Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Stack

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
C

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)

B
F
D
E

Chương 2: Stack

G
K
H

Mô tả stack
Một stack là một cấu
trúc dữ liệu mà việc
thêm vào và loại bỏ
được thực hiện tại
một đầu (gọi là đỉnh –
top của stack).
Là một dạng vào sau
ra trước – LIFO (Last
In First Out)

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 2: Stack

2

Ví dụ về stack
Stack rỗng:
Đẩy (push) Q vào:

Q

A

Đẩy A vào:

Q
A

Lấy (pop) ra một => được A:
Lấy ra một => được Q và stack rỗng:
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Q

Q
Chương 2: Stack

3

Ứng dụng: Đảo ngược danh sách
Yêu cầu: Đảo ngược một danh sách nhập vào
Giải thuật:
1. Lặp lại n lần
1.1. Nhập vào một giá trị
1.2. Đẩy nó vào stack
2. Lặp khi stack chưa rỗng
2.1. Lấy một giá trị từ stack
2.2. In ra

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 2: Stack

4

Đảo ngược danh sách – Ví dụ
Cần nhập 4 số vào
Nhập 1
Ban đầu

Nhập 5

5
1

1
Lấy ra => 3

Lấy ra => 7

3
7

7

5
1

5
1

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Lấy ra => 5

Khoa Công nghệ Thông tin

5
1

Nhập 7

Nhập 3

7

3
7

5
1

5
1

Lấy ra => 1

Stack đã rỗng
Ngừng

1
Chương 2: Stack

5

Reverse Polish Calculator –
Chương trình chính
#include "stack.cpp"
//prototype
void introduction( );
void instructions( );
char get_command( );
bool do_command(char command, Stack<double> &numbers);
int main( ) {
Stack<double> stored_numbers;
introduction( );
instructions( );
while (do_command(get_command( ), stored_numbers));
}
//implementation
…
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 2: Stack

23

Reverse Polish Calculator –
Hàm do_command
bool do_command(char command, Stack &numbers) {
double p, q;
switch (command) {
case '?’:
cout << "Enter a real number: " << flush; cin >> p;
if (numbers.push(p) == overflow)
cout << "Warning: Stack full, lost number" << endl; break;
case '=‘:
if (numbers.top(p) == underflow) cout << "Stack empty" << endl;
else cout << p << endl; break;
// Add options for further user commands.
case ‘q’: cout << "Calculation finished.\n"; return false;
}
return true;
}
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 2: Stack

24

...
A
B
C
D
F
G
E
H
K
C U TRÚC D LI U VÀ
C U TRÚC D LI U VÀ
GI I THU T (501040)
GI I THU T (501040)
Ch ng 2: Stackươ
Ch ng 2: Stackươ
Chương 2: Stack - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: Stack - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 2: Stack 9 10 557