Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Tổng Quan Về Lập Trình Hướng Đối Tượng

Được đăng lên bởi Red_ sky
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2. Tổng quan về
lập trình hướng đối tượng
TRẦN MINH THÁI
Email: minhthai@itc.edu.vn
Website: www.minhthai.edu.vn
Cập nhật: 05 tháng 10 năm 2012

Nội dung
#2

1. Giới thiệu các phương pháp lập trình cổ
điển
2. Giới thiệu phương pháp lập trình hướng đối
tượng

2

Phương pháp lập trình (PPLT)?
#3

 Xây dựng phần mềm bao gồm rất nhiều công
đoạn: phân tích & thiết kế, cài đặt, kiểm
tra/thử nghiệm và bảo trì.
 Cài đặt (programming/coding) chỉ là 1 phần
trong quá trình trên.

3

Phương pháp lập trình?
#4

 C++/C#/Java/v.v… là NNLT để viết chương
trình.
 PPLT là hệ thống hướng dẫn các giai đoạn
cần thiết, cấu trúc của một chương trình.
 PPLT là các cách tiếp cận giúp cho quá trình
cài đặt hiệu quả hơn.
4

Các yêu cầu chính của phần mềm
#5

 Tính tái sử dụng (reusability)
 Tính mở rộng (extensibility)
 Tính mềm dẻo (flexibility)

5

Các PPLT cổ điển
#6

Lập trình tuyến tính
 Chương trình là một dãy các lệnh.
 Lập trình là xây dựng các lệnh trong dãy
lệnh.
 Không mang tính thiết kế.
6

Các PPLT cổ điển
#7

Lập trình thủ tục / hàm
 Chương trình là một hệ thống các thủ tục/ hàm.
Mỗi thủ tục/ hàm là một dãy các lệnh.
 Lập trình là xác định xem chương trình gồm bao
nhiêu thủ tục/ hàm.
 Kết quả là hệ thống cấu trúc và mối quan hệ
giữa các hàm/ thủ tục.
7

Các PPLT cổ điển
#8

Lập trình đơn thể
 Chương trình là một hệ thống những đơn thể.
Đơn thể là một hệ thống các thủ tục/ hàm.
 Phân tích và tìm ra các đơn thể.
 Gom nhóm các thành phần tương tự nhau về
ý nghĩa, phạm vi…
8

Các PPLT cổ điển
#9

VD: Xét chương trình nhập vào họ tên, điểm
văn, điểm toán của một học sinh và xuất điểm
trung bình tương ứng. Hãy viết chương trình
trên bằng các phương pháp.

9

Cài đặt với pp lập trình tuyến tính (chỉ dùng 1 hàm
main & biến toàn cục)
#10

static string hoten;
static int van, toan;
static float dtb;
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Nhap ho ten: ");
hoten = Console.ReadLine();
Console.Write("Nhap diem toan: ");
toan = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Nhap diem van: ");
van = int.Parse(Console.ReadLine());
dtb = (float)(toan + van) / 2;
Console.WriteLine("Diem trung binh: {0: 0.00}", dtb);
}
10

Cài đặt với pp lập trình tuyến tính (chỉ dùng 1 hàm
main và biến cục bộ)
#11

static void Main(string[] args)
{
string hoten;
int van, toan;
float dtb;
Console.Write("Nhap ho ten: ");
hoten = Console.ReadLine();
Console.Write("Nhap diem toan: ");
toa...
1
Chương 2. Tổng quan về
lập trình hướng đối tượng
TRẦN MINH THÁI
Email: minhthai@itc.edu.vn
Website: www.minhthai.edu.vn
Cập nhật: 05 tháng 10 năm 2012
Chương 2: Tổng Quan Về Lập Trình Hướng Đối Tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: Tổng Quan Về Lập Trình Hướng Đối Tượng - Người đăng: Red_ sky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Chương 2: Tổng Quan Về Lập Trình Hướng Đối Tượng 9 10 380