Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4. Hàm

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Smith Nguyen Studio.
Chương 4. Hàm

Chương này mô tả những hàm do người dùng định nghĩa như là một trong
những khối chương trình C++. Hàm cung cấp một phương thức để đóng gói
quá trình tính toán một cách dễ dàng để được sử dụng khi cần. Định nghĩa
hàm gồm hai phần: giao diện và thân.
Phần giao diện hàm (cũng được gọi là khai báo hàm) đặc tả hàm có thể
được sử dụng như thế nào. Nó gồm ba phần:
• Tên hàm. Đây chỉ là một định danh duy nhất.
• Các tham số của hàm. Đây là một tập của không hay nhiều định danh
đã định kiểu được sử dụng để truyền các giá trị tới và từ hàm.
• Kiểu trả về của hàm. Kiểu trả về của hàm đặc tả cho kiểu của giá trị mà
hàm trả về. Hàm không trả về bất kỳ kiểu nào thì nên trả về kiểu void.
Phần thân hàm chứa đựng các bước tính toán (các lệnh).
Sử dụng một hàm liên quan đến việc gọi nó. Một lời gọi hàm gồm có tên
hàm, theo sau là cặp dấu ngoặc đơn ‘()’, bên trong cặp dấu ngoặc là không,
một hay nhiều đối số được tách biệt nhau bằng dấu phẩy. Số các đối số phải
khớp với số các tham số của hàm. Mỗi đối số là một biểu thức mà kiểu của nó
phải khớp với kiểu của tham số tương ứng trong khai báo hàm.
Khi lời gọi hàm được thực thi, các đối số được ước lượng trước tiên và
các giá trị kết quả của chúng được gán tới các tham số tương ứng. Sau đó
thân hàm được thực hiện. Cuối cùng giá trị trả về của hàm được truyền tới
thành phần gọi hàm.
Vì một lời gọi tới một hàm mà kiểu trả về không là void sẽ mang lại một
giá trị trả về nên lời gọi là một biểu thức và có thể được sử dụng trong các
biểu thức khác. Ngược lại một lời gọi tới một hàm mà kiểu trả về của nó là
void thì lời gọi là một lệnh.

Chương 4: Hàm

45

Smith Nguyen Studio.
4.1. Hàm đơn giản
Danh sách 4.1 trình bày định nghĩa của một hàm đơn giản để tính lũy thừa
của một số nguyên.
Danh sách 4.1
1 int Power (int base, unsigned int exponent)
2 {
3
int result = 1;
4
5
6
7 }

for (int i = 0; i < exponent; ++i)
result *= base;
return result;

Chú giải

1

Dòng này định nghĩa giao diện hàm. Nó bắt đầu với kiểu trả về của hàm
(là int trong trường hợp này). Kế tiếp là tên hàm, theo sau là danh sách
các tham số. Power có hai tham số (base và exponent) thuộc kiểu int và
unsigned int tương ứng. Chú ý là cú pháp cho các tham số là tương tự như
cú pháp cho định nghĩa biến: định danh kiểu được theo sau bởi tên tham
số. Tuy nhiên, không thể theo sau định danh kiểu với nhiều tham số phân
cách bởi dấu phẩy:
int Power (int base, exponent)

// Sai!

2 Dấu ngoặc này đánh dấu điểm bắt đầu của thân hàm.
3 Dòng này ...
Chương 4. Hàm
Chương này mô t nhng hàm do người dùng định nghĩa như là mt trong
nhng khi chương trình C++. Hàm cung cp mt phương thc để đóng gói
quá trình tính toán mt cách d dàng để được s dng khi cn. Định nghĩa
hàm gm hai phn: giao din và thân.
Phn giao din hàm (cũng được gi là khai báo hàm) đặc t hàm có th
được s dng như thế nào. Nó gm ba phn:
Tên hàm. Đây ch là mt định danh duy nht.
Các tham s ca hàm. Đây là mt tp ca không hay nhiu định danh
đã định kiu được s dng để truyn các giá tr ti và t hàm.
Kiu tr v ca hàm. Kiu tr v ca hàm đặc t cho kiu ca giá tr
hàm tr v. Hàm không tr v bt k kiu nào thì nên tr v kiu
void.
Phn thân hàm cha đựng các bước tính toán (các lnh).
S dng mt hàm liên quan đến vic gi nó. Mt li gi hàm gm có tên
hàm, theo sau là cp du ngoc đơn ‘
()’, bên trong cp du ngoc là không,
mt hay nhiu đối s được tách bit nhau bng du phy. S các đối s phi
khp vi s các tham s ca hàm. Mi đối s mt biu thc mà kiu ca nó
phi khp vi kiu ca tham s tương ng trong khai báo hàm.
Khi li gi hàm được thc thi, các đối s được ước lượng trước tiên và
các giá tr
kết qu ca chúng được gán ti các tham s tương ng. Sau đó
thân hàm được thc hin. Cui cùng giá tr tr v ca hàm được truyn ti
thành phn gi hàm.
mt li gi ti mt hàm mà kiu tr v không là void s mang li mt
giá tr tr v nên li gi là mt biu thc và có th được s dng trong các
biu thc khác. Ngượ
c li mt li gi ti mt hàm mà kiu tr v ca nó là
void thì li gi là mt lnh.
Chương 4: Hàm
45
Smith Nguyen Studio.
Chương 4. Hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4. Hàm - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chương 4. Hàm 9 10 693