Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2 Thành phần bảo vệ và bảo mật

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
Thành phần bảo vệ và bảo mật
Phạm Tuấn Sơn
Email: ptson@fit.hcmuns.edu.vn

Mục tiêu
n
n

n

Thảo luận các mối đe dọa hệ thống máy tính
Trình bày một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ
bản của hệ điều hành
Trình bày một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ
bản của hệ điều hành Windows NT

2

Thảo luận
n

n

Có những mối đe dọa nào cho hệ thống máy
tính ?
Hệ điều hành có những cách thức nào để
phòng chống ?

3

Dẫn nhập
n

Đã từng nghe ?
q

Virus

q

Trojan horses
Trap door
DoS
Man-in-the-middle
…

q
q
q
q

4

Virus
n

n

Đoạn mã nguồn được nhúng vào chương
trình hợp lệ
Có nhiều loại virus: file, boot, …
q

Đoạn virus viết bằng Visual Basic thực hiện
format ổ cứng
Sub AutoOpen()
Dim oFS
Set oFS = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
vs = Shell(“c:command.com /k format c:”,vbHide)
End Sub

5

Ví dụ Token

51

Ví dụ yêu cầu truy cập
Access
token

Security
descriptor

User: Mark
Group1: Administrators
Group2: Writers
Revision Number
Control flags
Owner SID
Group SID
DACL Pointer
SACL Pointer
Deny
Writers
Read, Write
Allow
Mark
Read, Write

Yêu cầu truy cập: ghi
Kết quả: từ chối

• Mark yêu cầu quyền ghi
• Descriptor từ chối quyền đối với nhóm
• Kết quả: từ chối

52

...
Chương 2
Thành phn bo v và bo mt
Phm Tun Sơn
Email: ptson@fit.hcmuns.edu.vn
Chương 2 Thành phần bảo vệ và bảo mật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2 Thành phần bảo vệ và bảo mật - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 2 Thành phần bảo vệ và bảo mật 9 10 325