Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3. Lớp Vs Đối Tượng

Được đăng lên bởi Red_ sky
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 2479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3. Lớp
và đối tượng
TRẦN MINH THÁI
Email: minhthai@itc.edu.vn
Website: www.minhthai.edu.vn

Cập nhật: 05 tháng 10 năm 2012

Nội dung
#2

 Khái niệm về lớp và đối tượng
 Thiết kế các thuộc tính và hành động của lớp
 Cài đặt các phương thức

Khái niệm
#3

 Lớp đối tượng: Định nghĩa các thuộc tính
(đặc điểm) và hành động (phương thức)
chung cho tất cả các đối tượng của cùng một
loại.
 Đối tượng: Thể hiện cụ thể của một lớp đối
tượng.
3

Khái niệm
#4

VD: Lớp SINHVIEN gồm
 Thuộc tính: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm
sinh, điểm tb, đối tượng ưu tiên, ...
 Phương thức: Học bài, làm bài thi, bài tập, ...
Sinh viên Nguyễn Văn A, Lý Thị B là đối tượng
thuộc lớp SINHVIEN
4

Đối tượng trong LTHĐT
#5

Tách biệt giữa giao tiếp và cài đặt cụ thể
Làm cái gì?

interface

Làm bằng
cách nào?

Implementation

5

Một cách thể hiện điển hình
#6

Che giấu dữ liệu và các “giải thuật” cụ thể ở
bên trong lớp (class)

6

Cú pháp định nghĩa lớp (class)
#7

<từ khóa truy xuất> class <TênLớp>
{
<từ khóa truy xuất> các thuộc tính;
<từ khóa truy xuất> các phương thức ()
{
Cài đặt
}
}
7

Từ khóa truy xuất
#8

 private (mặc định): Truy xuất trong nội bộ lớp
(thường sử dụng cho thuộc tính).
 protected: Truy xuất trong nội bộ lớp/ lớp con
(được sử dụng cho lớp cơ sở)
 public: Truy xuất mọi nơi (thường sử dụng
cho phương thức).
 static: truy xuất không cần khởi tạo đối tượng
của lớp.
8

VD: định nghĩa lớp CHocSinh
#9

class CHocSinh
{
private string hoten;
private int toan, van;
private float dtb;
public void Nhap()
{}
public void Xuat()
{}
}

9

Tạo và sử dụng đối tượng
#10

 Tạo đối tượng
<TênLớp> TênĐốiTượng = new <TênLớp>();
VD: HOCSINH hsA = new HOCSINH();
 Sử dụng đối tượng
TênĐốiTượng.TênPhươngThức([tham số]);
VD: hsA.Nhap();
hsA.Xuat();
10

VD: Nhập vào họ tên, điểm văn và điểm toán của 1 học
sinh. Tính điểm trung bình và in kết quả
#11

class HOCSINH
{
private string hoten;
private int toan, van;
private float dtb;
public void Nhap()
{
Console.Write("Nhap ho ten: "); hoten = Console.ReadLine();
Console.Write("Nhap diem van: "); van = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Nhap diem toan: "); toan = int.Parse(Console.ReadLine());
dtb = (float)(toan + van) / 2;
}
public void Xuat()
{
Console.WriteLine("Diem trung binh: {0:0.00}", dtb);
}
}
11

class Program
#12

{
static void Main(string[] args)
{
HOCSINH hsA = new HOCSINH();
hsA.Nhap();
hsA.Xuat();
}
}
Kết quả:
12

Chia khai báo lớp thành nhiều file
#13

//File1.cs

//File2.cs

namespace PC

n...
Chương 3. Lớp
và đối tượng
TRẦN MINH THÁI
Email: minhthai@itc.edu.vn
Website: www.minhthai.edu.vn
Cập nhật: 05 tháng 10 năm 2012
Chương 3. Lớp Vs Đối Tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3. Lớp Vs Đối Tượng - Người đăng: Red_ sky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Chương 3. Lớp Vs Đối Tượng 9 10 580