Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: Lập trình căn bản Các lệnh đơn

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

Chương 3
CÁC CÂU LỆNH ĐƠN TRONG C
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm rõ các vấn đề sau:
 Câu lệnh là gì?
 Cách sử dụng câu lệnh gán giá trị của một biểu thức cho một biến.
 Cách sử dụng lệnh scanf để nhập giá trị cho biến.
 Cách sử dụng lệnh printf để xuất giá trị của biểu thức lên màn hình và cách định
dạng dữ liệu.

I. CÂU LỆNH
I.1. Khái niệm câu lệnh
Một câu lệnh (statement) xác định một công việc mà chương trình phải thực
hiện để xử lý dữ liệu đã được mô tả và khai báo. Các câu lệnh được ngăn cách với
nhau bởi dấu chấm phẩy (;).

I.2. Phân loại
Có hai loại lệnh: lệnh đơn và lệnh có cấu trúc.
Lệnh đơn là một lệnh không chứa các lệnh khác. Các lệnh đơn gồm: lệnh gán,
các câu lệnh nhập xuất dữ liệu…
Lệnh có cấu trúc là lệnh trong đó chứa các lệnh khác. Lệnh có cấu trúc bao
gồm: cấu trúc điều kiện rẽ nhánh, cấu trúc điều kiện lựa chọn, cấu trúc lặp và cấu trúc
lệnh hợp thành. Lệnh hợp thành (khối lệnh) là một nhóm bao gồm nhiều khai báo biến
và các lệnh được gom vào trong cặp dấu {}.

II. CÁC LỆNH ĐƠN
II.1. Lệnh gán
Lệnh gán (assignment statement) dùng để gán giá trị của một biểu thức cho một
biến.
Cú pháp: <Tên biến> = <biểu thức>
Ví dụ:
int main() {
int x,y;
x =10; // Gán hằng số 10 cho biến x
y = 2*x; // Gán giá trị của biểu thức 2*x (=20) cho biến y
return 0;
}

Nguyên tắc khi dùng lệnh gán là kiểu của biến và kiểu của biểu thức phải giống
nhau, gọi là có sự tương thích giữa các kiểu dữ liệu. Chẳng hạn ví dụ sau cho thấy một
sự không tương thích về kiểu:
int main() {
int x,y;
x = 10; // Gán hằng số 10 cho biến x
y = “Xin chao”;
Trang 36

Lập trình căn bản
// y có kiểu int, còn “Xin chao” có kiểu char*
return 0;
}

Khi biên dịch chương trình này, C sẽ báo lỗi "Cannot convert ‘char *’ to ‘int’"
tức là C không thể tự động chuyển đổi kiểu từ char * (chuỗi ký tự) sang int.
Tuy nhiên trong đa số trường hợp sự tự động biến đổi kiểu để sự tương thích về
kiểu sẽ được thực hiện. Ví dụ:
int main() {
int x,y;
float r;
r = 9000;
x = 10; // Gán hằng số 10 cho biến x
y = 'd'; // y có kiểu int, còn ‘d’ có kiểu char
r = 'e'; // r có kiểu float, ‘e’ có kiểu char
char ch;
ch = 65.7; // ch có kiểu char, còn 65.7 có kiểu float
return 0;
}

Trong nhiều trường hợp để tạo ra sự tương thích về kiểu, ta phải sử dụng đến
cách thức chuyển đổi kiểu một cách tường minh. Cú pháp của phép toán này như sau:
(Tên kiểu) <Biểu thức>
Chuyển đổi kiểu của <Biểu thức> thành kiểu mới <Tên kiểu>. Chẳng
hạn như:
float f;
f = (float) 10 / 4; // f lúc này là 2.5

Chú ý:...
Lập trình căn bản
Chương 3
CÁC CÂU LỆNH ĐƠN TRONG C
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm rõ các vấn đề sau:
Câu lệnh là gì?
Cách sử dụng câu lệnh gán giá trị của một biểu thức cho một biến.
Cách sử dụng lệnh scanf để nhập giá trị cho biến.
Cách sử dụng lệnh printf để xuất giá trị của biểu thức lên màn hình và cách định
dạng dữ liệu.
I. CÂU LỆNH
I.1. Khái niệm câu lệnh
Một câu lệnh (statement) xác định một công việc mà chương trình phải thực
hiện để xử lý dữ liệu đã được tả khai báo. Các câu lệnh được ngăn cách với
nhau bởi dấu chấm phẩy (;).
I.2. Phân loại
Có hai loại lệnh: lệnh đơn và lệnh có cấu trúc.
Lệnh đơn một lệnh không chứa các lệnh khác. Các lệnh đơn gồm: lệnh gán,
các câu lệnh nhập xuất dữ liệu…
Lệnh cấu trúc lệnh trong đó chứa các lệnh khác. Lệnh cấu trúc bao
gồm: cấu trúc điều kiện rẽ nhánh, cấu trúc điều kiện lựa chọn, cấu trúc lặp cấu trúc
lệnh hợp thành. Lệnh hợp thành (khối lệnh) là một nhóm bao gồm nhiều khai báo biến
và các lệnh được gom vào trong cặp dấu {}.
II. CÁC LỆNH ĐƠN
II.1. Lệnh gán
Lệnh gán (assignment statement) dùng để gán giá trị của một biểu thức cho một
biến.
Cú pháp: <Tên biến> = <biểu thức>
Ví dụ:
int main() {
int x,y;
x =10; // Gán hằng số 10 cho biến x
y = 2*x; //Gán giá trị của biểu thức 2*x (=20) cho biến y
return 0;
}
Nguyên tắc khi dùng lệnh gán là kiểu của biến và kiểu của biểu thức phải giống
nhau, gọi là có sự tương thích giữa các kiểu dữ liệu. Chẳng hạn ví dụ sau cho thấy một
sự không tương thích về kiểu:
int main() {
int x,y;
x = 10; // Gán hằng số 10 cho biến x
y = Xin chao”;
Trang 36
Chương 3: Lập trình căn bản Các lệnh đơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: Lập trình căn bản Các lệnh đơn - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chương 3: Lập trình căn bản Các lệnh đơn 9 10 505