Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: thiết kế khuôn ép phum

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 3607 lần   |   Lượt tải: 16 lần















 !"#$$ 
 !"#$$  !"#$$ 
 !"#$$ 
%%
%%%%
%%&'(&)*'&*+&&,
&'(&)*'&*+&&,&'(&)*'&*+&&,
&'(&)*'&*+&&,


-.,)/'0&1)&*&2&.)/',.0&3(4&5,&67&3
&8,%&''0&39'&25749&2,&5&'
.'9&/&2:;'0&92<
,.:;9&//&=2'7&3&8,:%&.&5
<&>(.'=/&(&24&259&2&.7/+&
</%5'4',.7(&)*,&2&'&*&3
+&&,,%?9&2
%&'@'&'3&/&=29&2,7&3&8,%
A%B9/7&3&8,'&*7&3C&9&20&)8&
'8@&70.80*'3&%
%52,&0&2&:
D%7&3&8,)/'73=/(&2)/'=2(&2(.'E:E%F
'&
G%H7&9&14&'&'7&3&8,I'J)8E
%?.'<'3&/&%
K%'&9&20&E2/:
L%M&/.=&6&29&22/:=&6.;=&6&5
'&3&9&/:
N%OP<@,.;=2'&35;)2&2;97&3&8,:
Q%@''(&28,.:
%<'&1''&'&(&R&5'4:
A%&''&5''&*:
%&'7'3&,&5@''4:@'')&*:'7&9&2,
=3:
D%@/).&'3&,&5:
G%2&&2&:
%&&2:
&2'&'(&)*<;&2'4'&*&3&.,,.7
2@&&'&2)8',.&3,&4'&*&'&2%
Chương 3: thiết kế khuôn ép phum - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: thiết kế khuôn ép phum - Người đăng: Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Chương 3: thiết kế khuôn ép phum 9 10 611