Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: Hoạch định và lựa chọn hệ thống

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/5/2008

Phân tích Thiết kế
Hệ thống thông tin
TP.Hồ Chí Minh
Sep--08
Sep

Biên sọan : Trịnh Long
9/5/2008

1

Chương III
HOẠCH ĐNNH VÀ LỰA CHỌN
HỆ THỐNG

9/5/2008

2

1

9/5/2008

Khởi tạo Hệ thống
Thiết lập đội ngũ ban đầu cho HT.
Thiết lập quan hệ làm việc với khách hàng.
Xây dựng kế hoạch khởi tạo HT.
Xây dựng các nguyên tắc quản lý
Xây dựng môi trường quản lý HT.

9/5/2008

3

Xác định yêu cầu
Thu thập tốt nhất thông tin phạn ánh về HT hiện tại, để từ
đó làm cơ sở cho việc phân tích và xây dựngg HT.
Công việc khảo sát bao gồm các mục tiêu sau:
◦ Tiếp cận với nhiệm vụ chuyên môn, môi trường của HT.
◦ Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ và cách thức họat
động của HT.
◦ Nêu ra các điểm hạn chế, bất cập của HT cần phải thay
đổi.
◦ Đưa ra vấn đề của HT cần phải nghiên cứu.

9/5/2008

4

2

9/5/2008

Chọn lựa phương án thiết kế (TK)
Gồm 2 bước: phát sinh một tập các chiến lược thiết kế và chọn lựa
một chiến lược khả thi nhất đáp ứng được yêu cầu của HT mới phụ
thuộc vào tổ chức, kinh tế, và các ràng buộc hạn chế về kỹ thuật.
Một chiến lược TK bao gồm các chức năng hệ thống, phần cứng,
nền tảng phần mềm và phương pháp.
Tiến trình chọn lựa phương án TK theo các bước sau:
◦ Phân chia các yêu cầu thành các tập khác nhau về tiềm năng,
xếp lọai từ số tối thiểu mà người dùng chấp nhận, đến hệ thống
phức tạp và nâng cao mà đơn vị nỗ lực phát triển. Các tập hợp
khác nhau về tiềm năng thể hiện vị trí các đơn vị khác nhau
trong tổ chức với những ý niệm xung đột về những gì hệ thống
mới sẽ đem lại.
9/5/2008

5

Chọn lựa phương án TK
◦ Liệt kê các môi trường cài đặt tiềm năng khác nhau (phần
cứng, phần mềm, nền tảng mạng). Các tiềm năng khác
nhau này sẽ tạo ra các tiềm năng lựa chọn khác nhau (mỗi
môi trường khác nhau sẽ có những giới hạn khác nhau) .
◦ Đề xuất nhiều cách khác nhau dựa trên tập yêu cầu và tiềm
năng về môi trường.
•

Trên lý thuyết chúng ta có 3 tập yêu cầu, 2 môi trường và 4
nguồn phần mềm ứng dụng thì chúng ta sẽ có 24 chiến lược
TK có thể, nhưng trong thực tế thì một vài tổ hợp không khả
thi hoặc không thích hợp, thông thường chỉ một tập nhỏ các
phương án là đáng quan tâm ( thường là 3).
9/5/2008

6

3

9/5/2008

Phát sinh các chiến lược TK
•

Việc phát sinh các chiến lược TK dựa
trên 2 họat động:
• Thành lập nhóm các yêu cầu.
• Ràng buộc phát triển hệ thống.

9/5/2008

7

Thành lập nhóm các yêu cầu
•

Các nhóm yêu cầu thường được chia thành 3 yếu tố:
• Lọai bắt buộc: Các yếu tố tối thiểu bắt buộc cho 1 HT mới, nếu
HT thiếu những yếu tố này xem ...
9/5/2008
1
PhânPhân tíchtích ThiếtThiết kếkế
H H thngthng thôngthông tintin
TP.HTP.H ChíChí Minh Minh
SepSep--0808
Biên san : Trnh Long
19/5/2008
Chương IIIChương III
HOCH ĐNNH VÀ LA CHN HOCH ĐNNH VÀ LA CHN
H THNGH THNG
9/5/2008 2
Chương 3: Hoạch định và lựa chọn hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: Hoạch định và lựa chọn hệ thống - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 3: Hoạch định và lựa chọn hệ thống 9 10 258