Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2 Quá trình hình thành ảnh và biểu diễn ảnh

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XỬ LÝ ẢNH
Chương 2

Quá trình hình thành ảnh
và biểu diễn ảnh

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

1

Hình thành ảnh tự nhiên
và cảm nhận ảnh
Ánh sáng và sóng điện từ
Longueur d'onde λ

Rayons
cosmiques

10-5 nm

Rayons
gamma

Rayons
X

10-3 nm

Ultraviolet

Lumière
visible

Infrarouge

1500nm

10nm

Violet

380 nm

Microondes

Bleu

436 nm

Vert

495 nm

Jaune

566 nm

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

TV

Radio

5m

1000m

Onde Hz

m

Rouge

627 nm

780 nm

2

Hình thành ảnh tự nhiên
Đối tượng được chiếu sáng: hấp thụ và phản xạ ánh sáng
Source primaire

Source secondaire
Lumière réfléchie
I(x, y, λ), r(x, y, λ)

Lumière incidente
I(x, y, λ)
Chaleur

Lumière transmise

t(x, y, λ), r(x, y, λ)

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

3

Cấu tạo của mắt

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

4

Quá trình hình thành ảnh trong mắt

Độ nhậy cảm phổ của mắt
S (λ )

1

380

555

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

780

λ (nm )

5

Màu sắc và biểu diễn màu
• Khái niệm về màu sắc và c¶m thụ màu
• C¶m thụ khách quan, c¶m thụ chủ quan
• Tổng hợp màu: Một màu bất kỳ là sự tổng hợp từ 3
màu cơ bản
• Hai phương pháp tổng hợp
Colors:
-Tổng hợp bằng phép cộng combination
of RGB
thông lượng : RGB
-Tổng hợp bằng
phép trừ phổ : YCM
NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

6

Màu sắc và không gian biểu diễn
• Không gian biểu diễn màu
và hệ tọa độ màu: RGB, YUV,
TLS, XYZ,
• Các hệ màu theo chuẩn :
PAL, SECAM, NTSC
Cyan
• Các kỹ thuật
thông thường
xử lý màu sắc
Green

Mµu s¾c
Blue
Magenta

RGB

Black (0, 0, 0)
Red
(255, 0, 0)
Green (0, 255, 0)
Yellow (255, 255, 0)
Blue
(0, 0, 255)
Red Magenta (255, 0, 255)
Cyan
(0, 255, 255)
White
(255, 255, 255)

white

Yellow

Y Cb Cr (JPEG)
Cb = U/2 + 0.5
Cr = V/1.6 + 0.5

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

YUV (Luminance)
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
U=R-Y
V=B-Y

7

Cảm nhận ảnh
•

Ba khả năng cảm nhận ảnh của thị giác
–
–
–

•
•

Cảm thụ về cường độ độ sáng, độ chói
Cảm thụ về độ sắc màu
Cảm nhận về độ bão hòa màu

Độ nhậy cảm phổ của mắt
Cảm nhận ảnh và biểu diễn ảnh
–
–

Cảm nhận ảnh đơn màu,
Cảm nhận ảnh màu

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

8

Tạo ảnh bằng camera
• Phép chiếu từ thế giới thực trong không gian 3
chiều vào không gian 2 chiều mặt phẳng ảnh.

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

9

Tạo ảnh bằng camera
Các hệ tọa độ
• Các hệ tọa độ
– Tọa độ tuyệt đối: Tọa độ điểm trong thế giới thực (x,y,z)
– Tọa độ camera: Tọa độ biểu diễn điểm ảnh trong hệ
thống camera (x’,y’,z’) với điểm nhìn đặt tại tâm
– Tọa độ hình chiếu điểm ảnh trong mặt phẳng ảnh (x,y)
– Tọa độ điểm ảnh số (i,j)

• Quá trình tạo ản...
NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH 1
X NH
Chương 2
Quá trình hình thành nh
biudin nh
Chương 2 Quá trình hình thành ảnh và biểu diễn ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2 Quá trình hình thành ảnh và biểu diễn ảnh - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chương 2 Quá trình hình thành ảnh và biểu diễn ảnh 9 10 615