Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1: Nhập môn khai phá dữ liệu

Được đăng lên bởi alwaysmile
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU
GIỚI THIỆU MÔN HỌC – K55

PGS. TS. HÀ QUANG THỤY
HÀ NỘI 09-2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1

Giới thiệu chung về môn học




Tên môn học: Nhập môn khai phá dữ liệu
Số tín chỉ:
3
Tài liệu dạy - học:
Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Trí Thành, Hà Quang Thụy (2013). Giáo
trình khai phá dữ liệu (Các chương: 1-6, 10).
Bài giảng: 



Tài liệu tham khảo:

1.

J. Han, M. Kamber, and Jian Pei (2011). Data Mining: Concepts and
Techniques (3rd edition), Morgan Kaufmann
Robert Nisbet, John Elder, and Gary Miner (2009). Handbook of Statistical
Analysis and Data Mining, Elsevier, 2009.
[WK09] Xindong Wu and Vipin Kumar (Eds), The Top Ten Algorithms in Data
Mining, Chapman & Hall/CRC, 2009
David Easley, Jon Kleinberg (2010). Networks, Crowds, and Markets:
Reasoning about a Highly Connected World, Cambridge University Press.
Phan Xuân Hiếu, Đoàn Sơn, Nguyễn Trí Thành, Hà Quang Thụy, Nguyễn
2
Thu Trang, Nguyễn Cẩm Tú (2009). Giáo trình khai phá dữ liệu Web,
NXBGD, 2009.

2.
3.
4.
5.

Vị trí của môn học CTĐT ĐH HTTT

3

Vị trí của môn học CTĐT ĐH HTTT

4

Vị trí của môn học CTĐT ĐH HTTT

5

Nội dung và mục tiêu môn học
Cung cấp các kiến thức cơ bản về khai phá dữ liệu và phát hiện tri
thức: khái niệm, kiến trúc hệ thống và đặc trưng; các bài toán điển
hình phân lớp, phân cụm, luật kết hợp; các thuật toán Bayes, cây
quyết định, mạng neural...
Chuẩn đầu ra môn học: Trang tiếp
Môn học NUS-SoC CS5228 Knowledge Discovery and Data Mining 13/08/13
Modular Credits: 4
Workload: 3-0-0-3-4
Prerequisite(s): CS1231, CS3243, (CS2102 or CS2102S) and (ST1232 or ST2131 or ST2334)
Preclusion(s): Nil
Cross-listing(s): Nil
This course introduces fundamental principles behind data mining and efficient
techniques for mining large databases. It provides an overview of the algorithmic aspect
of data mining: its efficiency (high-dimensional database indexing, OLAP, data
reduction, compression techniques) and effectiveness (machine learning involving
greedy search, branch and bound, stochastic search, parameter optimisation).
Efficient techniques covered include association rules mining (Apriori algorithm,
correlation search, constrained association rule discovery), classifier induction
(decision trees, RainForest, SLIQ; Support vector machine; Naive Bayesian;
classification based on association/visualisation), cluster analysis (kmeans, k-mediods,
DBSCAN, OPTICS, DENCLUE, STING, CLUSEQ, ROCK etc), and outliers/...
NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU
GIỚI THIỆU MÔN HỌC – K55
PGS. TS. HÀ QUANG THỤY
HÀ NỘI 09-2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
1
Chương 1: Nhập môn khai phá dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1: Nhập môn khai phá dữ liệu - Người đăng: alwaysmile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chương 1: Nhập môn khai phá dữ liệu 9 10 390