Ktl-icon-tai-lieu

chương 3

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thái Văn Hùng 

     Giáo trình CATIA V5 

ch−¬ng iv : vÏ thiÕt kÕ 2d
(interactive drafting )
I / giíi thiÖu vÒ interactive drafting vμ interactive
drafting Workbench :
1/ Giíi thiÖu
Interactive Drafting là một sản phẩn cao cấp, cho phép thiết kế bản vẽ 2D một cách trực quan,
dựa theo các tiêu chuẩn của một bản vẽ CAD 2D. Trong bài học này chúng ta sẽ được học cách để tạo
một bản vẽ 2D theo nhiều cách phức tạp khác nhau.

2/ Interactive Drafting Workbench
Trên menu chọn File > New. Hoặc Click vào New
Hộp thoại New xuất hiện.

trên thanh công cụ Standard.

Trong hộp thoại New chọn Drawing, Click OK.
Hộp thoại New Drawing xuất hiện.

Trong hộp thoại New Drawing ta có thể đặt các thông số cho bản vẽ: Tiêu chuẩn (Standard), định dạng
(Format), hướng (Orientation), tỷ lệ (Scale).
Click OK để vào Interactive Drafting Workbench.

Thaihung_2606@yahoo.com 

Page 1 

Thái Văn Hùng 

     Giáo trình CATIA V5 

ii / Chøc n¨ng cña thanh c«ng cô tools :

Cũng giống như thanh công cụ Sketch Tools, thanh công cụ Tools được sử dụng để kích hoạt các tính
năng của các công cụ khác và nhập các thông số khi tạo đối tượng.
Sử dụng các chức năng của thanh công cụ Tools.
1.

Grid: Bật chế độ hiển thị lưới.

2.

Snap to Point: Bật tắt chế độ nhảy con trỏ.

3.
Analysis Display Mode: Bật chế độ cho phép thể hiện các loại đường kích thước khác nhau dưới
các màu khác nhau.
Chú ý: Để đặt các màu khác nhau cho các loại Dimension, trên menu chọn Tools > Options >
Mechanical Design > Drafting (Dimension tab).
4.

Show Constraints: Đặt chế độ hiển thị các Constraints.

5.

Create Detected Constraints: Đặt chế độ cho phép tạo các Constraints.

6.

Filter Generated Elements: Đặt chế độ lọc các đối tượng được tạo từ các hình 3D.

7.
Projected Dimension: Đặt chế độ ghi kích thước chiếu lên các phương tùy thuộc vào vị trí của con
trỏ (trong Option phải để ở chế độ: Dimension following the mouse).

Thaihung_2606@yahoo.com 

Page 2 

Thái Văn Hùng 

     Giáo trình CATIA V5 

8.

Force Dimension on Element: Đặt chế độ ghi kích thước song song với chiều dài đối tượng.

9.

Force to Horizontal Position: Đặt chế độ ghi kích thước chiếu lên phương ngang.

10.

Force to Vertical Position: Đặt chế độ ghi kích thước chiếu lên phương thẳng đứng.

11.

True Length Dimensions: Lấy chiều dài thực của đối tượng.

Projected Dimension (according to the cursor position)

Force Dimension on Element

Force to Horizontal Position

Force to Vertical Position

True Length Dimensions

Thaihung_2606@yahoo.com 

Page...
TháiVănHùng GiáotrìnhCATIAV5
Thaihung_2606@yahoo.com Page1
ch¬ng iv : vÏ thiÕt kÕ 2d
(interactive drafting )
I / giíi thiÖu vÒ interactive drafting vμ interactive
drafting Workbench :
1/ Giíi thiÖu
Interactive Drafting là mt sn phn cao cp, cho phép thiết kế bn v 2D mt cách trc quan,
da theo các tiêu chun ca mt bn v CAD 2D. Trong bài hc này chúng ta s được hc cách để to
mt bn v 2D theo nhiu cách phc tp khác nhau.
2/ Interactive Drafting Workbench
Trên menu chn File > New. Hoc Click vào New trên thanh công c Standard.
Hp thoi New xut hin.
Trong hp thoi New chn Drawing, Click OK.
Hp thoi New Drawing xut hin.
Trong hp thoi New Drawing ta có th đặt các thông s cho bn v: Tiêu chun (Standard), định dng
(Format), hướng (Orientation), t l (Scale).
Click OK để vào Interactive Drafting Workbench.
chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 3 - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
chương 3 9 10 145