Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 02: Ngôn Ngữ C

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 02: Ngôn Ngữ C

Bài 05: Hàm
GV: Trần Phước Tuấn
EMAIL: tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com

Nội dung bài học
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tổng quan
Cú pháp
Vài ví dụ
Hàm và vấn đề truyền tham số
Tham số mặc định
Tham số là một hàm khác (con trỏ hàm)
Quá tải hàm (hàm trùng tên)
Toán tử, quá tải toán tử
Giới thiệu kỹ thuật đệ quy
Hàm main có tham số

Page 2

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

1. Tổng quan
Phân loại

1. Hàm có sẵn
– Ví dụ
•

•

Page 3

Hàm sqrt:
sqrt có khai báo double sqrt(double x),
x)
đầu vào là số thực x, đầu ra là số thực có giá trị là
căn bậc 2 của x. Hàm này nằm trong thư viện
<math.h>
math.h
Hàm abs:
abs có khai báo int abs(int x),
x) đầu vào là
số nguyên x, đầu ra là số nguyên dương có giá trị
là |x|. Hàm này nằm trong thư viện <math.h>
math.h

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

1. Tổng quan
Phân loại

1. Hàm có sẵn
– Cách sử dụng
•
•

Trước khi sử dụng hàm phải khai báo thư viện chứa hàm
(#include <math.h>)
<math.h>
Gọi hàm với các tham số và biến chứa dữ liệu trả về có
kiểu dữ liệu phù hợp với cú pháp của hàm và biến. Ví dụ
nếu có lời gọi a=sqrt(n) và hàm sqrt được mô tả như ở
trên thì:
– Tốt nhất là: a,n có kiểu double
– Nếu a,n có kiểu float, int, … thì ở đây sẽ có sự chuyển đổi
kiểu dữ liệu ngầm ẩn
– Nếu a,n có kiểu con trỏ (biến mảng, chuỗi), cấu trúc, … thì
sẽ gây ra lỗi.

Page 4

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

1. Tổng quan

Phân loại

1. Hàm có sẵn

Page 5

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

10. Hàm main có tham số
#include <iostream.h>
void main(int n, char *a[])
{
cout<<"Ten cua chuong trinh: "<<a[0]<<endl;
cout<<"So tham so truyen vao: "<<n-1<<endl;
int Tong=0;
for(int i=1;i<n;i++)
Tong+=atoi(a[i]);
cout<<"Tong cua cac tham so: "<<Tong;
}
Page 31

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

9/16/2008

32

...
Bài 05: Hàm
GV: Trần Phước Tun
EMAIL:
tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com
CHƯƠNG
CH
ƯƠNG
02: Ngôn Ng
02: Ngôn Ng
C
C
CHƯƠNG 02: Ngôn Ngữ C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 02: Ngôn Ngữ C - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 02: Ngôn Ngữ C 9 10 99