Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 2: MẬT MÃ ĐỐI XỨNG

Được đăng lên bởi spam
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2

MẬT MÃ ĐỐI XỨNG
I-TỔNG QUAN VỀ MẬT MÃ
I.1-Giới thiệu:
Kỹ thuật mã (cryptography) là kỹ thuật xử lý thông tin, có chức năng biến đổi thông
tin từ dạng này sang dạng khác nhằm hai mục đích: che giấu thông tin và xác thực thông tin.
Kỹ thuật mã để che giấu thông tin được gọi chung là mật mã hóa (encryption). Hiện
nay, có hai loại mật mã quan trọng là mã đối xứng và mã bất đối xứng. Mã đối xứng đặc trưng
bởi việc sử dụng chung một khóa cho cả hai phía gởi và nhận (mã hóa và giải mã). Ngược lại,
mã hóa bất đối xứng dùng 2 khóa khác nhau (nhưng có liên quan với nhau) cho mã hóa và
giải mã, một trong hai khóa này được phổ biến công khai, do vậy, mã bất đối xứng còn được
gọi (một cách phổ biến hơn) là mã khóa công khai.
Kỹ thuật mã để xác thực thông tin phổ biến hiện nay là các hàm băm (hash function).
Tài liệu này dành 3 chương riêng biệt để trình bày 3 vấn đề về mật mã học, vốn là những kỹ
thuật cơ bản nhất trong bảo mật thông tin. Dựa trên mật mã học (mã đối xứng, mã bất đối
xứng, hàm băm), người ta xây dựng các giao thức bảo mật thông tin.
Quá trình chuyển thông tin gốc thành thông tin mật theo một thuật toán nào đó được
gọi là quá trình mã hoá (encryption). Quá trình biến đổi thông tin mật về dạng thông tin gốc
ban đầu gọi là quá trình giải mã (decryption). Đây là hai quá trình không thể tách rời của một
kỹ thuật mật mã bởi vì mật mã (giấu thông tin) chỉ có ý nghĩa khi ta có thể giải mã (phục hồi
lại) được thông tin đó. Do vậy, khi chỉ dùng thuật ngữ mật mã thì nó có nghĩa bao hàm cả mã
hóa và giải mã.
I.2-Hệ thống mã hóa quy ước
Hình 2.1 mô tả nguyên tắc chung của một hệ thống mật mã quy ước. Các thành phần
trong một hệ thống mật mã điển hình bao gồm:
-Plaintext: là thông tin gốc cần truyền đi giữa các hệ thống thông tin
-Encryption algorithm: thuật tóan mã hóa, đây là cách thức tạo ra thông tin mật từ
thông tin gốc.
-Key: khóa mật mã, gọi tắt là khóa. Đây là thông tin cộng thêm mà thuật tóan mã hóa
sử dụng để trộn với thông tin gốc tạo thành thông tin mật.
-Ciphertext: thông tin đã mã hóa (thông tin mật). Đây là kết quả của thuật toán mã
hóa.

1

-Decryption algorithm: Thuật tóan giải mã. Đầu vào của thuật tóan này là thông tin
đã mã hóa (ciphertext) cùng với khóa mật mã. Đầu ra của thuật tóan là thông tin gốc
(plaintext) ban đầu.
Khoá mật mã
(Key)

Khoá mật mã
(Key)

Thông tin đã được mã
hoá (ciphertext)

Thông tin gốc
(Plaintext)

Thuật toán mã hoá
(Encryption
algorithm)

Thuật toán giải mã
(Decryption
algorithm)

Thông tin gốc
(Plaintext)

Hìn...
1
CHƯƠNG 2
MT MÃ ĐỐI XNG
I-TNG QUAN V MT MÃ
I.1-Gii thiu:
K thut mã (cryptography) k thut x thông tin, chc năng biến đổi thông
tin t dng này sang dng khác nhm hai mc đích: che giu thông tin và xác thc thông tin.
K thut mã để che giu thông tin được gi chung mt hóa (encryption). Hin
nay, có hai loi mt mã quan trng là mã đối xng và mã bt đối xng. Mã đối xng đặc trưng
bi vic s dng chung mt khóa cho c hai phía gi và nhn (mã hóa và gii mã). Ngược li,
hóa bt đối xng dùng 2 khóa khác nhau (nhưng liên quan vi nhau) cho mã hóa
gii mã, mt trong hai khóa này được ph biến công khai, do vy, bt đối xng còn được
gi (mt cách ph biến hơn) là mã khóa công khai.
K thut để xác thc thông tin ph biến hin nay các hàm băm (hash function).
Tài liu này dành 3 chương riêng bit để trình bày 3 vn đề v mt mã hc, vn nhng k
thut cơ bn nht trong bo mt thông tin. Da trên mt hc (mã đối xng, bt đối
xng, hàm băm), người ta xây dng các giao thc bo mt thông tin.
Quá trình chuyn thông tin gc thành thông tin mt theo mt thut toán nào đó được
gi quá trình hoá (encryption). Quá trình biến đổi thông tin mt v dng thông tin gc
ban đầu gi là quá trình gii (decryption). Đây hai quá trình không th tách ri ca mt
k thut mt bi mt (giu thông tin) ch có ý nghĩa khi ta th gii (phc hi
li) được thông tin đó. Do vy, khi ch dùng thut ng mt thì nó có nghĩa bao hàm c
hóagii mã.
I.2-H thng mã hóa quy ước
Hình 2.1 t nguyên tc chung ca mt h thng mt quy ước. Các thành phn
trong mt h thng mt mã đin hình bao gm:
-Plaintext:thông tin gc cn truyn đi gia các h thng thông tin
-Encryption algorithm: thut tóan hóa, đây cách thc to ra thông tin mt t
thông tin gc.
-Key: khóa mt , gi tt khóa. Đây thông tin cng thêm thut tóan hóa
s dng để trn vi thông tin gc to thành thông tin mt.
-Ciphertext: thông tin đã hóa (thông tin mt). Đây kết qu ca thut toán
hóa.
CHƯƠNG 2: MẬT MÃ ĐỐI XỨNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 2: MẬT MÃ ĐỐI XỨNG - Người đăng: spam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
CHƯƠNG 2: MẬT MÃ ĐỐI XỨNG 9 10 872