Ktl-icon-tai-lieu

Chương 10: Giao tiếp với thiết bị nhập/xuất

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương 10

GIAO TIẾP VỚI THIẾT BỊ NHẬP/XUẤT (I/O)
10.1 Tổng quát về tương tác giữa người dùng & chương trình
q Trong lúc chương trình chạy, nó thường tương tác với người dùng. Sự tương tác gồm 2 hoạt
động chính :
§

chờ nhận dữ liệu do người dùng cung cấp hay chờ nhận lệnh của người dùng để thực
thi 1 chức năng nào đó.

§

hiển thị thông báo và/hoặc kết quả tính toán ra màn hình/máy in để người dùng biết và
sử dụng.

q Sự tương tác giữa người dùng và máy tính được thực hiện thông qua các thiết bị nhập/xuất
(thiết bị I/O - input/output) như bàn phím/chuột để nhập dữ liệu hay lệnh, màn hình/máy in để
xuất kết quả hay thông báo...
q Hiện có hàng trăm hãng khác nhau chế tạo thiết bị I/O cho máy PC, mỗi hãng chế tạo rất nhiều
model của cùng 1 thiết bị (thí dụ hãng HP đã chế rất nhiều model máy in phun mực, máy in
laser,...). Mỗi model thiết bị của từng hãng có những tính chất vật lý riêng và khác với các
model khác.
 Để giúp người lập trình truy xuất các thiết bị I/O dễ dàng, độc lập với tính chất phần cứng của
thiết bị, HĐH Windows và VB đã che dấu mọi tính chất phần cứng của các thiết bị và cung
cấp cho người lập trình 1 giao tiếp sử dụng duy nhất, độc lập với thiết bị.
10.2 Kiến trúc tương tác giữa người dùng & ứng dụng VB

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software


evaluation
only.
q Xem hình vẽ của slide trước (miêu tả kiến trúc
tương tác giữa ngườiFor
dùng
& ứng
dụng VB), ta
thấy :

§

cấp thấp nhất là các thiết bị phần cứng, mỗi thiết bị có tính chất riêng và khác với các
thiết bị khác (ngay cả cùng loại, cùng hãng nhưng khác model).

§

cấp device driver điều khiển và giao tiếp trực tiếp với phần cứng nhưng che dấu mọi
tính chất chi tiết của phần cứng, nó cung cấp cho cấp trên 1 giao tiếp sử dụng phần cứng
độc lập với tính chất phần cứng đó Þ Mỗi model thiết bị phần cứng của 1 hãng cần có
device driver riêng.

§

cấp HĐH xử lý các chức năng luận lý (đệm dữ liệu, xử lý sai,...) trước khi nhờ device
driver giao tiếp trực tiếp với phần cứng. Windows che dấu các loại phần cứng và tạo ra
những thiết bị trừu tượng để ứng dụng truy xuất chúng dễ dàng và độc lập với loại thiết
bị (đối tượng Printer, Screen, Mouse, Keyboard).

§

VB tạo ra những đối tượng giao diện cao cấp và dễ dùng : mỗi đối tượng giao diện
(form, window, listbox,...) đều có thể giao tiếp trực tiếp với người dùng để nhập/xuất dữ
liệu, chờ nhận sự kiện hay chủ ...
Chương 10
GIAO TIẾP VỚI THIẾT BỊ NHẬP/XUẤT (I/O)
10.1 Tổng quát về tương tác giữa người dùng & chương trình
q Trong lúc chương trình chạy, thường tương tác với người dùng. Stương tác gồm 2 hoạt
động chính :
§ chờ nhận dliệu do người dùng cung cấp hay chờ nhận lnh của người dùng để thực
thi 1 chức năng nào đó.
§
hiển thị thông báo và/hoặc kết quả tính toán ra màn hình/máy in để người dùng biết
sử dụng.
q Stương tác giữa người dùng và máy tính được thực hiện thông qua các thiết bị nhập/xuất
(thiết bị I/O - input/output) như n phím/chut để nhập dữ liệu hay lệnh, màn hình/máy in để
xuất kết quhay thông báo...
q Hin có ng trăm hãng khác nhau chế tạo thiết bị I/O cho y PC, mỗi hãng chế tạo rất nhiều
model của cùng 1 thiết bị (thí dụ hãng HP đã chế rất nhiều model máy in phun mực, máy in
laser,...). Mỗi model thiết bị của tng hãng những tính chất vật riêng và khác với các
model khác.
Để giúp người lập trình truy xuất các thiết bị I/O dễ dàng, độc lập với tính chất phần cứng của
thiết b, HĐH Windows và VB đã che dấu mọi tính chất phần cứng ca các thiết bị và cung
cấp cho người lập trình 1 giao tiếp sử dụng duy nhất, độc lập với thiết b.
10.2 Kiến trúc tương tác giữa người dùng & ứng dụng VB
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chương 10: Giao tiếp với thiết bị nhập/xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 10: Giao tiếp với thiết bị nhập/xuất - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 10: Giao tiếp với thiết bị nhập/xuất 9 10 952