Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4 Các phương pháp cơ sở xủa lý số hình ảnh

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®¹i häc B¸ch khoa Hanoi

Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

Ch−¬ng 4

C¸c Ph−¬ng ph¸p c¬ së xö lý sè h×nh ¶nh
1. Giíi thiÖu chung vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p xö lý sè h×nh ¶nh
• Ảnh số quan sát thu nhận trong môi trường tự nhiên: Tín hiệu số X(m, n) ngẫu nhiên
• Xử lý số X(m, n): xử lý các giá trị điểm ảnh
• Phân loại các phép xử lý số dựa trên độ phức tạp:
o 3 loại phép xử lý
o Loại kết hợp

Xö lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hanoi

Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

2. C¸c phÐp to¸n ®iÓm ¶nh (Points Operations)
• Histogram : BiÓu ®å ph©n bè møc x¸m, biÓu ®å cét x¸m : h i = ni
MN

pour 0 ≤ i ≤ L

• PhÐp to¸n ®iÓm ¶nh
- C«ng thøc chung cña c¸c phÐp to¸n ®iÓm ¶nh :

Y (m, n) = f (X (m, n)), ∀m ∈[1, M ], n ∈[1, N ]
trong ®ã f(X(m,n)) lµ hµm to¸n häc cã thÓ lµ :
liªn tôc/ rêi r¹c, tuyÕn tÝnh/ phi tuyÕn, hµm sè, , hµm ng−ìng, hµm logic ....

- Kü thuËt thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n ®iÓm ¶nh : LUT (Look-Up-Table)

3. C¸c to¸n tö tuyÕn tÝnh kh«ng gian, nh©n chËp vµ xÕp chång

M N
To¸n tö tuyÕn tÝnh - To¸n tö Kernel : Y (k ,l ) = ∑ ∑ X (m, n).ϕ (m, n; k , l ) , k ∈ [1, K ], l ∈ [1, L]
m=1n=1

ϕ (m, n; k ,l ) lµ c¸c hÖ sè cña to¸n tö Kernel phô thuéc vµo 4 biÕn (m,n ; k, l).
• PhÐp to¸n nh©n chËp hai chiÒu (Bi-dimension Convolution)
- §Þnh nghÜa phÐp nh©n chËp ®èi víi 2 hµm hai biÕn liªn tôc :
∞ ∞
g ( x, y = f ( x, y ) ∗ h( x, y ) = ∫ ∫ f (α,β)h( x − α, y − β)dαdβ
−∞ −∞
- PhÐp nh©n chËp ®èi víi hµm rêi r¹c (tÝn hiÖu sè):

Xö lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hanoi

Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

g ( x, y ) = f*h =
K

g ( x, y ) = ∑

∞
∞
∑
∑ f ( x − k , y − l )h ( k , l )
k =−∞ l =−∞
L

∑ f ( x − k , y − l )h ( k , l )

k =− K l =− L

- C¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n chËp
• PhÐp to¸n nh©n chËp ¸p dông cho ¶nh sè :

- C«ng thóc c¬ b¶n :

L−1 L −1

Y (m, n) = X (m, n) ∗ H (k , l ) = ∑ ∑ h(k , l ) X (m − k , n − l )
k =0 l =0

C«ng thøc th−êng dïng :
r
r
Y (m, n) = X (m, n) ∗ H (k , l ) = ∑ ∑ h(k , l ) X (m − k , n − l )
k =− r l =− r

X(m, n) lµ ¶nh kÝch th−íc(M,N) vµ H(k,l) est lµ ma trËn h¹t nh©n hay cßn gäi lµ mÆt n¹
Y(m,n) lµ ¶nh kÕt qu¶ cña phÐp nh©n chËp gi÷a ¶nh X vµ H.

Xö lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hanoi

Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

- Nh©n chËp vµ xÕp chång
n

1

N

1

m

i
f

h

g

e

d

c

b

a

*

a

b

c

d

e

f

g

h

i

H(k l)
N
X(m,n)

Y(m,n)

4. C¸c phÐp läc ¶nh (Image Filtering)
• Kh¸i qu¸t vÒ phÐp läc ¶nh : läc tuyÕn tÝnh (läc sè), läc phi tuyÕn
• C¸c bé läc sè (Digital Filters) ®èi víi ¶nh sè
- M« h×nh chung - ®Þnh nghÜa vÒ c¸c bé läc ...
®¹i häc B¸ch khoa Hanoi Khoa C«ng nghÖ th«ng tin
Xö lý ¶nh NguyÔn ThÞ Hoµng Lan
Ch¬ng 4
C¸c Ph¬ng ph¸p c¬ së xö lý sè h×nh ¶nh
1. Giíi thiÖu chung vÒ c¸c ph¬ng ph¸p xö lý sè h×nh ¶nh
nh s quan sát thu nhn trong môi trường t nhiên: Tín hiu s X(m, n) ngu nhiên
X lý s X(m, n): x lý các giá tr đim nh
Phân loi các phép x lý s da trên độ phc tp:
o 3 loi phép x
o Loi kết hp
Chương 4 Các phương pháp cơ sở xủa lý số hình ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4 Các phương pháp cơ sở xủa lý số hình ảnh - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 4 Các phương pháp cơ sở xủa lý số hình ảnh 9 10 126