Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3. Luận lý vị từ

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3. Luận lý vị từ

ntsơn

Nội dung
I. Cấu trúc của luận lý vị từ
II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ
III. Ngữ nghĩa của luận lý vị từ
IV. Phân giải

Chương 3
ntsơn

I. Cấu trúc của
luận lý vị từ

ntsơn

Hạn chế của LLMĐ
• Tam đoạn luận
Nếu là người thì phải chết. (P)
Socrates là người.
(Q)
Vậy Socrates phải chết.
(R)
• Biểu diễn bằng LLMĐ không giữ được mối
quan hệ ((P ∧ Q) → R) của 3 phát biểu trên.
 Thêm khái niệm quan hệ để duy trì được sự
liên kết.

Chương 3
ntsơn

Biểu diễn bằng quan hệ
• Chọn các quan hệ từ các mệnh đề P, Q, R :
* qhệ
người(x) (ie, x là người).
* qhệ
chết(x)
(ie, x chết).
• Khi đó các mệnh đề P, Q, R trở thành :
P = nếu người(x) thì chết(x).
Q = người(Socrates).
R = chết(Socrates).
{người(x) → chết(x), người(Socrates)}
hệ thống kết luận được : chết(Socrates).
Chương 3
ntsơn

Biểu diễn bằng quan hệ
• Các quan hệ : “người”, “chết” được xác định
trên một tập hợp (miền D) :
người, chết ⊂ D.
chết
người
D

D

 Cần một tập hợp cho luận lý vị từ.
Chương 3
ntsơn

Hạn chế của LLMĐ
• Một phỏng đoán của Goldbach :
P = “ Mọi số nguyên chẵn ≥ 4 là tổng của hai
số nguyên tố”.
• Đặt Pn = “n là tổng của hai số nguyên tố”.
Mệnh đề P có thể được phân rã thành vô hạn
các mệnh đề : P = P4 và P6 và P8 và ...
• Dạng P4 ∧ P6 ∧ P8 ∧ ... không thể xuất hiện
trong luận lý mệnh đề.
 Khái niệm quan hệ biểu diễn được giao vô hạn.
Chương 3
ntsơn

Nhận dạng miền D
• Các thực thể.
Socrates là triết gia.
Nguyễn Du là nhà thơ.
Hồ Quý Ly là lãnh tụ.
D = {Socrates, NguyễnDu, HồQuýLy, 2, 4, 6}.
• Đối tượng chứa phần tử.
Mọi sinh vật đều phải chết.
D = {Socrates, Gà, Vịt, …}.

Chương 3
ntsơn

Lượng từ
• Logic “phục vụ” cho toán học.
Thí dụ :
(G, *) là một nhóm.
Luật giao hoán được diễn tả bằng công thức
x * y = y * x, với mọi phần tử x, y.
Luật phần tử đơn vị được diễn tả
có phần tử i, x * i = x, với mọi phần tử x.
 Thêm khái niệm ∀, ∃.
Chương 3
ntsơn

Lượng từ
• Xây dựng các quan hệ : nhân (mp), bằng (eq)
- Luật giao hoán được diễn tả :
∀x,∀y eq(mp(x, y), mp(y, x)).
- Luật phần tử đơn vị
∃i,∀x eq(mp(x, i), x).
 Phân loại quan hệ : hàm, vị từ.

Chương 3
ntsơn

Luận lý vị từ
• Luận lý vị từ (LLVT) có tên bằng tiếng anh :
predictes calculus,
predicates logic,
first order logic (FOL).

Chương 3
ntsơn

Cấu trúc của luận lý vị từ
• Bảng ký tự : Tập hợp hữu hạn các ký tự.
Thí dụ :
a, b, c, d, …, z
• Ký hiệu : Chuỗi hữu hạn ký tự được dùng để
đặt tên cho các khái niệm trong FOL.
Thí dụ :
tên biến x, y, … tên hàm cong, nhan, chia, …
• Miền đối tượng D ...
ntsơn
Chương 3. Lun lý v t
Chương 3. Luận lý vị từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3. Luận lý vị từ - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Chương 3. Luận lý vị từ 9 10 41