Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3 – Hàm

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Ngôn ngữ lập trình C++
Chương 3 – Hàm

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 3.

2

Chương 3 - Hàm
Đề mục
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Giới thiệu
Các thành phần của chương trình C++
Các hàm trong thư viện toán học
Hàm
Định nghĩa hàm (Function Definition)
Nguyên mẫu hàm (Function Prototype)
Header File
Sinh số ngẫu nhiên
Ví dụ: Trò chơi may rủi và Giới thiệu về kiểu enum
Các kiểu lưu trữ (Storage Class)
Các quy tắc phạm vi (Scope Rule)
Đệ quy (Recursion)
Ví dụ sử dụng đệ quy: chuỗi Fibonacci
So sánh Đệ quy và Vòng lặp
Hàm với danh sách đối số rỗng

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 3.

3

Chương 3 - Hàm
Đề mục
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

Hàm Inline
Tham chiếu và tham số là tham chiếu
Đối số mặc định
Toán tử phạm vi đơn (Unary Scope Resolution Operator)
Chồng hàm (Function Overloading)
Khuôn mẫu hàm (Function Templates)

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 3.

4

3.1 Giới thiệu
• Chia để trị - Divide and conquer
– Xây dựng một chương trình từ các thành phần (component)
nhỏ hơn
– Quản lý từng thành phần dễ quản lý hơn quản lý chương
trình ban đầu

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 3.

5

3.2 Các thành phần của chương trình C++
• Các module: các hàm(function) và lớp(class)
• Các chương trình sử dụng các module mới và đóng gói sẵn
(“prepackaged”)
– Mới: các hàm và lớp do lập trình viên tự định nghĩa
– Đóng gói sẵn: các hàm và lớp từ thư viện chuẩn

• lời gọi hàm - function call
– tên hàm và các thông tin (các đối số - arguments) mà nó cần

• định nghĩa hàm - function definition
– chỉ viết một lần
– được che khỏi các hàm khác

• tương tự
– Một ông chủ (hàm gọi - the calling function or caller) đề nghị một
công nhân (hàm được gọi - the called function) thực hiện một
nhiệm vụ và trả lại (báo cáo lại) kết quả khi nhiệm vụ hoàn thành.
© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 3.

6

3.3 Các hàm trong thư viện toán học
• Thực hiện các tính toán toán học thông thường
– Include header file <cmath> (hoặc

<math.h>)

• Cách gọi hàm
– tên_hàm (đối_số); hoặc
– tên_hàm(đối_số_1, đối_số_2, …);

• Ví dụ
cout << sqrt( 900.0 );
– Mọi hàm trong thư viện toán đều trả về giá trị kiểu double

• các đối số (argument) cho hàm có thể là
– hằng - Constants
• sqrt( 4 );

– biến - Variables
• sqrt( x );

– biểu thức - Expressions
• sqrt( sqrt( x ) ) ;
• sqrt( 3 - 6x );

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 3.

7

Method
ceil( x )

Description
làm tròn x tới số nguyên nhỏ
nhất không nhỏ hơn x

cos( x )

co...
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
1
Chương 3.
Ngôn ng lp trình C++
Chương 3 – Hàm
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
2
Chương 3.
Chương 3 - Hàm
Đề mc
3.1 Gii thiu
3.2 Các thành phn ca chương trình C++
3.3 Các hàm trong thư vin toán hc
3.4 Hàm
3.5 Định nghĩa hàm (Function Definition)
3.6 Nguyên mu hàm (Function Prototype)
3.7 Header File
3.8 Sinh s ngu nhiên
3.9 Ví d: Trò chơi may ri và Gii thiu v kiu enum
3.10 Các ki
u lưu tr (Storage Class)
3.11 Các quy tc phm vi (Scope Rule)
3.12 Đệ quy (Recursion)
3.13 Ví d s dng đệ quy: chui Fibonacci
3.14 So sánh Đệ quy và Vòng lp
3.15 Hàm vi danh sách đối s rng
Chương 3 – Hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3 – Hàm - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 3 – Hàm 9 10 878