Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Oracle Điều khiển đồng thời

Được đăng lên bởi Vucavuca
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2115 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2

Điều khiển đồng thời

Nội dung chi tiết


Các vấn đề trong truy xuất đồng thời







Mất dữ liệu đã cập nhật (lost updated)
Không thể đọc lại (unrepeatable read)
“Bóng ma” (phantom)
Đọc dữ liệu chưa chính xác (dirty read)

Kỹ thuật khóa (locking)






Giới thiệu
Khóa 2 giai đoạn (two-phase)
Khóa đọc viết
Khóa đa hạt (multiple granularity)
Nghi thức cây (tree protocol)

Điều khiển đồng thời

2

Nội dung chi tiết (tt)


Kỹ thuật nhãn thời gian (timestamps)







Giới thiệu
Nhãn thời gian toàn phần
Nhãn thời gian riêng phần
Nhãn thời gian nhiều phiên bản (multiversion)

Kỹ thuật xác nhận hợp lệ (validation)

Điều khiển đồng thời

3

1

Vđề mất dữ liệu đã cập nhật


Xét 2 giao tác
T1

T2
Read(A)



Read(A)

A:=A+10

A:=A+20

Write(A)

Write(A)

Giả sử T1 và T2 được thực hiện đồng thời
A=50



Dữ liệu đã cập nhật tại t4 của T1
bị mất vì đã bị ghi chồng lên ở
thời điểm t6

T1

t1

T2

Read(A)
Read(A)

t2
t3

A:=A+10

t4

Write(A)
A:=A+20

t5

Write(A)

t6
A=60

A=70

Điều khiển đồng thời

4

Vđề không thể đọc lại


Xét 2 giao tác
T2

T1
Read(A)

Read(A)

A:=A+10

Print(A)

Write(A)

Read(A)
Print(A)



Giả sử T1 và T2 được thực hiện đồng thời
A=50



T2 tiến hành đọc A hai lần thì
cho hai kết quả khác nhau

T1

t1

T2

Read(A)
Read(A)

A=50

Print(A)

A=50

t6

Read(A)

A=60

t7

Print(A)

A=60

t2
A:=A+10

t3
t4

Write(A)

t5

Điều khiển đồng thời

5

Vđề “bóng ma”


Xét 2 giao tác T1 và T2 được xử lý đồng thời




A và B là 2 tài khoản
T1 rút 1 số tiền ở tài khoản A rồi đưa vào tài khoản B
T2 kiểm tra đã nhận đủ tiền hay chưa?

Điều khiển đồng thời

A=70, B=50

T1

t1

Read(A)

t2

A:=A-50

t3

Write(A)

T2
A=70

A=20

t4

Read(A)

A=20

t5

Read(B)

B=50

t6

Print(A+B)

t7

Read(B)

t8

B:=B+50

t9

Write(B)

A+B=70

mất 50 ???

6

2

Vđề đọc dữ liệu chưa chính xác


Xét 2 giao tác T1 và T2 được xử lý đồng thời


T1

T2 đã đọc dữ liệu được ghi
bởi T1 nhưng sau đó T1 yêu
cầu hủy việc ghi

t1

Read(A)

t2

A:=A+10

t3

Write(A)
Read(A)

t4

Print(A)

t5
t6

T2

Abort

Điều khiển đồng thời

7

Nội dung chi tiết



Các vấn đề truy xuất đồng thời
Kỹ thuật khóa (lock)









Giới thiệu
Khóa 2 giai đoạn (two-phase)
Khóa đọc viết
Khóa đa hạt (multiple granularity)
Nghi thức cây (tree protocol)

Kỹ thuật nhãn thời gian (timestamp)
Kỹ thuật xác nhận tính hợp lệ (validation)

Điều khiển đồng thời

8

Giới thiệu


Làm thế nào để bộ lập lịch ép buộc 1 lịch phải khả
tuần tự?



Bộ lập lịch với cơ chế khóa (locking s...
1
Điều khiển đồng thời
Chương 2
Điều khiển đồng thời 2
Các vấn đề trong truy xuất đồng thời
Mất dữ liệu đã cập nhật (lost updated)
Không thể đọc lại (unrepeatable read)
“Bóng ma” (phantom)
Đọc dữ liệu chưa chính xác (dirty read)
Kỹ thuật khóa (locking)
Giới thiệu
Khóa 2 giai đoạn (two-phase)
Khóa đọc viết
Khóa đa hạt (multiple granularity)
Nghi thức cây (tree protocol)
Nội dung chi tiết
Điều khiển đồng thời 3
Kỹ thuật nhãn thời gian (timestamps)
Giới thiệu
Nhãn thời gian toàn phần
Nhãn thời gian riêng phần
Nhãn thời gian nhiều phiên bản (multiversion)
Kỹ thuật xác nhận hợp lệ (validation)
Nội dung chi tiết (tt)
Chương 2: Oracle Điều khiển đồng thời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: Oracle Điều khiển đồng thời - Người đăng: Vucavuca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chương 2: Oracle Điều khiển đồng thời 9 10 675