượng,
chi phí và vận chuyển)
Có xây dựng và duy trì quy trình bán hàng không?
Có xây dựng và duy trì quy trình đo lường sự thỏa mãn của khách
hàng không?
Có tổ chức thu thập thông tin thị trường? Đối thủ cạnh tranh ?
Có nghiên cứu phát triển sản phẩm mới không?
(Sản phẩm gì? Tại sao phát triển SP đó? Và phát triển SP đó như
thế nào?)



























Trang: 1 of 4


















Stt

Các tiêu chí khảo sát

Bộ phận
TCNS BPKD KHSX NCPT QTCL KTCĐ QTHC KTTC

16/. Có xây dựng thiết các kênh bán hàng không?



17/. Có xây dựng và duy trì hệ thống xử lý khiếu nại của khách hàng?



18/.
19/.
20/.
21/.
22/.
23/.
24/.
25/.

Đã từng xảy ra việc sản xuất đại trà sản phẩm bị lệch màu chưa?
và công ty đã xử lý như thế nào?
Có tổ chức theo dõi thống kê thường xuyên chỉ số Sản lượng bình
quân đầu người (SLBQĐN) không?
(SLBQĐN = Tổng sản lượng/Số người lao động)
Có thống kê tần suất giao hàng chậm hàng tháng không?
Có thống kê theo dõi mức độ ổn định của sản phẩm và chuẩn hóa
của các q...
COÂNG TY CP BAO BÌ BIEÂN HOAØ
Ñöôøng soá 7, KCN Bieân Hoaø I, TP. Bieân Hoaø, tænh Ñoàng Nai
Ñieän thoaïi: 0613836642 – 0613836121; Fax: 0613836030
Website: sovi.com.vn - mail:sovi@sovi.com.vn
NỘI DUNG LÀM VIỆC VỚI CÁC TBP/QĐX VỀ
V/v: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
Stt Các tiêu chí khảo sát
Bộ phận
TCNS BPKD KHSX NCPT QTCL KTCĐ QTHC KTTC
PX.
CART
PX.
OFFS
PX.
XEO
IT
1/.
Có danh mục tài liệu nội bộ tại bộ phận không?
2/.
Có danh mục tài liệu bên ngoài tại bộ phận không?
3/.
Có danh mục hồ sơ tại bộ phận không?
4/.
Có quy trình kiểm soát tài liệu tại bộ phận không?
5/.
Có quy trình kiểm soát hồ sơ tại bộ phận không?
6/.
Tại bộ phận Có duy trì thực hiện theo dõi và đo lường sản phẩm
KPH?
7/.
Có thống kê theo dõi chi phí nhân công, nguyên nhiên liệu sản
xuất (chi phí sản xuất) không?
8/.
Có thực hiện việc theo dõi tỷ lệ lãi gộp để phân tích hiệu quả?
(Lãi gộp = Doanh số bán hàng – Các chi phí sản xuất)
9/.
Có xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn?
10/.
Có thống kê theo dõi số lượng và doanh số thường xuyên không?
11/.
Có xây dựng và thiết lập mối quan hệ hướng tới khách hàng
không? (đo lường sự thỏa mãn của khách hàng: Giá cả, chất lượng,
chi phí và vận chuyển)
12/.
Có xây dựng và duy trì quy trình bán hàng không?
13/.
Có xây dựng và duy trì quy trình đo lường sự thỏa mãn của khách
hàng không?
14/.
Có tổ chức thu thập thông tin thị trường? Đối thủ cạnh tranh ?
15/.
Có nghiên cứu phát triển sản phẩm mới không?
(Sản phẩm gì? Tại sao phát triển SP đó? Và phát triển SP đó như
thế nào?)
Trang: 1 of 4
Checklist kiểm tra sơ bộ hệ thống quản lý - Trang 2
Checklist kiểm tra sơ bộ hệ thống quản lý - Người đăng: minhnguyen111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Checklist kiểm tra sơ bộ hệ thống quản lý 9 10 979