Ktl-icon-tai-lieu

Chỉnh sửa nhanh các đối tượng 3D trong Cam x5

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
47
Ch¬ng 5
chØnh, söa, t¹o khèi nhanh c¸c ®èi tîng 3D
5.1. Vª trßn c¹nh
LÖnh: Fillet
LÖnh nµy dïng ®Ó vª trßn c¹nh c¸c khèi 3D.
C¸ch thùc hiÖn:
KÝch chuét vµo lÖnh Fillet trªn menu lÖnh Fillet ®a b¸n kÝnh cÇn vª trßn nh h×nh
5.1 a. Sau ®ã kÝch chuét vµo c¸c c¹nh cÇn vª mÐp nh h×nh 5.1 díi ®©y. KÝch Ok
ta ®îc kÕt qu¶ nh h×nh 5.1 c.
5.2. V¸t mÐp
LÖnh: Chamfer
LÖnh nµy dïng ®Ó v¸t mÐp c¸c c¹nh cña mét chi tiÕt vµ chóng cã c¸c chÕ ®é v¸t
mÐp sau:
Angle Distance : Cho phÐp v¸t gãc víi mét kho¶ng c¸ch vµ mét gãc cho tríc
theo ph¬ng cÇn chän, ®Ó ®æi chiÒu v¸t chän Flip Direction.
Distance distance : Cho phÐp v¸t gãc víi kho¶ng c¸ch lµ kh¸c nhau ®èi víi
tõng c¹nh.
Vertex : Cho phÐp v¸t gãc c¸c h×nh hép theo 3 c¹nh.
Sau ®©y lµ c¸c vÝ dô vÒ tõng chÕ ®é:
VÝ dô: Angle Distance
(a) (b) (c)
h×nh 5.1
Chỉnh sửa nhanh các đối tượng 3D trong Cam x5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉnh sửa nhanh các đối tượng 3D trong Cam x5 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chỉnh sửa nhanh các đối tượng 3D trong Cam x5 9 10 639