Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1: Giới thiệu lập trình căn bản

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1152 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lập trình căn bản

PHẦN 2

GIỚI THIỆU VỀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
-NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
Chương 1

GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG
TURBO C 3.0
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
- Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C.
- Môi trường làm việc và cách sử dụng Turbo C 3.0.

I. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng rất phổ biến để lập trình hệ thống
cùng với Assembler và phát triển các ứng dụng.
Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Dennish Ritchie
(làm việc tại phòng thí nghiệm Bell) đã phát triển ngôn ngữ lập trình C dựa trên ngôn
ngữ BCPL (do Martin Richards đưa ra vào năm 1967) và ngôn ngữ B (do Ken
Thompson phát triển từ ngôn ngữ BCPL vào năm 1970 khi viết hệ điều hành UNIX
đầu tiên trên máy PDP-7) và được cài đặt lần đầu tiên trên hệ điều hành UNIX của
máy DEC PDP-11.
Năm 1978, Dennish Ritchie và B.W Kernighan đã cho xuất bản quyển “Ngôn
ngữ lập trình C” và được phổ biến rộng rãi đến nay.
Lúc ban đầu, C được thiết kế nhằm lập trình trong môi trường của hệ điều hành
Unix nhằm mục đích hỗ trợ cho các công việc lập trình phức tạp. Nhưng về sau, với
những nhu cầu phát triển ngày một tăng của công việc lập trình, C đã vượt qua khuôn
khổ của phòng thí nghiệm Bell và nhanh chóng hội nhập vào thế giới lập trình để rồi
các công ty lập trình sử dụng một cách rộng rãi. Sau đó, các công ty sản xuất phần
mềm lần lượt đưa ra các phiên bản hỗ trợ cho việc lập trình bằng ngôn ngữ C và chuẩn
ANSI C cũng được khai sinh từ đó.
Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh và rất “mềm
dẻo”, có một thư viện gồm rất nhiều các hàm (function) đã được tạo sẵn. Người lập
trình có thể tận dụng các hàm này để giải quyết các bài toán mà không cần phải tạo
mới. Hơn thế nữa, ngôn ngữ C hỗ trợ rất nhiều phép toán nên phù hợp cho việc giải
quyết các bài toán kỹ thuật có nhiều công thức phức tạp. Ngoài ra, C cũng cho phép
người lập trình tự định nghĩa thêm các kiểu dữ liệu trừu tượng khác. Tuy nhiên, điều
mà người mới vừa học lập trình C thường gặp “rắc rối” là “hơi khó hiểu” do sự “mềm
dẻo” của C. Dù vậy, C được phổ biến khá rộng rãi và đã trở thành một công cụ lập
trình khá mạnh, được sử dụng như là một ngôn ngữ lập trình chủ yếu trong việc xây
dựng những phần mềm hiện nay.
Ngôn ngữ C có những đặc điểm cơ bản sau:
o Tính cô đọng (compact): C chỉ có 32 từ khóa chuẩn và 40 toán tử chuẩn, nhưng
hầu hết đều được biểu diễn bằng những chuỗi ký tự ngắn gọn.
Trang 12

Lập trình căn bản

o ...
Lập trình căn bản
PHẦN 2
GIỚI THIỆU VỀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
-NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
Chương 1
GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG
TURBO C 3.0
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
- Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C.
- Môi trường làm việc và cách sử dụng Turbo C 3.0.
I. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng rất phổ biến để lập trình hệ thống
cùng với Assembler và phát triển các ứng dụng.
Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Dennish Ritchie
(làm việc tại phòng thí nghiệm Bell) đã phát triển ngôn ngữ lập trình C dựa trên ngôn
ngữ BCPL (do Martin Richards đưa ra vào năm 1967) ngôn ngữ B (do Ken
Thompson phát triển từ ngôn ngữ BCPL vào năm 1970 khi viết hệ điều hành UNIX
đầu tiên trên máy PDP-7) được cài đặt lần đầu tiên trên hệ điều hành UNIX của
máy DEC PDP-11.
Năm 1978, Dennish Ritchie B.W Kernighan đã cho xuất bản quyển “Ngôn
ngữ lập trình C” và được phổ biến rộng rãi đến nay.
Lúc ban đầu, C được thiết kế nhằm lập trình trong môi trường của hệ điều hành
Unix nhằm mục đích hỗ trợ cho các công việc lập trình phức tạp. Nhưng về sau, với
những nhu cầu phát triển ngày một tăng của công việc lập trình, C đã vượt qua khuôn
khổ của phòng thí nghiệm Bell nhanh chóng hội nhập vào thế giới lập trình để rồi
các công ty lập trình sử dụng một cách rộng rãi. Sau đó, c công ty sản xuất phần
mềm lần lượt đưa ra các phiên bản hỗ trợ cho việc lập trình bằng ngôn ngữ C và chuẩn
ANSI C cũng được khai sinh từ đó.
Ngôn ngữ lập trình C một ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh rất “mềm
dẻo”, một thư viện gồm rất nhiều các hàm (function) đã được tạo sẵn. Người lập
trình thể tận dụng các hàm này để giải quyết các bài toán không cần phải tạo
mới. Hơn thế nữa, ngôn ngữ C hỗ trợ rất nhiều phép toán nên phù hợp cho việc giải
quyết các bài toán kỹ thuật nhiều công thức phức tạp. Ngoài ra, C cũng cho phép
người lập trình tự định nghĩa thêm các kiểu dữ liệu trừu tượng khác. Tuy nhiên, điều
người mới vừa học lập trình C thường gặp “rắc rối” “hơi khó hiểu” do sự “mềm
dẻo” của C. vậy, C được phổ biến khá rộng rãi đã trở thành một công cụ lập
trình khá mạnh, được sử dụng n một ngôn ng lập trình chủ yếu trong việc xây
dựng những phần mềm hiện nay.
Ngôn ngữ C có những đặc điểm cơ bản sau:
o Tính cô đọng (compact): C chỉ có 32 từ khóa chuẩn 40 toán tử chuẩn, nhưng
hầu hết đều được biểu diễn bằng những chuỗi ký tự ngắn gọn.
Trang 12
Chương 1: Giới thiệu lập trình căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1: Giới thiệu lập trình căn bản - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Chương 1: Giới thiệu lập trình căn bản 9 10 670