Ktl-icon-tai-lieu

Chữ ký số - c.4

Được đăng lên bởi Tatlinh91
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TÊ

CHƯƠNG 4
CHỮ KÝ SỐ

Nội dung
4.1

Tổng quan về chữ ký số

4.1
4.2

Chữ ký RSA

4.3

Chữ ký ELGAMA

4.4

Chữ ký DSS

3.3
4.5

Chữ ký không thể phủ định

4.6

Đại diện tài liệu và hàm băm
2

4.1. Tổng quan về chữ ký số
4.1.1 Khái niệm chữ ký số
 Khái niệm

3

4.1. Tổng quan về chữ ký số
 Sơ đồ chữ ký (P,A,K,S,V)

4

4.1. Tổng quan về chữ ký số

5

4.1. Tổng quan về chữ ký số
4.1.2 Phân loại chữ ký số
 Phân loại chữ ký theo đặc trưng kiểm tra chữ ký
 Chữ ký khôi phục thông điệp :Là loại chữ ký,
trong đó người gửi chỉ cần gửi “chữ ký”, người
nhận có thể khôi phục lại được thông điệp, đã
được “ký” bởi “chữ ký” này
 Chữ ký đi kèm thông điệp :Là loại chữ ký, trong
đó người gửi gửi “chữ ký”, phải gửi kèm cả thông
điệp đã được “ký” bởi “chữ ký” này. Ngược lại,
người nhận sẽ không có được thông điệp gốc
6

4.1. Tổng quan về chữ ký số
 Phân loại chữ ký theo mức an toàn
 Chữ ký “không thể phủ nhận” (Chaum - van
Antverpen)
 Chữ ký “một lần”

7

4.1. Tổng quan về chữ ký số
 Phân loại chữ ký theo ứng dụng đặc trưng
 Chữ ký “mù”
 Chữ ký “nhóm”
 Chữ ký “bội”

(Blind Signature)
(Group Signature)
(Multy Signature)

 Chữ ký “mù nhóm” (Blind Group Signature)
 Chữ ký “mù bội” (Blind Multy Signature)
8

4.2. Chữ ký RSA
4.2.1 Sơ đồ chữ ký
 Tạo cặp khóa
 Chọn bí mật số nguyên tố lớn p,q , tính n = p * q,
công khai n, đặt P = C = Zn
 Tính bí mật (n) = (p-1)(q-1) Chọn khóa công khai b
< (n), nguyên tố với (n)
 Khóa bí mật a là phần tử nghịch đảo của b theo
mod (n): a*b  1 (mod (n)
 Tập cặp khóa (bí mật, công khai) ) K = (a, b)/ a, b 
Zn , a*b  1 (mod (n)).

9

4.2. Chữ ký RSA
 Ký số: Chữ ký trên x là:

 Kiểm tra chữ ký:

10

4.2. Chữ ký RSA
Ví dụ: Chữ ký trên x=2
 Tạo cặp khóa (bí mật, công khai) ) (a, b)
 Chọn bí mật số nguyên tố lớn p=3, q=5
=> n = 15, công khai n, đặt P = C = Zn
 Tính bí mật (n) = (p-1)(q-1) = 8 Chọn khóa công
khai b =3.
 Khóa bí mật a là phần tử nghịch đảo của b theo
mod (n): a*b  1 (mod (n) => a=3

11

4.2. Chữ ký RSA
 Chữ ký trên x=2 là:

 Kiểm tra chữ ký:

12

4.2. Chữ ký RSA
4.2.2 Độ an toàn
 Các cách gửi chữ ký:
 TH1: Ký trước, Mã hóa sau

13

4.2. Chữ ký RSA
 TH2: Mã hóa trước, Ký sau

14

4.2. Chữ ký RSA
 H lấy trộm được thông tin trên đường truyền :
 TH1: H có được z, để giả mạo chữ ký y thì phải giải
mã được z
 TH2: H có được (u,v), để giả mạo chữ ký v thì H đã
có sẵn và thay đổi v thành v’=SigH(u) rồi gửi (u,v’)
cho N
=> TH2 thì H có th...
CHƯƠNG 4
CHỮ KÝ S
HỌC VIN NGÂN HNG
KHOA H THNG THÔNG TIN KINH TÊ
Chữ ký số - c.4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chữ ký số - c.4 - Người đăng: Tatlinh91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Chữ ký số - c.4 9 10 801