Ktl-icon-tai-lieu

Chương 11: Quản lý hệ thống file

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương 11
QUẢN LÝ HỆ THỐNG FILE
11.1 Vị trí của hệ thống file trong giải quyết bài toán bằng máy tính.
Tổng quát về thời gian sống của biến dữ liệu
q

Chương trình xử lý dữ liệu thông qua các biến dữ liệu. Như ta đã biết, mỗi biến dữ liệu chỉ
có đời sống ngắn ngủi : hoặc bằng đời sống của 1 thủ tục, hoặc bằng đời sống của 1 module
(hay đối tượng) hoặc cao nhất là bằng thời gian chạy ứng dụng, từ lúc ứng dụng được nạp
vào bộ nhớ trong đến lúc chương trình kết thúc thực thi.

q

Để lưu giữ giá trị của 1 số biến hầu trao đổi dữ liệu giữa 2 ứng dụng khác nhau hay giữa 2
lần chạy khác nhau của cùng 1 ứng dụng, ta sẽ ghi giá trị các biến này ra môi trường chứa tin
bền vững trên những đơn vị chứa tin độc lập được gọi là file.

q

Trong chương 2, chúng ta đã trình bày các khái niệm về file, cách tổ chức đĩa cứng thành
cây phân cấp các file cũng như các thao tác quản lý hệ thống file trực tiếp bởi người dùng.

q

Trong chương này ta sẽ nghiên cứu chi tiết các phương tiện mà VB cung cấp để thực hiện
các thao tác quản lý hệ thống file, đặc biệt là việc truy xuất nội dung của file, từ trong code
của ứng dụng VB.

11.2 Cấu trúc file
q

Ở cấp độ HĐH, file là danh sách gồm n byte chưa có ngữ nghĩa.

q

Chính ứng dụng phải tự qui định cấu trúc cụ thể của file mình tạo ra/đọc lại và ngữ nghĩa
của từng đơn vị cấu trúc này.

q

VB cung cấp cho ứng dụng 3 dạng file khác nhau, ứng với mỗi dạng file có 1 cách thức truy
xuất dữ liệu tương ứng :
§

file tuần tự (Sequential File) hay file văn bản là danh sách gồm n byte, mỗi byte là
1 ký tự ANSI. Thí dụ file source code của các class VB *.bas.

§

file nhị phân (Binary File) là danh sách gồm n byte nhị phân chưa có cấu trúc. Thí
dụ file Word, file Excel, file khả thi - executable.

§

file truy xuất trực tiếp (Random File) là danh sách gồm n record có cùng độ dài,
mỗi record chứa nhiều field thông tin. Thí dụ file chứa các hồ sơ sinh viên.

11.3 Tổng quát về quản lý hệ thống file trong VB
q

VB cung cấp cho người lập trình 2 phương pháp khác nhau để quản lý hệ thống file :

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

q

§

gọi các thủ tục truyền thống như Open, Close, Input, Write, Get, Put... Ta có thể
gọi các thủ tục này là các lệnh VB.

§

dùng mô hình đối tượng FSO (File System Object). Với phương pháp này, đầu
tiên người lập trình sẽ tạo ra đối tượng FileSystemObject rồi mỗ...
Chương 11
QUẢN LÝ HỆ THỐNG FILE
11.1 Vị trí của hệ thống file trong giải quyết bài toán bằng máy tính.
Tổng quát về thời gian sống của biến dữ liệu
q Chương trình xử lý dữ liệu thông qua các biến dữ liu. Như ta đã biết, mỗi biến dliu chỉ
có đời sống ngắn ngủi : hoặc bằng đời sống của 1 thủ tục, hoặc bằng đời sống của 1 module
(hay đối tượng) hoặc cao nhất là bằng thời gian chạy ứng dụng, tc ứng dụng được nạp
vào bộ nhớ trong đến lúc chương trình kết tc thực thi.
q Để lưu giữ giá trị của 1 số biến hu trao đổi dữ liệu giữa 2 ứng dụng khác nhau hay giữa 2
ln chạy khác nhau của cùng 1 ứng dụng, ta sẽ ghi giá trị các biến này ra môi trường chứa tin
bền vững trên những đơn vị chứa tin độc lập được gọi là file.
q Trong chương 2, chúng ta đã trình bày các khái niệm về file, cách tổ chức đĩa cứng thành
cây phân cấp các file cũng như các thao tác quản lý hệ thống file trực tiếp bởi người dùng.
q Trong chương này ta sẽ nghiên cứu chi tiết các phương tiện mà VB cung cấp để thực hin
các thao tác quản lý hệ thống file, đặc biệt là việc truy xuất nội dung của file, từ trong code
của ứng dụng VB.
11.2 Cấu trúc file
q Ở cấp độ HĐH, file là danh sách gồm n byte chưa có ngữ nghĩa.
q Chính ứng dụng phải tự qui định cấu trúc cụ thể của file mình tạo ra/đọc lại và ngữ nghĩa
của từng đơn vị cấu trúc này.
q VB cung cấp cho ứng dụng 3 dạng file khác nhau, ứng với mỗi dạng file có 1 cách thức truy
xuất dữ liệu tương ứng :
§ file tuần tự (Sequential File) hay filen bản là danh sách gồm n byte, mỗi byte là
1 ký tự ANSI. T dụ file source code của các class VB *.bas.
§ file nhị phân (Binary File) là danh sách gồm n byte nhị phân chưa có cấu trúc. T
dụ file Word, file Excel, file khả thi - executable.
§ file truy xut trực tiếp (Random File) là danh sách gồm n record có cùng độ dài,
mi record chứa nhiều field thông tin. Thí dụ file chứa các hồ sơ sinh viên.
11.3 Tổng quát về quản lý hệ thống file trong VB
q VB cung cấp cho người lập trình 2 phương pháp khác nhau để quản hệ thống file :
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chương 11: Quản lý hệ thống file - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 11: Quản lý hệ thống file - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 11: Quản lý hệ thống file 9 10 494