Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3. Luận lý vị từ

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3. Luận lý vị từ

ntsơn

Nội dung
I. Cấu trúc của luận lý vị từ
II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ
III. Ngữ nghĩa của luận lý vị từ
IV. Phân giải

Chương 3
ntsơn

I. Cấu trúc của
luận lý vị từ

ntsơn

Sự yếu kém của LLMĐ
• Tam đoạn luận
Nếu là người thì phải chết
(= P).
Socrates là người
(= Q).
Vậy Socrates phải chết
(= R).
 Biểu diễn hình thức đánh mất sự liên kết
((P ∧ Q) → R) của 3 phát biểu trên.

Chương 3
ntsơn

Biểu diễn bằng quan hệ
• Chọn các quan hệ từ các mệnh đề P, Q, R :
* quan hệ người(x) (ie, x là người).
* quan hệ chết(x) (ie, x chết).
• Khi đó các mệnh đề P, Q, R trở thành :
Px = nếu người(x) thì chết(x).
QSocrates = người(Socrates).
RSocrates = chết(Socrates).
Vậy ((PSocrates ∧ QSocrates) → RSocrates)
 Cần một miền D để x lấy giá trị trên đó.
Chương 3
ntsơn

Biểu diễn bằng quan hệ
Biểu diễn bằng luận lý mệnh đề :
Socrates là danh nhân
= A.
Nguyễn Du là danh nhân
= B.
Cao Bá Quát là danh nhân = C.
Biểu diễn bằng luận lý vị từ :
danhnhân(x) = x là danh nhân,
với x ∈ D = {Socrates, NguyễnDu, CaoBáQuát}.
Vậy {A, B, C } ↔ {danhnhân(x)| x ∈ D}.
Chương 3
ntsơn

Luận lý vị từ
• Luận lý vị từ (LLVT) có các thuật ngữ tiếng anh
tương ứng :
first order logic (FOL),
predicates logic.

Chương 3
ntsơn

Cấu trúc của luận lý vị từ
• Bảng ký tự : Tập hợp hữu hạn các ký tự.
• Ký hiệu :
Chuỗi hữu hạn ký tự.
• Miền đối tượng :
Ký hiệu hằng.
Ký hiệu biến
• Lượng từ :
Phổ dụng ∀ :
dạng sử dụng (∀x).
Hiện hữu ∃ :
dạng sử dụng (∃x)
• Hàm : là ánh xạ giữa các miền đối tượng.
• Vị từ.
Chương 3
ntsơn

Vị từ
• Vị từ là hàm :
− Có miền ảnh là tập chân trị {1, 0}.
− Không sử dụng làm thông số của hàm khác.
− Chỉ kết hợp với toán tử logic.
• Ảnh của hàm được gọi là biểu thức hàm.
Thí dụ :
Hàm : nhân(_,_), lớnhơn(_,_), yêunhau(_._).
Biểu thức hàm : nhân(2, 3), lớnhơn(x, 3),
lớnhơn(nhân(2, 3), 3), yêunhau(x, y).
Chương 3
ntsơn

Khái niệm định nghĩa
• Hình thức định nghĩa :
Khái niệm cần định nghĩa ↔ Các điều kiện.
• Ngôn ngữ tạo định nghĩa :
Ngôn ngữ tự nhiên, lý thuyết tập hợp, luận lý
toán học, ...
• Sử dụng :
Định lý được sử dụng như thế nào thì định
nghĩa được sử dụng y như vậy.

Chương 3
ntsơn

Khái niệm định nghĩa
• Phân loại định nghĩa :
1. Non-working definition.
2. Working definition.
Recursive, inductive definition :
− Tập hợp điểm bắt đầu.
− Tập hợp luật.

Chương 3
ntsơn

Nguyên từ
• Nguyên từ (term) :
(i) Ký hiệu hằng (constant) là nguyên từ.
(ii) Ký hiệu biến (variable) là nguyên từ.
(iii) Nếu t1, ... , tn là nguyên từ thì
biểu thức ...
ntsơn
Chương 3. Lun lý v t
Chương 3. Luận lý vị từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3. Luận lý vị từ - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Chương 3. Luận lý vị từ 9 10 130