Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Mô hình và các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/5/2008

Phân tích Thiết kế
Hệ thống thông tin
TP.Hồ Chí Minh
Sep--08
Sep

Biên sọan : Trịnh Long
9/5/2008

1

Chương II
MÔ HÌNH VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HTTT

9/5/2008

2

1

9/5/2008

Mô hình (Model)
Là một dạng thức trừu tượng về một hệ thống. Đựơc hình
thành để hiểu hệ thống trước khi xây dựng hoặc thay đổi hệ
thống đó. Theo Efraim Turban, mô hình là một dạng trình bày
đơn giản hóa của thế giới thực. Mô hình cung cấp một phương
tiện để quan niệm hóa vấn đề và giúp chúng ta có thể trao đổi
các ý tưởng trong một hình thức cụ thể, không mơ hồ.
Các đặc điểm của mô hình:
◦ Diễn đạt một mức độ trừu tượng hóa (mức quan niệm, tổ
chức, vật lý,…).
◦ Tuân theo một quan điểm (của người mô hình hóa).
◦ Có một hình thức biểu diễn (văn bản, đồ họa, sơ đồ, biểu đồ,
đồ thị,…).
9/5/2008

3

Phân loại mô hình
Mô hình tĩnh (static model): được xem là hình ảnh về thông
số hệ thống tại một thời điểm xác định, dùng để trình bày
cấu trúc hoặc những khía cạnh tĩnh của hệ thống.
Mô hình động (dynamic model): được xem là một tập hợp
các hành vi, thủ tục kết hợp với nhau để mô tả hành vi của
hệ thống, dùng để biểu diễn sự tương tác của các đối tượng
để thực hiện công việc hệ thống.

9/5/2008

4

2

9/5/2008

Mục đích của mô hình hóa
Đứng trước sự gia tăng mức độ phức tạp của hệ thống, việc
trực quan hóa, mô hình hóa ngày càng trở nên chính yếu, việc
dùng các ký hiệu để trình bày hoặc mô hình hóa bài toán nhằm
các mục đích sau:
◦ Làm sáng tỏ vấn đề: tìm ra lỗi, thiếu sót của hệ thống từ việc tiếp cận
trực quan đồ họa hơn các dạng trình bày khác (văn bản,mã…), giúp
dàng hiểu hệ thống.
◦ Mô phỏng được hình ảnh tương tự của hệ thống : đưa ra hình thức giả
lặp như họat động thực sự của hệ thống thực tế.
◦ Gia tăng khả năng duy trì hệ thống : các ký hiệu trực quan có khả năng
duy trì hệ thống , sự thay đổi vị trí được xác định trực quan vì vậy ta có
thể thay đổi nhanh hơn và các lỗi được kiểm sóat tốt hơn.
◦ Làm đơn giản hóa vấn đề: có thể biểu diễn ỏ nhiều mức từ tổng quát đến
chi tiết, do đó càng đơn giản hóa việc dễ hiểu.
9/5/2008

5

Phương pháp mô hình hóa
Phương pháp mô hình hóa hệ thống (phương pháp phân tích
thiết kế) được định nghĩa như là một tập hợp các khái niệm,
quy tắc và thứ tự dùng để biểu diễn hệ thống khi thực hiện
chuyển đổi HTTT thành HTTT tự động. Thành phần của
một phương pháp bao gồm:
◦ Tập hợp các khái niệm và mô hình: mỗi PP đều áp dụng một số mô
hình trong quá trình của phương pháp (PP phâp tích hướng cấu trúc
SA sử dụng các mô hình DFD,ERA,…, ...
9/5/2008
1
PhânPhân tíchtích ThiếtThiết kếkế
H H thngthng thôngthông tintin
TP.HTP.H ChíChí Minh Minh
SepSep--0808
Biên san : Trnh Long
19/5/2008
ChươngChương IIII
MÔ HÌNH VÀ CÁC PHƯƠNG MÔ HÌNH VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP PHÂN TÍCH THIT K PHÁP PHÂN TÍCH THIT K
HTTTHTTT
9/5/2008 2
Chương 2: Mô hình và các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: Mô hình và các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 2: Mô hình và các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 69