Ktl-icon-tai-lieu

CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA

Được đăng lên bởi Khánh Ngọc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM
Đề thi:

CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA
Thời gian: 150 phút
Ngày thi: dd/mm/yyyy
*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***
** Lưu ý: Bài thi gồm 2 phần: Lý thuyết và Thực hành. Trong phần thực hành gồm WinWord và
Excel. Nếu điểm của phần lý thuyết <=0.5đ hoặc thực hành Winword < 1đ hoặc Excel < 1đ thì xem
như bài thi không đạt **

I. Phần lý thuyết
Trong thư mục làm việc tạo tập tin LYTHUYET.DOCX trả lời các câu hỏi sau? (2 điểm)
1. Làm thế nào để chọn trình chiếu từ slide đầu đến slide cuối và lặp lại từ đầu?
2. Công dụng của tùy chọn Triggers trong Powerpoint 2007, cho ví dụ?
3. Trong Powerpoint 2007, file có kiểu .potx dùng để làm gì, cách tạo ra file này?
4. Hãy kể ra 2 trình duyệt web (dùng truy cập Internet) mà bạn biết ?
5. Trình bày một số biện pháp để ngăn ngừa máy tính nhiễm Virus (theo kinh nghiệm của Bạn)?

II. Phần Thực hành
A.

Word (4 điểm)

Bài 1:
Từ file dữ liệu cho sẵn DLWord.docx trình bày văn bản theo các yêu cầu sau:

1.
2.
3.
4.
5.

Tạo các Style định dạng cho các tiêu đề theo mẫu trên.
Tạo các section (phân chương) cho các Phần A, Phần B, Phần C.
Tạo nội dung tiêu đề đầu trang cho các section khác nhau, chèn đánh số trang như mẫu trên.
Tạo mục lục tự động có 2 cấp.
Tạo Watermark với nội dung Họ và tên của Bạn (theo đường chéo)

SC_BVP_0101_xxxx_201110_01.docx

Trang 1/4

TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM
Bài 2:
Dựa vào dữ liệu tập tin Danhsach.docx cho sẵn, tạo ra thư mời theo mẫu sau, thực hiện trộn thư, lưu vào thư
mục làm việc với tên ThuMoi.docx theo các yêu cầu sau:
- Chỉ mời những người có chức vụ là Quản đốc hoặc Trưởng phòng,
- Nếu Khu vực là Tp.HCM thì họp mặt tại Hội trường 1 còn các khu vực khác thì ghi Hội trường 2.

SC_BVP_0101_xxxx_201110_01.docx

Trang 2/4

TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM
B.

Excel (4 điểm)

Từ File dữ liệu DL_EXCEL.xlsx cho sẵn thực hiện các yêu cầu tính toán:

Bài 1: Sheet ChiTiet

THEO DÕI BÁN HÀNG THÁNG 10/2011
Ngày
bán

Nhà SX

Mã
hàng

Số lượng

Loại Vật tư

Đơn giá

Thành tiền

Mô tả : Sheet ChiTiet chứa bảng Theo dõi bán hàng, Sheet Bangdo chứa các bảng cần tham chiếu
Yêu cầu:
1. Ngày bán: chỉ cho phép nhập giá trị ngày trong tháng 10 năm 2011. Số lượng: chỉ cho phép nhập khi
số lượng >0, Thông báo lỗi khi nhập sai.
2. Nhà SX: là danh sách các mục (chỉ chọn không nhập) trong danh sách Nhà SX của Sheet Bangdo
3. Mã hàng: là danh sách các mã hàng (chỉ chọn không nhập) tương ứng cột Nhà SX.
4. Loạ...
TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM
SC_BVP_0101_xxxx_201110_01.docx Trang 1/4
Đề thi:
CHNG CH B TIN HC QUC GIA
Thi gian: 150 phút
Ngày thi: dd/mm/yyyy
*** Các k
ết quả lưu vào đĩa l
àm vi
ệc để chấm điểm ***
** Lưu ý: Bài thi gồm 2 phần:thuyết và Thực hành. Trong phần thực hành gồm WinWord và
Excel. Nếu điểm của phn lý thuyết <=0.5đ hoặc thực hành Winword < hoặc Excel < 1đ thì xem
như bài thi không đạt **
I. Phần lý thuyết
Trong thư mục làm việc tạo tập tin LYTHUYET.DOCX trả lời các câu hỏi sau? (2 điểm)
1. Làm thế nào để chọn trình chiếu từ slide đầu đến slide cuối và lp lại từ đầu?
2. ng dụng của tùy chọn Triggers trong Powerpoint 2007, cho ví d?
3. Trong Powerpoint 2007, file có kiểu .potx dùng để làm gì, cách tạo ra file này?
4. Hãy k ra 2 trình duyệt web (dùng truy cập Internet) mà bạn biết ?
5. Trình bày mt số biện pháp để ngăn ngừa máy tính nhiễm Virus (theo kinh nghiệm của Bạn)?
II. Phần Thực hành
A. Word (4 đim)
Bài 1:
Từ file dữ liệu cho sẵn DLWord.docx trình bày văn bản theo các yêu cầu sau:
1. Tạo các Style định dạng cho các tiêu đề theo mẫu trên.
2. Tạo các section (phân chương) cho các Phần A, Phần B, Phần C.
3. Tạo nội dung tiêu đề đầu trang cho các section khác nhau, chèn đánh số trang như mẫu trên.
4. Tạo mục lục tự đng có 2 cấp.
5. Tạo Watermark với nội dung Họ và tên của Bn (theo đường chéo)
CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA - Trang 2
CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA - Người đăng: Khánh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA 9 10 168