Ktl-icon-tai-lieu

chi phí của dự án

Được đăng lên bởi Diện Lê
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5:
CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN

NỘI DUNG
Mục đích: Hiểu được tầm quan trọng của việc
quản lý chi phí dự án và các qui trình quản lý chi
phí.
Nội dung:
Lập kế hoạch về nguồn tài nguyên
Ước lượng chi phí
Dự toán ngân sách cho các chi phí
Kiểm soát chi phí

GIỚI THIỆU
Tầm quan trọng của việc quản lý chi phí
Trong các dự án CNTT, hồ sơ theo dõi về việc đạt
được mục đích về giá cả thường kèm hiệu quả.
Khảo sát: Hầu hết các dự án đều có chi phí trung
bình vượt mức dự toán ban đầu. Ở Mỹ, năm 1995
là 189% và năm 2001 là 145% (nghiên cứu của
CHAOS).
Ở Mỹ, các dự án bị hủy làm tiêu tốn 81 tỷ đô la
(năm 1995).

GIỚI THIỆU
Khái niệm quản lý chi phí dự án
Chi phí là tài nguyên được đưa vào sử dụng, tiêu
hao, kết chuyển giá trị vào sản phẩm mong đợi.
o Chi phí cần được tính toán trước để đạt được một mục
tiêu rõ ràng hay để trao đổi cái gì đó.
o Chi phí thường được đo bằng đơn vị tiền tệ.

Quản lý chi phí dự án bao gồm những quy trình
yêu cầu đảm bảo cho dự án được hoàn tất trong
điều kiện cho phép của ngân sách.

GIỚI THIỆU
Quy trình quản lý chi phí dự án
Lập kế hoạch về nguồn tài nguyên: xác định nguồn tài
nguyên cần thiết và số lượng để thực hiện dự án.
Ước lượng chi phí: ước tính chi phí về các nguồn tài
nguyên để hoàn tất một dự án.
Dự toán chi phí: phân bổ toàn bộ chi phí ước tính vào từng
hạng mục công việc để thiết lập một đường mức cơ sở
(Base line) cho việc đo lường việc thực hiện
Kiểm soát – Điều chỉnh chi phí: điều chỉnh thay đổi Chi
phí dự án.

LẬP KẾ HOẠCH VỀ NGUỒN TÀI NGUYÊN
Nguyên tắc ước lượng chi phí
Chi phí nguyên vật liệu
Chi phí cơ sở vật chất

LẬP KẾ HOẠCH VỀ NGUỒN TÀI NGUYÊN
Nhiều dự án CNTT được định hướng bởi các yêu cầu
kỹ năng và chi phí chứ không phải lịch trình.
Lập kế hoạch cho ngân sách phụ thuộc vào bản chất
của dự án và tổ chức:
Các khó khăn nào sẽ gặp khi thực hiện các công việc cụ thể
trong dự án?
Có phạm vi nhất định nào ảnh hưởng đến nguồn tài
nguyên?
Tổ chức đã thực hiện những công việc nào tương tự như
dự án?
Tổ chức đó có đủ người, trang thiết bị và vật tư để thực hiện
dự án?

NGUYÊN TẮC ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ
Đánh giá các tài liệu yêu cầu:
Các yêu cầu nghiệp vụ có rõ ràng và cụ thể không?
Các yêu cầu chức năng có hỗ trợ các yêu cầu
nghiệp vụ không?
Các yêu cầu kỹ thuật có được phác thảo rõ ràng và
đầy đủ không?
Đảm bảo hiểu đầy đủ về mục đích của ước tính và
đang dùng kỹ thuật ước lượng đúng hay không?
Ước tính có được dùng để đánh giá tiềm lực dự án
hay quản lý dự án hay không?

NGUYÊN TẮC ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ
Không sử dụng ước lượ...
CHƯƠNG 5:
CHI PHÍ CA D ÁN
chi phí của dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chi phí của dự án - Người đăng: Diện Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
chi phí của dự án 9 10 60