Ktl-icon-tai-lieu

Chương 17: Kế thừa form và tạo các lớp cơ sở

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn lập trình VB. NET

Chương 17: Kế thừa form và tạo các lớp cơ sở

Chương 17:
Kế thừa Form và tạo các lớp cơ sở
--------oOo-------Nội dung thảo luận:
-

Sử dụng Inheritance Picker để kết hợp các form hiện có vào dự án

-

Tự tạo các lớp cơ sở của bạn với các thuộc tính và phương thức tùy biến

-

Dẫn xuất một lớp mới từ lớp cơ sở bằng từ khóa kế thừa Inherits

Trong các phiên bản trước đây, VB vẫn chưa được coi là ngôn ngữ lập trình mạnh do nó
không có tính kế thừa để hoàn thiện mô hình lập trình hướng đối tượng. VB.NET đã cung
cấp đầy đủ khả năng kế thừa. Bạn có thể kế thừa một form hay những lớp cơ sở để tạo ra
những lớp đối tượng con.
Chú ý:
-

Kế thừa form trong môi trường VB.NET sử dụng đối tượng Inheritance Picker.

-

Lớp người dùng giờ đây có thể chứa trong một file.

-

Các từ khóa Property Get, Property Set và Property Let không còn được sử dụng
nữa.

-

Có thể tạo lớp con kế thừa lớp cha thông qua từ khóa Inherits.

1. Kế thừa và sử dụng lại form đã có bằng INHERITANCE PICKER
Kế thừa là ta tận dụng lại những gì đã có, những ưu điểm của form hay lớp cha. Trong thiết
kế form thì thực ra lớp form của ta kế thừa từ lớp cha là System.Windows.Forms.Form.
Việc kế thừa một form ta có hai cách làm, đó là bạn có thể viết bằng mã chương trình như
sau:
Public Class Form1 : Inherits System.Windows.Forms.Form

Cách thứ hai là dựa vào bộ công cụ Inheritan ce Picker để thực hiện việc kế thừa ngay trong
khi thiết kế. Bạn truy xuất công cụ này nhờ việc chọn lệnh Project | Add New Item và chọn
mục Inherited Form trong danh sách mục mới. Nhưng dự án cần được Build trước khi việc
kế thừa có thể thực hiện.
1.1. Kế thừa một form hộp thoại đơn giản
Bây giờ chúng ta làm ví dụ MyFormInheritance để kế thừa một form hộp thoại đơn giản
sau đây:
-

Tạo mới một Solution và add vào một dự án cùng tên là MyFormInhertiance và
thiết kế Form1 đơn giản với hai nút nhấn như sau:

Biên soạn: Phạm Đức Lập

-1-

Add: cnt-44-dh, VIMARU

Hướng dẫn lập trình VB. NET

-

Chương 17: Kế thừa form và tạo các lớp cơ sở

Bạn tạo thủ tục Button1_Click và nhập vào dòng mã:

MsgBox("Bạn click nút OK" )

-

Tương tự thủ tục Button2_Click với dòng mã:

MsgBox("Bạn click vào nút Cancel" )

-

Tiến hành Build Solution vì bạn chỉ có thể kế thừa các form khi chúng đã biên
dịch ra File .DLL hay .EXE.

-

Bây giờ ta sẽ tạo form2 kế thừa form1. Bạn chọn Project | Add | New Item rồi
chọn mục Inherited Form trong danh sách:

-

Nhấn nút Add để hiện hộp thoại Inheritance Picker như hình:

Biên soạn: ...
ớng dẫn lập tr
ình VB.
NET Chương 17: K
ế thừa form v
à tạo các lớp cơ sở
Biên so
ạn: Phạm Đức Lập
- 1 - Add: cnt-44-dh, VIMARU
Chương 17:
Kế thừa Form và tạo các lớp cơ s
--------oOo--------
N
ội dung thảo luận:
- S
ử dụng Inheritance Picker để kết hợp các form hiện có vào dự án
- T
ự tạo các lớp cơ sở của bạn với các thuộc tính và phương thức tùy biến
- D
ẫn xuất một lớp mới từ lớp cơ sở
b
ằng từ khóa kế thừa Inherits
Trong các phiên b
ản trước đây, VB vẫn chưa được coi là ngôn ng lập trình mạnh do
không tính k
ế thừa để hoàn thiện hình lập trình hưng đối tưng. VB.NET đã cung
cấp đầy đủ khả năng kế thừa. Bạn thể kế thừa một form hay những lớp cơ s đ tạo ra
nh
ững lớp đối t
ượng con.
Chú ý:
- K
ế thừa form trong môi tr
ường VB.NET sử dụng đối tượng Inheritance Picker.
- L
ớp người dùng giờ đây có thể chứa trong một file.
- Các t
ừ khóa
Property Get, Property Set và Property Let không còn
đ
ư
ợc sử dụng
n
ữa.
- Có th
ể tạo lớp con kế thừa lớp cha thông qua từ khóa Inherits.
1. K
ế thừa và sử dụng lại form đã có bằng INHERITANCE
PICKER
K
ế thừa là ta tn dụng lại những gì đã có, những ưu điểm của form hay lớp cha. Trong thiết
k
ế form thì thực ra lớp
form c
ủa ta kế thừa từ lớp cha là System.Windows.Forms.Form.
Vi
ệc kế thừa một form ta có hai cách làm, đó bạn có thể viết bằng mã chương trình như
sau:
Public Class Form1 : Inherits System.Windows.Forms.Form
Cách th
ứ hai l
à dựa vào bộ công cụ Inheritan
ce Picker đ
ể thực hiện việc kế thừa ngay trong
khi thi
ết kế.
B
ạn truy xuất công cụ n
ày nhờ việc chọn lệnh
Project | Add New Item và ch
ọn
m
ục Inherited Form trong danh sách mục mới. Nhưng dán cần được Build trước khi
vi
ệc
k
ế thừa có thể thực hiện.
1.1. K
ế
th
ừa một form hộp thoại đơn giản
Bây gi
chúng ta làm dMyFormInheritance để kế thừa một form hộp thoại đơn giản
sau đây:
- T
ạo mới một Solution và add vào một dự án cùng tên MyFormInhertiance
thi
ết kế Form1 đơn giản với hai nút nhấn như sau:
Chương 17: Kế thừa form và tạo các lớp cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 17: Kế thừa form và tạo các lớp cơ sở - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 17: Kế thừa form và tạo các lớp cơ sở 9 10 76