Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2 Quá trình hình thành ảnh, cảm nhận ảnh và biểu diễn ảnh

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2
Quá trình hình thành ảnh,
cảm nhận ảnh
và biểu diễn ảnh

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

1

Tạo ảnh tự nhiên và cảm nhận ảnh
Ánh sáng và sóng điện từ
Longueur d'onde λ

Rayons
cosmiques

10-5 nm

Rayons
gamma

Rayons
X

10-3 nm

Ultraviolet

Lumière
visible

Infrarouge

1500nm

10nm

Violet

380 nm

Microondes

Bleu

436 nm

Vert

495 nm

Jaune

566 nm

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

TV

Radio

5m

1000m

Onde Hz

m

Rouge

627 nm

780 nm

2

Tạo ảnh tự nhiên
Đối tượng được chiếu sáng: hấp thụ và phản xạ ánh sáng
Source primaire

Source secondaire
Lumière réfléchie
I(x, y, λ), r(x, y, λ)

Lumière incidente
I(x, y, λ)
Chaleur

Lumière transmise

t(x, y, λ), r(x, y, λ)

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

3

Cấu tạo của mắt

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

4

Quá trình hình thành ảnh trong mắt

Độ nhậy cảm phổ của mắt
S (λ )

1

380

555

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

780

λ (nm )

5

Màu sắc và biểu diễn màu
Τổng hợp màu
Vert

Jaune

Rouge

Magenta

Cyan

Noir

Blanc
Cyan

Bleu

Rouge

Magenta

Vert
Jaune

Bleu

• Không gian biểu diễn màu và hệ tọa độ màu
RGB, TLS, XYZ,
• Các hệ màu theo chuẩn truyền hình : PAL, SECAM, NTSC
• Các kỹ thuật thông thường xử lý màu.
NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

6

Cảm nhận ảnh
•

Ba khả năng cảm nhận ảnh của thị giác
–
–
–

•
•

Cảm thụ về cường độ độ sáng, độ chói
Cảm thụ về độ sắc màu
Cảm nhận về độ bão hòa màu

Độ nhậy cảm phổ của mắt
Cảm nhận ảnh và biểu diễn ảnh
–
–

Cảm nhận ảnh đơn màu,
Cảm nhận ảnh màu

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

7

Tạo ảnh bằng camera
• Phép chiếu từ thế giới thực trong không gian 3
chiều vào không gian 2 chiều mặt phẳng ảnh.

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

8

Tạo ảnh bằng camera
Các hệ tọa độ
• Các hệ tọa độ
– Tọa độ tuyệt đối: Tọa độ điểm trong thế giới thực (x,y,z)
– Tọa độ camera: Tọa độ biểu diễn điểm ảnh trong hệ
thống camera (x’,y’,z’) với điểm nhìn đặt tại tâm
– Tọa độ hình chiếu điểm ảnh trong mặt phẳng ảnh (x,y)
– Tọa độ điểm ảnh số (i,j)

• Quá trình tạo ảnh bằng camera, quá trình thu nhận
ảnh thực hiện phép chiếu chuyển đổi hệ tọa độ từ
hệ tọa tuyệt đối sang hệ tọa độ điểm ảnh trên mặt
phẳng ảnh.
NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

9

Tạo ảnh bằng camera
Các mô hình
• Các mô hình thu nhận cảnh, đơn camera
–
–
–
–

Camera cố định, vật thể cố định : Chụp ảnh tĩnh
Camera cố định, vật thể chuyển động: chuỗi ảnh động
Camera chuyển động, vật thể cố định: chuỗi ảnh động
Camera chuyển động, vật thể chuyển động: chuỗi ảnh
động

• Thu nhận cảnh stereo, nhiều camera
• Phép chiếu nhiều tia, khôi phục ảnh, dựng ảnh t...
NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH 1
Chương 2
Quá trình hình thành nh,
cm nhn nh
và biudin nh
Chương 2 Quá trình hình thành ảnh, cảm nhận ảnh và biểu diễn ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2 Quá trình hình thành ảnh, cảm nhận ảnh và biểu diễn ảnh - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chương 2 Quá trình hình thành ảnh, cảm nhận ảnh và biểu diễn ảnh 9 10 666