Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC
ĐIỀU KHIỂN

LỆNH
•

•

•

•

Một chương trình đang chạy nghĩa là nó đang
thực thi các câu lệnh.
Thứ tự mà các câu lệnh được thực hiện được
gọi là dòng điều khiển (flow control).
Các câu lệnh đang thực thi có sự điều khiển
của CPU, khi CPU hoàn thành sẽ được chuyển
giao tới một lệnh khác.
Đặc trưng dòng điều khiển trong một chương
trình là tuần tự.

LỆNH
•

•

Dòng điều khiển xem xét và quyết định lệnh
nào được thực thi và lệnh nào không được
thực thi trong quá trình chạy, vì thế làm ảnh
hưởng đến kết quả toàn bộ của chương trình
C++ cung cấp những hình thức lệnh khác nhau
cho các mục đích khác nhau.

LỆNH
•
•
•

•

Lệnh khai báo: sử dụng để định nghĩa các biến
Lệnh gán : sử dụng để tính toán đại số đơn giản
Lệnh rẽ nhánh được sử dụng để chỉ định việc
thực thi các lệnh, phụ thuộc vào kết quả của một
điều kiện luận lý (True, False)
Lệnh lặp được sử dụng để chỉ định các tính toán
cần được lặp cho tới khi một điều kiện luận lý
nào đó được thỏa.

LỆNH ĐƠN & LỆNH PHỨC
•

•

Lệnh đơn là một
sự tính toán được
kết thúc bằng dấu ;
Nhiều lệnh đơn có
thể kết nối lại
thành một lệnh
phức bằng cách rào
chúng bên trong các
dấu { }

Ví dụ:
{
int min, i = 10, j = 20;
min = (i < j ? i : j);
min + 5;
cout << min << '\n';
;
}

Lệnh rỗng

Lệnh vô dụng

Lệnh return
Lệnh return cho phép một hàm trả về một giá trị
cho thành phần gọi nó.
Cú pháp:
return biểu thức;
•
•
•

Trong đó biểu thức chỉ rõ giá trị được trả về bởi hàm.
Kiểu của giá trị này phải hợp với kiểu của hàm.
Trường hợp kiểu trả về của hàm là void, biểu thức
sau lệnh return rỗng:

return;

Lệnh return
int main (void)
{
cout << "Hello World\n";
return 0;
}
int

...
CH NG 3: C U TRÚC ƯƠ
ĐI U KHI N
CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN 9 10 266