Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4. Kế Thừa Lớp Đối Tượng

Được đăng lên bởi Red_ sky
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4. Kế thừa lớp
đối tượng
TRẦN MINH THÁI
Email: minhthai@itc.edu.vn
Website: www.minhthai.edu.vn

Cập nhật: 05 tháng 10 năm 2012

Nội dung
#2

 Khái niệm về tính kế thừa
 Thiết kế lớp kế thừa
 Thiết lập và hủy trong kế thừa

Đặt vấn đề
#3

Giả sử đã xây dựng lớp CDate hoàn chỉnh
 Cần xây dựng ứng dụng tính tiền lãi của một
ngân hàng thành lập ngày 14/3/1997
 Cần xây dựng ứng dụng quản lý sinh viên có
thuộc tính ngày tháng năm sinh (sinh viên phải
từ 17 tuổi trở lên)

Đặt vấn đề
#4

Cách 1: Sửa lại lớp CDate cho phù hợp với
các yêu cầu của lớp CDate trong ứng dụng trên
 Sửa lại hàm kiểm tra  Ảnh hưởng đến các
chương trình khác có sử dụng lớp CDate ở
dạng tổng quát.

4

Đặt vấn đề
#5

Cách 2: Xây dựng lớp CDate mới độc lập với
lớp CDate  Tốn nhiều công sức.
Cách 3: Sao chép lớp CDate để tạo lớp CDate
mới và sau đó sửa lại theo yêu cầu của chương
trình  Khó khăn do thực hiện thủ công khi
mở rộng, cập nhật, ...
5

Đặt vấn đề
#6

 Cần có cơ chế cho phép khai báo lớp CDate
mới là lớp CDate cũ với 1 số các sửa đổi bổ
sung.

Đặt vấn đề
#7

Tương tự cho chương trình đánh caro, cờ tướng trên
máy tính. Mỗi quân cờ được xem như 1 điểm ký tự
(CDiemKT) nhưng mỗi quân cờ có những đặc điểm
khác nhau. Do vậy cần sử dụng lớp CDiemKT bổ
sung và sửa đổi một số phần chứ không phải tốn
công sức để xây dựng lại từ đầu.

7

Khái niệm
#8

Kế thừa cho phép khai báo 1 lớp B là 1 lớp dẫn
xuất từ lớp A. Khi đó B sẽ có tất cả các thuộc
tính và đặc điểm của A, ngoài ra B có thể có
thêm những thuộc tính và những hành động
mới.

8

Khái niệm
#9

Kế thừa thể hiện khả năng tái sử dụng các lớp đã
được định nghĩa.
Có thể định nghĩa lớp đối tượng mới dựa trên 1 hay
nhiều lớp đối tượng đã có sẵn.
Lớp có sẵn được gọi là lớp cơ sở (based class) và lớp
kế thừa được gọi là lớp dẫn xuất (derived class)

9

Khái niệm
#10

A

- - *- - - **- - * - *

C

B

* * * *
*

+*+++*+*
+*+++*+
A

- ------ --

* tính chất chung
- tính chất của
A
+
tính chất của B
10

B

+++++++
+++

Ký hiệu
#11

A

 A: Là trường hợp tổng quát của B
 B: Là trường hợp đặc biệt của A
B


A



B

C
11

A: Là trường hợp tổng
quát của B và C
B, C: Là trường hợp
đặc biệt của A

VD: Lớp ngày cho ngân hàng và sinh viên
#12

CDate

CDateNH

CDateSV

12

Khai báo
#13

class TênLớpCha
{
Thuộc tính và phương thức của lớp cha
}
class Tên...
Chương 4. Kế thừa lớp
đối tượng
TRẦN MINH THÁI
Email: minhthai@itc.edu.vn
Website: www.minhthai.edu.vn
Cập nhật: 05 tháng 10 năm 2012
Chương 4. Kế Thừa Lớp Đối Tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4. Kế Thừa Lớp Đối Tượng - Người đăng: Red_ sky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chương 4. Kế Thừa Lớp Đối Tượng 9 10 859