Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: Cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3: Cơ bản về thiết kế cơ sở
dữ liệu

Phạm Nguyên Thảo
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn Hệ thống Thông tin

pnthao@fit.hcmuns.edu.vn

Nội dung
• Khái niệm về phụ thuộc hàm
• Khái niệm về dạng chuẩn
• Chuẩn bị cài đặt CSDL
• Cài đặt chỉ mục với SQL Server

2

Khái niệm phụ thuộc hàm

• Phụ thuộc hàm (PTH) – functional dependency
thể hiện sự phụ thuộc của một tập thuộc tính
(Y) đối với một tập thuộc tính khác(X)
– Định nghĩa dựa trên những ngữ nghĩa, qui tắc tìm
hiểu được từ môi trường ứng dụng
– Ký hiệu XY

3

Khái niệm PTH (tt)
• Cho quan hệ Q(X, Y, Z), với X, Y, Z là các tập
thuộc tính, X  , Y  
– Một thể hiện TQ của Q thỏa PTH XY nếu:
q,q’TQ, q.X = q’.X =>q.Y = q’.Y

– TQ vi phạm PTH XY nếu:
q,q’ TQ: q.X = q’.X và q.Y  q’.Y

– PTH XY được gọi là định nghĩa trên Q nếu TQ là
thể hiện của Q, TQ thỏa PTH này
– PTH XY gọi là phụ thuộc hàm hiển nhiên

 Y X
4

PTH – ví dụ
• Xét lịch xếp lớp của một cơ sở giảng dạy trong
một ngày, ta có các phụ thuộc hàm sau:
– (1) GV, Giờ  Lớp
( nếu biết giảng viên và giờ dạy, ta sẽ biết được lớp mà giảng
viên dạy vào giờ đó)

– (2) Giờ, Lớp  Phòng
(Cho một giờ học và lớp học cụ thể, ta sẽ biết được lớp đang
học phòng nào vào giờ đó)

 Nếu biết giảng viên và giờ dạy, ta sẽ biết Phòng
mà giảng viên dạy vào giờ đó

 (3) GV,Giờ  Phòng
5

Cài đặt chỉ mục – Ví dụ

Create nonclustered index idx_STTHS_Lop
On KETQUA (STTHS, Lop)

39

Q&A

40

...
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn Hệ thống Thông tin
Chương 3: Cơ bản về thiết kế cơ sở
dữ liệu
Phạm Nguyên Thảo
pnthao@fit.hcmuns.edu.vn
Chương 3: Cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: Cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 3: Cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu 9 10 701