Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: Tổ chức hệ thống tập tin FAT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3:
Tổ chức hệ thống tập tin FAT
Phạm Tuấn Sơn
Email: ptson@fit.hcmuns.edu.vn

1

Mục tiêu
n

Mô tả chi tiết tổ chức hệ thống tập tin FAT

2

Nội dung
n
n
n
n
n
n

Giới thiệu hệ thống tập tin FAT
Vùng Boot Sector
Bảng thư mục gốc (RDET)
Bảng FAT
Vùng dữ liệu
Bảng thư mục con

3

Giới thiệu hệ thống tập tin FAT
n

n

FAT là hệ thống tập tin được sử dụng trên HĐH MS-DOS và
Windows 9x (trên Windows họ NT có thêm hệ thống NTFS)
Có 3 loại FAT
q
q
q

n

FAT12
FAT16
FAT32

Tổ chức thành 2 vùng
q

Vùng hệ thống
n
n
n

q

Vùng Boot Sector
Bảng FAT
Bảng thư mục gốc (có thể nằm trên vùng dữ liệu)

Vùng dữ liệu

4

Vùng Boot Sector
n

Gồm một số sector đầu tiên của phân vùng
(partition), trong đó:
q

Sector đầu tiên (Boot Sector):
n
n

q

Chứa các thông số quan trọng của phân vùng
Chứa một đoạn chương trình nhỏ để nạp HĐH khi khởi
động máy

Các sector còn lại (nếu có):
n

n

Chứa các thông tin hỗ trợ cho việc xác định tổng số
cluster trống & tìm kiếm cluster trống được hiệu quả
Chứa một sector bản sao của Boot sector
5

Giải
0

1

0

5

3

2

4 FFF

7

5

6

8

7

8 FFF

0

9

A

0

0

C

4

E

0

0

10

C

12

0

2

15
0

14 FF7

1
15

5

3

Cross link 4

5

7

5

6

0

8

7

8

5

0

9

B

10

0

0

11

FFF D

12

4

0

13 Particuar link

F

14

0

0

15

10

11

16

C

10

17

0

13

Lost cluster 18

6

9

19 Lost cluster

D

15

D

21

Circular link

20 FF7

36

Fragmentation
n

Một bảng FAT gọi là bị phân mảnh nếu xảy ra ít
nhất một trong 2 điều kiện sau:
q
q

Các phần tử FAT của 1 tập tin không liên tiếp nhau
Các phần tử FAT của các tập tin không liên tiếp nhau

Truy xuất chậm
à Defragmentation

à

37

...
1
Chương 3:
T chc h thng tp tin FAT
Phm Tun Sơn
Email: ptson@fit.hcmuns.edu.vn
Chương 3: Tổ chức hệ thống tập tin FAT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: Tổ chức hệ thống tập tin FAT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 3: Tổ chức hệ thống tập tin FAT 9 10 707