Ktl-icon-tai-lieu

CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG

Được đăng lên bởi dung-duong-dinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SAMBA

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tổng quan về samba.
Cài đặt và khởi động samba.
Cấu hình samba.
Những biến trong file smb.conf.
Mã hóa password.
Sử dụng SMB client.
Truy cập chia sẻ.

1. Tổng quan về samba.
 Samba là chương trình tiện ích hỗ trợ việc
chia sẻ tài nguyên cho những máy khác
như Linux, Windows.
 Bộ Samba gồm nhiều thành phần :
• smbd
: Cung cấp dịch vụ in ấn.
• nmbd
: Hỗ trợ dịch vụ tên NETBIOS.
• smbclient : Dùng khi truy cập tài nguyên.

2. Cài đặt và khởi động samba.
 Cài đặt Samba :
Chúng ta có thể cài đặt Samba trong quá
trình cài Fedora hoặc cài sau bằng tiện ích
RPM. Các tập tin này bao gồm :
•
•
•
•
•

system-config-samba-….
samba-3.0.7….
samba-client-3.0…..
samba-common-3.0…..
samba-swat-3.0……

Cài đặt và khởi động samba (tt).
 Khởi động Samba tại thời điểm boot của hệ
thống chkconfig :
#chkconfig smb on
 Ta có thể start/stop/restart samba :
#service smb start
#service smb stop
#service smb restart

 Kiểm tra :
#pgrep smb

3. Cấu hình samba.
 Có nhiều cách :
• Chỉnh sửa trực tíêp vào tập tin smb.conf
• linuxconf
• SWAT

 /etc/samba/smb.conf : là tập tin cấu hình
chính của samba. Tập tin này có nhiều
phần, mỗi phần bắt đầu bằng dấu […] và
tiếp tục đến bắt đầu của phần mới. Những
dòng bắt đầu bằng dấu ; hay # là những
dòng chú thích.

Cấu hình samba (tt).
 Cú pháp của mỗi dòng :
Paramater=value

Các thành phần trong tập tin cấu hình :
Thành phần

Giải thích

[global]

Chứa các tham số cấu hình chung.

[printers]

Chứa các tham số sử dụng cho máy in.

[home]

Chỉ định SMB chia sẻ thư mục của user.

[netlogon]

Chia sẻ logon script.

[profile]

Chia sẻ profile

Cấu hình samba (tt)
[global]
workgroup = LINUX;
server string = Nguyen Thi Kim Nga %v;
hosts allow = 192.168.133. ; chỉ định các địa chỉ
được phép truy cập đến samba server.
log file = /var/log/samba/smb.%m ; xác định vị trí
tập tin log của từng client truy cập samba.
max log size = 50; kích thước tối đa của file log (KB).
encrypt password = yes ; mã hóa mật khẩu.
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd ; tập tin
lưu trữ những user được phép truy cập đến server
smb.

Cấu hình samba (tt)
[homes]
comment = Home Directory; chỉ định dòng chú thích.
path = %H; chỉ định thư mục gốc cho user.
read only = no; chỉ được quyền đọc trong thư mục
path.
browseable = no; hiển thị trên danh sách duyệt
mạng.
writeable = yes ; chỉ định quyền ghi.

Cấu hình samba (tt)
[SOFT]
comment = “chia sẻ thư mục”
path = /share/soft
valid users = hc1
browseable = yes
public = no
writable =...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG - Người đăng: dung-duong-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG 9 10 277