Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I

9/18/2008

Phân tích Thiết kế
Hệ thống thông tin
TP.Hồ Chí Minh
Sep--08
Sep

Biên sọan : Trịnh Long
9/18/2008

1

Chương I
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG
THÔNG TIN

9/18/2008

2

1

Chương I

9/18/2008

Dẫn nhập
Trong cuộc sống luôn gặp phải các vấn đề cần giải quyết.
Vấn đề có thể dễ hoặc phức tạp, khó khăn. Để có thể giải
quyết vấn đề, dựa trên các khả năng cũng như hạn chế để
đạt mục tiêu mong muốn chúng ta cần tìm ra các lời giải
thích thích hợp nhất. Quá trình này còn gọi là quá trình phân
tích.
Tương tự như trên, phân tích một ứng dụng tin học là một
nghiên cứu gồm:
◦ Nghiên cứu vấn đề mà giới hạn của nó đã được xác định.
◦ Lựa chọn các lời giải.
◦ Và phát triển các lời giải dựa trên cơ sở của công cụ xử lý
trên máy tính.
9/18/2008

3

Giới thiệu
Giới thiệu về Hệ thống thông tin (HTTT)
◦ Hệ thống tổ chức.
◦ Thông tin.
◦ Hệ thống thông tin.

Các bước để Phân tích và Thiết kế HTTT
◦ Mô hình.
◦ Phương pháp.
◦ Công cụ.

Quy trình Phân tích và Thiết kế HTTT

9/18/2008

4

2

Chương I

9/18/2008

Hệ thống
Là một tập hợp vật chất và phi vật chất như người, máy
móc, thông tin, dữ liệu, các phương pháp xử lý, các quy tắc,
các quy trình xử lý gọi là các phần tử của hệ thống.
Mục tiêu của hệ thống: là lý do tồn tại của một hệ thống.
Cấu trúc: tác động, ảnh hưởng lẫn nhau và cùng hoạt động
đề hướng tới một mục đích chung.
Thành phần: phần tử là thành phần quan trọng nhất của HT.
Mục tiêu của hệ thống là lý do tồn tại của một hệ thống.
Cấu trúc: tác động, ảnh hưởng lẫn nhau và cùng hoạt động
đề hướng tới một mục đích chung.

9/18/2008

5

Hệ thống tổ chức
Là tập hợp các phần tử tương tác được tổ chức nhằm thực
hiện một mục đích xác định. Áp dụng định nghĩa này vào
các tổ chức ta cần chính xác hoá một số khái niệm:
Các phần tử ở đây tập hợp các phương tiện vật chất và nhân
lực.
Hệ thống tổ chức (HTTC) tạo thành một hệ thống mở, liên
hệ với một môi trường. Một số phần tử của hệ thống có sự
tương tác với bên ngoài (cung ứng, thương mại, v.v…).
Các tổ chức đều là những hệ thống sống và phát triển, vì
vậy mặt động là cơ bản.

9/18/2008

6

3

Chương I

9/18/2008

Hệ thống tổ chức
Tổ chức hành chính sự nghiệp: Uỷ ban
Nhân dân Phường, nhân viên Phường, văn
bản pháp quy, quy định, luật, … là các thành
phần của hệ thống mà mục tiêu thường là phi
lợi nhuận nhưng tạo ra các họat đông, dịch
vụ cho việc điều hành của nhà nước, lợi ích
và phục vụ cho nhân dân.
Tổ chức xã hội: Nhằn mục tiêu phi lợi
nhuận, các DV của tổ chức nhằm trợ giúp về
tinh thần, của cải vật chất cho c...
Chương I
9/18/2008
1
PhânPhân tíchtích ThiếtThiết kếkế
H H thngthng thôngthông tintin
TP.HTP.H ChíChí Minh Minh
SepSep--0808
Biên san : Trnh Long
19/18/2008
Chương IChương I
TNG TNG QUAN V H THNG QUAN V H THNG
THÔNG TINTHÔNG TIN
9/18/2008 2
Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin 9 10 660