Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: Các phương pháp mã hóa thông tin

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3: Các phương pháp
mã hóa thông tin
1.
2.
3.

Giới thiệu
Lược sử phát triển
Các khái niệm cơ sở

1

Mật mã học


Mật mã (Cryptography) là ngành
khoa học nghiên cứu các kỹ thuật
toán học nhằm cung cấp các dịch
vụ bảo vệ thông tin.

W. Stallings (2003), Cryptography and Network
Security: Principles and Practice, Third
Edition, Prentice Hall

2

Một số thuật ngữ










1. Bản rõ X được gọi là là bản tin gốc. Bản rõ có thể được chia nhỏ
có kích thước phù hợp.
2. Bản mã Y là bản tin gốc đã được mã hoá. Ở đây ta thường xét
phương pháp mã hóa mà không làm thay đổi kích thước của bản rõ,
tức là chúng có cùng độ dài.
3. Mã là thuật toán E chuyển bản rõ thành bản mã. Thông thường
chúng ta cần thuật toán mã hóa mạnh, cho dù kẻ thù biết được
thuật toán, nhưng không biết thông tin về khóa cũng không tìm được
bản rõ.
4. Khoá K là thông tin tham số dùng để mã hoá, chỉ có người gửi và
nguời nhận biết. Khóa là độc lập với bản rõ và có độ dài phù hợp
với yêu cầu an toàn.
5. Mã hoá là quá trình chuyển bản rõ thành bản mã, thông thường
bao gồm việc áp dụng thuật toán mã hóa và một số quá trình xử lý
thông tin kèm theo.
3

Một số thuật ngữ







6. Giải mã chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược lại
của mã hóa.
7. Mật mã là chuyên ngành khoa học của Khoa học máy tính
nghiên cứu về các nguyên lý và phương pháp mã hoá. Hiện nay
người ta đưa ra nhiều chuẩn an toàn cho các lĩnh vực khác nhau
của công nghệ thông tin.
8. Thám mã nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp giải mã mà
không biết khoá. Thông thường khi đưa các mã mạnh ra làm chuẩn
dùng chung giữa các người sử dụng, các mã đó được các kẻ thám
mã cũng như những người phát triển mã tìm hiểu nghiên cứu các
phương pháp giải một phần bản mã với các thông tin không đầy đủ.
9. Lý thuyết mã bao gồm cả mật mã và thám mã. Nó là một thể
thống nhất, để đánh giá một mã mạnh hay không, đều phải xét từ
cả hai khía cạnh đó. Các nhà khoa học mong muốn tìm ra các mô
hình mã hóa khái quát cao đáp ứng nhiều chính sách an toàn khác
nhau.
4

Mật mã học???
Cách hiểu truyền thống: giữ bí mật nội dung trao đổi
Alice và Bob trao đổi với nhau trong khi Eve tìm cách “nghe lén”

Alice

Bob

Eve
5

Hệ mã hóa Vigenère






Là một hệ mã hóa đa bảng


Sử dụng nhiều bảng mã hóa



Khóa giúp chọn bảng tương ứng với mỗi chữ cái

Kết hợp 26 hệ Ceasar (bước dịch chuyển 0 - 25)


Khóa K = k1k2...kd gồm d chữ cái sử dụng lặp đi lặp lại với các
chữ cái của văn bản



Chữ cái thứ i tương ứng với hệ Ceasar bước chuyển i

...
1
Ch ng 3: Các ph ng pháp ươ ươ
mã hóa thông tin
1. Gi i thi u
2. L c s phát tri nượ
3. Các khái ni m c s ơ ở
Chương 3: Các phương pháp mã hóa thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: Các phương pháp mã hóa thông tin - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 3: Các phương pháp mã hóa thông tin 9 10 369